پرچمداران

 1. alvsalas

  • امتیاز

   13

  • تعداد ارسال ها

   2,846


 2. saeed naghiabadi

  saeed naghiabadi

  همکار بخش پسورد


  • امتیاز

   7

  • تعداد ارسال ها

   955


 3. RE2017

  RE2017

  همکار بخش پسورد


  • امتیاز

   7

  • تعداد ارسال ها

   2,987


 4. WwW

  WwW

  مدیر کل


  • امتیاز

   5

  • تعداد ارسال ها

   8,924مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز از زمان دوشنبه, 12 آذر 1397 در همه بخش ها

 1. 2 امتیاز
  پسورد دانشگاه swin.edu.au برای دانلود رایگان مقاله و کتاب اکانت دانشگاه swin.edu.au
 2. 1 امتیاز
  دسترسی عالی به کتاب ها و استانداردهای خاص databses: https://guides.library.ualberta.ca/az.php? 1529 Found A AAPG Datapages Archives This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ABA Law Library Collection Periodicals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ABI Inform Complete This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Abstracts in Social Gerontology This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Academic Search Complete This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window lois hole campus alberta digital library This link opens in a new window AccessEngineering This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AccessMedicine This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AccessPharmacy This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ACCESSSS Federated Search This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AccessUN This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Accounting Research Manager This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Accounting, Tax & Banking Collection This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ACLS Humanities E-Book Project This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ACM Digital Library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ACS Publications This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ACTA Sanctorum Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Adam Matthew This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AdSpender This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Afghanistan and the U.S., 1945-1963: Records of the U.S. State Department Central Classified Files This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Afghanistan in 1919: The Third Anglo-Afghan War This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African American Biographical Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African American Communities This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African American Music Reference This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African American Newspapers 1827-1998 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African American Periodicals,1825-1995 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African Human Rights Case Law Analyser This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window African-American Poetry (1750-1900) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Age of Exploration This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AGIS Plus Text This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AGRICOLA This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Agricultural & Environmental Science Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window AIDA: Bibliography of Italian Periodical Literature This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Air-Conditioning and Refrigeration Institute Standards and Guidelines This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Airiti Library: Taiwan Electronic Periodicals Service This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Albania: Records of the U.S. Department of State, 1945-1963 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Alberta Distance Learning Centre Library for Preservice Teachers This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Alberta Education Authorized Resources Databases This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alberta Folklore and Local History Collection This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alberta Gazette This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alberta Law Collection This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alberta on Record This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alberta Resources Catalogue This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Alexander Street Literature This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AllAfrica.com This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Allied Propaganda in World War II and the British Political Warfare Executive This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Alloy Phase Diagram Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Alt HealthWatch This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window lois hole campus alberta digital library This link opens in a new window Alternative Press Index This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Aluka Collections This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Aluminum Alloy Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Amadeus (Bureau van Dijk - WRDS) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Amerasia Affair, China, and Postwar Anti-Communist Fervor This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window America in Protest: Records of Anti-Vietnam War Organizations, The Vietnam Veterans Against the War This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window America in records from colonial missionaries, 1635-1928 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window America's Historical Imprints This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window America: History and Life with Full Text This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Art-Union, 1839-1851: The Rise of American Art Literacy This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Association of Law Libraries (AALL) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Book Prices Current This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Civil War Research Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Civil War: Letters and Diaries This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Consumer Culture This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Drama (1714-1915) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Fiction, 1774-1920 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Film Scripts Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Fur Company: America's First Business Monopoly This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Geophysical Union Earth and Space Index (EASI) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American History in Video This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American History, 1493-1945 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Indian Correspondence: Presbyterian Historical Society Collection of Missionaries' Letters, 1833-1893 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Indian Histories and Cultures This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Indian Movement and Native American Radicalism This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Indians and the American West This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Institute of Physics (AIP) Journals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Law Institute Library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Mathematical Society (AMS) Journals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American National Biography This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Periodicals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Periodicals Series This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Physical Society (APS) Journals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Poetry (1600-1900) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Politics and Society This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Prisoners of War, 1812-1815 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Race Relations: Global Perspectives, 1940-1996 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Records in the House of Lords Archive, 1621-1917 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Revolution This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Revolution from a British Perspective, 1763-1783 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Slave Trade Records and Other Papers of the Tarleton Family, 1678-1838 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American Song This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window American West This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AMICUS This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Analytical Abstracts This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Anatomy.TV This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Animal Health and Production Compendium This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Animal Studies: Law, Welfare and Rights This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Annual Bibliography of English Language and Literature This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Annual Reviews This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Antarctic Bibliography This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Anthropological Fieldwork Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Anthropology This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Anthropology Plus This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Antigua, Slavery and Emancipation in the Records of a Sugar Plantation, 1689-1907 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AP Images This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Apartheid South Africa, 1948-1980 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Apartheid: Global Perspectives, 1946-1996 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window API (American Petroleum Institute) Standards This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Arab-Israeli Relations 1917-1970 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Archive Finder This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Archives at the National Center for Truth and Reconcilliation This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Archives Direct This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Archives of Sexuality and Gender: LGBTQ History and Culture Since 1940 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Archives Unbound This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ARCHIVESCANADA.ca This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Arctic and Antarctic Regions This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window ArcticStat Circumpolar Database This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window Aristoteles Latinus This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ARL SPEC Kits This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Art and Architecture Archive This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Art and Architecture in Video This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Art Full Text This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Art Index Retrospective This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ARTbibliographies Modern (ABM) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ARTFL Project (American and French Research on the Treasury of the French Language) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Arts & Humanities Database This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Arts and Humanities Citation Index This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ARTstor This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window arXiv.org This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window ASABE Technical Library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASCE Research library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASFA: Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) Standards This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Asia at War, World War 2 as Described by USPG Missionaries, 1914-1946 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Asia-Studies Full-text Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Asia-Studies Humanities This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Asian American Drama This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Asian Film Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASM Alloy Center Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASM Handbooks Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASME (American Society for Mechanical Engineers) Conference Proceedings This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASME (American Society of Mechanical Engineers) Periodicals This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASME (American Society Of Mechanical Engineers) Standards This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Associated Press Collections Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Association of American Law Schools (AALS) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASTM Compass This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ASTM International Standards This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window Atheist Politician and His Anti-War Daughter: The Bradlaughs, 1833-1948 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ATLA Catholic Periodical and Literature Index This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ATLA Historical Monographs Collection This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window ATLA Religion Database with ATLASerials This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window lois hole campus alberta digital library This link opens in a new window Audio Drama: The L.A. Theatre Works Collection This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Australasian Literature: Australia, New Zealand, and the Pacific Islands This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Australia in Records from Colonial Missionaries, 1808-1967 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Australian Education Index This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window AWS (American Welding Society) Standards This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window B Bank Regulatory (WRDS) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window CCID Login Required This link opens in a new window BATES Visual Guide to Physical Examination This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BBC Handbooks, Annual Reports and Accounts, 1927-2002 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BBC Listener Research Department Reports, 1937-c.1950 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BCC Research This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BDSL: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Begell Digital Library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Berg Fashion Library This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Berlin Philharmonic Digital Concert Hall This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window User Registration Required This link opens in a new window BestCase This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bible in English (990-1970) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliografia de la Literatura Espanola This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of American Literature This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of Arabic Books Online This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of Asian Studies This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of British and Irish History (BBIH) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of English Women Writers 1500-1640 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of Linguistic Literature This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of Metaphor & Metonymy This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of Native North Americans This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window lois hole campus alberta digital library This link opens in a new window Bibliography of Pragmatics This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography of the History of Art This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Bibliography on Cold Regions Science and Technology This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Biography In Context This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Biography Index: Past and Present This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BioMed Central This link opens in a new window Open Access This link opens in a new window BioOne This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BIOSIS Citation Index This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BIOSIS Previews This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window BIR Entertainment This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Abolitionist Papers This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Drama: 1850-present This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Liberation Army and the Program of Armed Struggle This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Nationalism and the Revolutionary Action Movement: The Papers of Muhammad Ahmad (Max Stanford) This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Schools in Canada, America, and the Bahamas, 1645-1900 This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Short Fiction and Folklore from Africa and the African Diaspora This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use This link opens in a new window Black Studies Center This link opens in a new window licensed for U of A This link opens in a new window conditions of use
 3. 1 امتیاز
 4. 1 امتیاز
  https://libguides.utk.edu/az.php Taiwan Academic Classics (TAC) Trial Taiwan Academic Classics platform offers an outstanding selection of Chinese studies titles in the humanities and social sciences from a uniquely Taiwanese perspective. The federated search platform of TAC incorporates full-text searchable Web access to core journals in the humanities and social sciences from 1928 to the present with ancient compilations from China's earliest Dynasties. Published by United Digital Publications Company Ltd., TAC is vital for finding early, hard-to-find scholarly articles from Taiwan and China. The titles included in this trial are: Journals Taiwan Journals Search (1967- present) online access to 250 humanities & social sciences journals, including Sinica Sinoweb, UDP’s collection of 14 authoritative journals from Academia Sinica Zhuanji Wenxue (1962- present) acclaimed as the ‘journal of record’ for Chinese history Modern China magazine (also called Modern China Database) published by the Chinese Kuomintang from 1977 through 2005 Ancient Books Taiwan Wenxian Congkan (Encyclopedia of Taiwan) (1958-1972) over 500 early books chronicling China’s local history, society and culture since the Ming and Qing dynasties, in full-text/full-image format available exclusively from UDP Taiwan Wenxian Congkan Continuation (Encyclopedia of Taiwan Continuation) includes subsequently uncovered new historical records (additional books, archives and literature) gathered since the release of the original edition. Content included in the earlier publication is excluded except in cases where a newer edition adds value Bioadian Gujin Tushu Jicheng (Complete Classics Collection of Ancient China) 64 canonical texts once reserved for the royal court and now considered seminal classics of early Chinese literature and culture. Send feedback to Allison Sharp Trial runs from August 3, 2018 - November 3, 2018. Taylor & Francis E-Book Collection Database portal to CRC eBooks collections, which are now located on the Taylor Francis Ebooks platform. We have access to selected titles from the AGRICULTUREnetBASE, FOODnetBASE, and WATERnetBASE collections. Formerly called CRCnetBASE, Taylor & Francis Online Tennessee Documentary History (1796-1850) A collection of documents and images of antebellum Tennessee. Tennessee Electronic Library (TEL) Collection of full-text and indexing databases covering a variety of academic, business, health, and general interest topics. Tennessee Encyclopedia of History & Culture A fully searchable version of the print edition, originally published in 1998. Features updates to existing entries, new entries and over 500 additional images, plus audio and video files. Testing & Education Reference Center Select Test Prep after entering the Tennessee Electronic Library. Offers practice tests and tutorial course series designed to help you succeed on academic or licensing tests. Among the tests covered: GRE, MCAT, TOEFL, GMAT, LSAT, Praxis, and several others. Also includes popular software tutorials. Registration is required. One of the Tennessee Electronic Library (TEL) databases The Economist Historical Archive, 1843-2012 Full-text of important business and political magazine. Covers science and technology as well as cultural topics. The Financial Times Historical Archive, 1888-2010 The Financial Times Historical Archive delivers the complete searchable run of the world’s most authoritative daily business newspaper. Every item ever printed in the paper, from 1888-2010, can be searched and browsed article by article and page by page. The Grand Tour (1550-1850) Accounts of the English abroad, c1550-1850, highlighting the influence of continental travel on British art, architecture, urban planning, literature and philosophy. Includes manuscripts and visual and printed works. The Illustrated London News, 1842-2003 Full-text of the first pictorial weekly newspaper. The Independent Digital Archive, 1986-2012 Full-text of The Independent, a British newspaper started in 1986. The Listener Historical Archive, 1929-1991 Text version of BBC broadcasts. Also includes 10% original content such as book reviews. The Making of the Modern World Full-text of over 62,000 books, serials, pamphlets, essays sourced from leading collections at major libraries around the world published from 1450 to 1914. Collection tracks the development of the modern, western world through the lens of trade and wealth. Titles are in English as well as many other languages. The Nashville Tennessean, ProQuest Historical Newspapers (1812-1922) Full-text of a major Nashville newspaper. Including earlier titles: Nashville Whig (1812-1817) -- Nashville Whig and Tennessee Advertiser (1817-1819) -- Nashville Whig (1819-1826) -- Nashville Republican & State Gazette (1827-1834) -- Nashville Republican (1834-1837) -- Republican Banner (1837-1875) -- Daily American (1875-1894) -- Nashville American (1894-1910) -- Nashville Tennessean (1907-1910) -- Nashville Tennessean and the Nashville American (1910-1920) -- Nashville Tennessean (1920-1922). The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006 Full-text of an important British newspaper. The Telegraph Historical Archive, 1855-2000 Full-text of one of the oldest British newspapers. The Tennessean (Nov. 7, 2002 - present) A major Nashville newspaper. One of the Tennessee Electronic Library (TEL) databases The Tennessean (ProQuest Digital Microfilm) (2010-current) The major Nashville, Tennessee newspaper The Times Digital Archive (1785-2010) Digitized edition of The Times (London), the "world's newspaper of record." Full-text of the newspaper is searchable; may also browse issues page by page. Limited to 2 simultaneous users. Click here to search this database with other primary source databases. Theatre in Video 1930- From the most important productions of Shakespeare to rare in-depth footage focusing on the work of Samuel Beckett, Theatre in Video, when complete, will offer more than 500 hours of online streaming video, available electronically for the first time. With live television broadcasts of New York productions from the 50s, revivals of classic works and experimental performances from the 60s and 70s, as well as important contemporary performances, Theatre in Video covers a wide range of 20th century theatre history. Unlike Hollywood adaptations, these are the actual original productions, captured and recorded while performed for a live theatre audience. Thesaurus Linguae Graecae (TLG) A digital library of Greek literature. Requires Greek fonts in order to view texts in Greek. Each user needs to create a user profile to fully access the licensed material. Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online Alternative Name(s) & Keywords: TLL The most comprehensive of all Latin dictionaries, TLL ranges from the earliest texts (~600 BCE) to the 7th century CE, and represents all stages of the Latin language from the archaic to early mediaeval period. Theses Canada Bibliographic records of all theses in Library and Archives Canada's theses collection, established in 1965. Free access to full text electronic versions of Canadian theses and dissertations published from 1998 to August 31, 2002. Thieme MedOne CommunicationScience Alternative Name(s) & Keywords: Thieme eCommunicationScience A small collection of Thieme e-books containing images, videos, and cases in audiology and speech language pathology. Times Literary Supplement (TLS) Historical Archive, 1902-2011 Full-text of well-respected British literary publication. Toxic Releases Inventory (TRI) (1987-present) from the Right-to-Know Network. Toxics Release Inventory (TRI) Program current About Toxics Release Inventory (TRI) Program from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). TOXLINE (1965-present) TOXNET (1965-present) Toxicology Data Network family of databases covering toxicology and hazardous substances. Trace (Tennessee Research and Creative Exchange) The institutional repository of published and unpublished works by faculty, departments, programs, research centers, and institutes at the University of Tennessee, Knoxville. Trademark Electronic Business Center (USPTO) Click on "Search" to get to the Trademark Electronic Search System (Tess). Translated Texts for Historians e-Library Multi-volume set of translated texts from the early medieval period, 300 to 800 AD. Volumes include scholarly analysis from leading academics. Transparent Language Online New Alternative Name(s) & Keywords: TEL Transparent Language Online is a unique application that bridges the gap between learning a language online and using that language in the real world by allowing users to do both in one program. All users must create a new account. If you do not have an account, please click on the SIGN UP tab to create a username and password. Provided by the Tennessee Electronic Library (TEL). Transportation Library (1979-present) Alternative Name(s) & Keywords: TRANweb Articles, conference papers, and other materials on transportation TranStats Provides statistics and data for all transportation areas and modes. Travel Writing, Spectacle and World History (1835-1976) Full-text of hundreds of accounts by women of their travels across the globe from the early 19th century through to the 20th century. The documents include manuscripts, diaries, correspondence, and drawings. The topics covered range from race to local customs to war. TRIS Online (Transportation Research Information Services) 1960+ Part of the TRID database, which provides access to more than one million records of transportation research worldwide. Turfgrass Information File (TGIF) (1921-present) Select "Academic and Institutional Subscribers Press Here" Produced by the Turfgrass Information Center at Michigan State University. Twayne Authors Series - Twayne World, English, and US Authors This database comprises 600 full-text titles from the Twayne Literary Masters series, 200 each from Twayne World, US, and English Authors. It is part of the Tennessee Electronic Library (TEL). Click here to search this database with other literary databases. Twentieth Century Advice Literature: North American Guides on Race, Gender, Sex, and the Family 1859-1995 Provides a visual and searchable archive illustrating how American day- to-day life, attitudes, mores, and behaviors changed over time. U U.S. Declassified Documents Online U.S. Declassified Documents Online provides immediate access to a broad range of previously classified federal records spanning the twentieth and twenty first centuries. The collection brings together the most sensitive documents from all the presidential libraries and numerous executive agencies in a single, easily searchable database. The search and discovery interface for the collection allows researchers to locate the full text of documents and quickly filter their search results by document type, issue date, source institution, classification level, and date declassified as well as other document characteristics. U.S. Foreign Trade Data U.S. Imports of Merchandise Monthly and year-to-date data by commodity, by country, and by Customs District. U.S. Serial Set Digital Collection (1789-1985) Full-text congressional reports and documents. Includes the American State Papers and over 50,000 historical maps. Select "Advanced Search", then check box for "Serial Set" OR "Search by Number" if the Serial Set number is known. Formerly called: LexisNexis U.S. Serial Set. Ulrichsweb: Global Serials Directory Alternative Name(s) & Keywords: ulrichs; ulrich's A source of bibliographic and publisher information on more than 300,000 periodicals of all types academic and scholarly journals, Open Access publications, peer-reviewed titles, popular magazines, newspapers, newsletters, and more from around the world. UNdata (1948-present) Broad data coverage from various international and national sources. Underground and Independent Comics, Comix, and Graphic Novels Scholarly, primary-source database focused on over 2,500 adult comic books and graphic novels. Union List of Artist Names A tool to improve access to cultural heritage information. United Nations - AccessUN 1991+ Provides bibliographic access to all UN documents, includes full-text. United Nations - Official Documents (ODS) (1993-present) Full text of UN official documents since 1993. United Nations - UNBISnet (1979-present) Catalog of publications held in UN libraries. Includes resolutions and voting records. United States Patent and Trademark Office Offers searchable full-text of U.S. patents granted since 1976. Patents from 1790 to 1975 are available as page images, but they can be searched only by patent number, issue date, and patent classification. University of Tennessee Herbarium A collection of images of bryophytes, fungi and vascular plants. Uniworld Online Includes two directories: American firms operating abroad and foreign firms with operations in the U.S. UPA Microform Collection Guides A collection of guides to primary source microform collections in US History, African-American Studies and Women's Studies. Check the catalog for collection availability UpToDate An evidence-based medicine (EBM) tool that assists healthcare providers with point-of-care decisions. USA Trade 1992+ U.S. export and import trade data. USAFacts Alternative Name(s) & Keywords: USA Facts Our nation, in numbers. Federal, state, and local data from over 70 government sources. USGS Publications Warehouse (1880-present) Publications from the U.S. Geological Survey. UT Collections A catalog of the Libraries' collection of books, journals, audio, video, and more. UTK Dissertations & Theses (Trace) The digitized collection of dissertations and theses completed at the University of Tennessee, Knoxville since 2006 along with a select number from earlier years. Older dissertations/theses are available in print through OneSearch. V Value Line Investment Survey (Current year) Investment analysis for corporations and industries. Access limited to 3 simultaneous users. Vertical Flight Library (AHS Online Store) Alternative Name(s) & Keywords: AHS Forum Proceedings; AHS Specialists' Meetings; Vertiflite; American Helicopter Society The Vertical Flight Library includes downloadable papers from nearly all Forum Proceedings from 1943 to today, as well as papers from nearly 100 Technical Specialists' Meetings and 60+ years of Vertiflite magazine. NOTE: To view full-text -- add items to shopping cart, use the checkout button, NO PAYMENT IS REQUIRED – downloadable content will have $0 pricing. Click complete order, download file using document PDF link. VetCompanion VetCompanion is an evidence-based, veterinary point-of-care resource designed to help veterinarians and veterinary nurses and technicians use the most current clinical information available to make the best decisions for their clients and patients and provide high quality care. VetMed Resource The bibliographic database includes records from CAB Abstracts from 1972 and is updated weekly. Full text documents available include conference papers, journal articles and bulletins, including: Acta Veterinaria Scandinavica; Journal of Veterinary Public Health; Veterinary Practitioner; World Congress Proceedings. World Small Animal Veterinary Association; North American Veterinary Conference; Ontario Veterinary Medical Association Conference Proceedings. VetSRev - database of veterinary systematic reviews A public database of citations for systematic reviews of relevance to veterinary medicine and science produced by the Centre for Evidence-based Veterinary Medicine (CEVM) at the University of Nottingham. Vetus Latina Bible versions of the Latin Father. The comprehensive patristic records of the Vetus Latina Institut in Beuron. To connect, select "Enter databases." Then, select "Go" next to Vetus Latina. Victorian Database Online 110,000 records listing books, articles, and dissertation abstracts published from 1945 to 2012 on every field of nineteenth-century British studies. Victorian Popular Culture (1800-1930s) Full-text resource for the study of popular entertainment in the nineteenth and early twentieth centuries in Britain and the U.S. Divided into four sections: Spiritualism, Sensation and Magic; Circuses, Sideshows and Freaks; Music Hall, Theatre and Popular Entertainment; and Moving Pictures, Optical Entertainments & the Advent of Cinema. VIN: Veterinary Information Network Click here for more information about this service. Access is free to UT CVM faculty and students (registration required) and to veterinary technicians. Others must pay to subscribe. Virginia Company Archives (1590-1790) Digital archive of documents on the founding and economic development of Virginia from 1590-1790. Visual History Archive (USC Shoah Foundation) Alternative Name(s) & Keywords: USC Shoah Foundation's Visual History Archive This database makes available 54,000+ video testimonies of survivors and witnesses of genocide. In addition to the Holocaust, oral testimonies are included from the Armenian genocide, 1937 Nanjing Massacre in China, etc. Information for first time users: - Although, it works best on Internet Explorer, VHA is compatible with the Firefox browser on a PC and with the Safari browser on a Mac; however, you will need to install some extra software for Firefox and Mac compatibility. Please see Systems Requirements on the Login screen. - First time users must register to create a Username and Password. You will use this Username and Password each time you login. For more information on how to search on this database, click the “User Guide” under the Help tab at top of page. Vogue Archive (1892-present) Every issue and every page of Vogue. Vossische Zeitung (1918-1934) The Vossische Zeitung is a source for the study of political reporting and public opinion in Germany. Please click Logout when exiting database. W W.B. Yeats Collection Contains the major work of W.B. Yeats in all genres, including poetry, plays, criticism and fiction, collected in 22 volumes. Wall Street Journal, ProQuest Digitized Newspapers (2008-recent) The most recent 3months are available in the Factiva database. Wall Street Journal, ProQuest Historical Newspapers (1889-1999) Offers full page and article images with searchable full text back to the first issue. More recent issues available in Factiva or microfilm. Washington Post, ProQuest Digitized Newspapers (2008-recent) The most recent 3 months are available in print in the Miles Reading Room or online in the LexisNexis Academic database. Washington Post, ProQuest Historical Newspapers (1877-1999) Offers full page and article pdf images with searchable full text. Later issues are available on microfilm. Web of Science (1900-present) The major multidisciplinary index covering journal articles and conference proceedings in sciences, social sciences, and humanities. Provides cited reference searching and journal impact factors. Wellesley Index to Victorian Periodicals (1824-1900) The Wellesley Index identifies the authors of articles within 45 major Victorian periodicals, and provides a bibliography for each contributor. It incorporates the Curran Index of corrections and additions to the original index. Wharton Research Data Services Access to Audit Analytics, Board Analyst, Standard & Poor's COMPUSTAT, Center for Research in Security Prices (CRSP), and Trade and Quote (TAQ) databases. Wildlife & Ecology Studies Worldwide Wildlife & Ecology Studies Worldwide (1935 & earlier to present) is the world's largest index to literature on wild mammals, birds, reptiles, and amphibians. Limited to 1 simultaneous user. Click Exit when finished. Wiley Online Library Full-text of selected Wiley journals and e-books. Check the Libraries' Catalog for titles not available online. Women and Social Movements in the United States (1600-2000) Organized around the history of women in social movements in the U.S. between 1600 and 2000. Includes projects and archives with more than 3,600 documents and 150,000 pages of additional full-text documents. Also includes reviews, notes from the archives, and teaching tools. Women's Studies International (1972-present) Covering feminist research from journals, newspapers, newsletters, books, proceedings, theses, dissertations, and grey literature. World Bank Data Contains World Development Indicators, Global Development Finance, and additional statistical data files from the World Bank. World Bank eLibrary The World Bank eLibrary is a subscription-based collection of nearly 8,000 books, reports, journals, and working papers including: Development Outreach, World Bank Economic Review and World Bank Research Observer journal articles published since 1996. [Please click Sign out when finished.] World Biographical Information System Online (WBIS) A comprehensive biographical resource with full-text articles in original typography. Information is grouped into different archives focused on a specific country or language/cultural area. World Book Online A general encyclopedia covering a wide range of topics. It is part of the Tennessee Electronic Library (TEL). World Competitiveness Online World Markets: Country Analysis and Forecast Database is now called Global Insight World Newspaper Archive: Latin American Newspapers 1805-1922 Latin American Newspapers published in the 19th and 20th centuries. Click here to search this database with other primary source databases. World Scholar: Latin America & the Caribbean World Scholar: Latin America & the Caribbean breaks new ground in the publishing world by bringing together in a single place a rich collection of primary source documents about Latin America and the Caribbean; academic journals and news- feeds covering the region; reference articles and commentary; maps and statistics; audio and video; and much more. World Scholar covers topics such as politics, economics, religion, culture, international affairs, the environment, science, and technology. The topics are presented on a country and continent level, offering deep contextualization of the subjects under discussion. World Shakespeare Bibliography Online (1961-present) An annotated bibliography of materials related to Shakespeare and published or produced between 1961 to the present. World's Fairs Full-text of primary source material from hundreds of fairs, including London’s Great Exhibition of 1851, American fairs of the 19th and 20th centuries and 21st century EXPOs. Of local interest, the collection has documents from the 1982 Knoxville World’s Fair and the much older Knoxville National Conservation Exposition in 1913. WorldCat (FirstSearch) Alternative Name(s) & Keywords: OCLC Over 52 million records of any type of material cataloged in libraries around the world. WorldCat Dissertations and Theses Indexes dissertations, theses and published material based on theses cataloged by U.S. and major world libraries. No abstracts or full-text included. Not a comprehensive list! WorldCat.org Alternative Name(s) & Keywords: OCLC A free interface to the WorldCat database, WorldCat.org lets you search the collections of libraries in your community and thousands more around the world, including OAISTER. Worldwide Political Science Abstracts (1975-present) International index of journals in political science. Includes international relations, law, public administration and public policy. Z Zoological Record 1864+ Ranges from biodiversity and the environment to taxonomy and veterinary sciences. Video Tutorials Quick Reference Card # 17th and 18th Century Nichols Newspapers Collection This UK newspaper collection, which is essential to the study of British history and culture in crucial periods, contains over 150,000 pages of printed text, spanning nearly 100 years of history. Rare news media resources are featured including London Gazette, Post Boy, Tatler, and the Original Weekly Journal. Click here to search this database with other primary source databases. 19th Century Masterfile (NCM) (1786-1925) Indexes American and British periodical literature from the nineteenth century. 19th Century UK Periodicals This link opens in a new window Key 19th Century UK Periodicals using content from the British Library, the National Library of Scotland,the National Library of Australia, and many other sources.
 5. 1 امتیاز
 6. 1 امتیاز
 7. 1 امتیاز
 8. 1 امتیاز
  for you http://forums.weare.ir/index.php?/topic/83063-utorontoca-gift-for-alvsalas/
 9. 1 امتیاز
  WwW

  درخواست کتاب 1

 10. 1 امتیاز
  WwW

  درخواست کتاب 2

 11. 1 امتیاز
 12. 1 امتیاز
 13. 1 امتیاز
 14. 1 امتیاز
 15. 1 امتیاز
 16. 1 امتیاز
 17. 1 امتیاز
 18. 1 امتیاز
 19. 1 امتیاز
 20. 1 امتیاز
 21. 1 امتیاز
 22. 1 امتیاز
 23. 1 امتیاز
 24. 1 امتیاز
  srujanchandu

  Birkbeck, University of London

  اکانت دانشگاه Birkbeck, University of London انگلستان پسورد دانشگاه Birkbeck, University of London انگلستان http://www.bbk.ac.uk/library/databases
 25. 1 امتیاز
  niktaz69

  EbscoHost EBooks - Almost Full

  :Direct account, almost full 1.292.141