• اطلاعیه ها

  • Ehsan

   گواهی استفاده مجاز   شنبه, 26 فروردین 1396

   کلیه پسوردها و آی پی های موجود در انجمن صرفا استفاده دانشگاهی جهت دسترسی دانشجویان ایرانی به مقالات تحریم شده خارجی را دارند طبیعتا هیچگونه استفاده دیگری نخواهند داشت.

IranPaper

مدیر بخش درخواست
 • تعداد ارسال ها

  18,631
 • امتیاز

  9,142,166 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

تمامی مطالب نوشته شده توسط IranPaper

 1. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-ifs.2017.0026 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 2. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: 10.26856/kjom.2017.25.3.49 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 3. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2016.FTh3A.5 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 4. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=CLEO_QELS-2017-FTh3F.7 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 5. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20973400 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 6. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-1-4614-6675-8 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات: با سلام خواهشا این مقاله را برای من ارسال کنید
 7. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.igi-global.com/gateway/article/61422 DOI: 10.4018/jdwm.2012010101 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 8. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0587.1983.tb01072.x DOI: 10.1111/j.1600-0587.1983.tb01072.x Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 9. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jam.13541 DOI: 10.1111/jam.13541 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 10. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: 10.117/136702069426468 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 11. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://www.acta-endo.ro/archive/abstract?DOI=2018.24 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 12. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://arxiv.org/ct?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10%252E1103%2FPhysRevB%252E97%252E081301&v=1b64ee6c DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 13. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=CLEO_QELS-2017-FW4H.6 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 14. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.97.161301 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 15. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://doi.org/10.1002/maco.201709765 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 16. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.081301 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 17. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://link.springer.com/10.1057/978-1-137-58668-1_4 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 18. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://link.springer.com/10.1057/978-1-137-52163-7_6 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 19. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://link.springer.com/10.1007/978-1-137-00938-8_13 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 20. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://link.springer.com/10.1007/978-1-137-43241-4_5 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 21. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-gtd.2017.1631 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 22. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128035818025285 DOI: 10.1016/B978-0-12-803581-8.02528-5 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 23. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: screening with pulse oximetry for early detection of neonatal hypoxmia DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 24. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

  درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/Journal-of-Electronic-Imaging/volume-27/issue-2/023026/Multitask-saliency-detection-model-for-synthetic-aperture-radar-SAR-image/10.1117/1.JEI.27.2.023026.short?SSO=1 DOI: 10.1117/1.JEI.27.2.023026 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات:
 25. درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20653913&AN=94342542&h=iJ0sSmLDrHpGIZAItrEgJhNDXEFr5WMybQ1CGtnzk%2fcPzeOUaOhUO37kGuYypCOF8fkpaJqa24Qx8O2bq1L%2bEw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20653913%26AN%3d94342542 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages: توضیحات: