RE2017

سالور
 • تعداد ارسال ها

  7,614
 • امتیاز

  2,080 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  63

تمامی مطالب نوشته شده توسط RE2017

 1. RE2017

  اکانت ارجینال ابسکو Saint Joseph University

  THANKKK
 2. RE2017

  Ebsco////THE ALBERTA LIBRARY

  THANKKK
 3. RE2017

  اکانت ابسکو دانشگاه Texas El Paso آمریکا

  THANK
 4. RE2017

  nuk.edu.tw

  Thank
 5. RE2017

  nuk.edu.tw

  Thankkkkk
 6. RE2017

  University of Connecticut

  Thankkk
 7. RE2017

  swin.edu.au - Swinburne University

  THANK
 8. RE2017

  Chang Gung University

  Databases WhatIsMyIP Speedtest SciVerse ScienceDirect Sage Publications EBSCOhost EBSCO A-to-Z SDOL,SDOS ACM Digital Library IEEE Xplore qikan ¤¤¥¡¬ã¨s°|º~Äy¹q¤l¤åÄm(§t¤º»Õ¤j®wÀɮסBªñ¥N¥v¥þ¤å¸ê®Æ®w) WilsonWeb ¸U¤è¼Æ¾Ú¸ê·½¨t²Î WANFANG DATA Alexander Street Press©Ò¦³¸ê·½ ¤éªv®É´Á¹Ï®Ñ¡B´Á¥Z¥þ¤å¼v¹³¨t²Î Optics InfoBase Periodicals Archive Online¡ÐPAO (­ì¡GPCI Full text) SourceOECD INFORMS SciVerse Hub SciVerse ScienceDirect SciVerse Scopus ClinicalKey Grove Art Online/Grove Music Online »OÆW¤Þ¥Î¤åÄm¸ê®Æ®w Atypon ¤é¥»ªñ¥N¤å¾ÇÀ] JapanKnowledge JapanKnowledge CINII½×¤å¸ê®Æ®w IOP f1000biology ¤H¥Á¤é³ø¸ê®Æ®w The SPIE Digital Library ·OÀÙ§Þ³N¾Ç°|®Õ¤º¸ê·½ RSC InfoSci-Books Access World News¥þ²y·s»D¹q¤l¸ê·½ Scirus ????¦Ê¬ì ebrary World Scientific AMS Journals MagV ½u¤WÂø»x¸ê®Æ®w discoverygate Nature QPAT The World bank ªø©°¤j¾Ç®Õ¤º¸ê·½ FUNDAY¥~»y½u¤W¾Ç²ß¥­¥x Ovid Ovid including Primal Pictures OvidMD ·s»Dª¾ÃÑ®w¡BÀ\¶¼¤å¤Æº[ºÞ²z¸ê®Æ®w¡B»OÆW¤é¤é·s³ø¡B¤­«n¹q¤l®Ñ®w JAMA Network metapress iospress.metapress Scitation Á{§É¥ÎÃÄ«ü¤Þ¸ê®Æ®w American Society for Microbiology. (ASM) PubMed Thieme ¸ê®Æ®w ABC-CLIO e-BOOK COLLECTION Tech Science Press MD Consult Mosby's Nursing Consult IEK²£·~±¡³øºô HyRead¥xÆW¥þ¤å¸ê®Æ®w «áÃ÷s¥­¤å®Ñ¸ê®Æ®w ASCE(American Society of Civil Engineers) Online Journals ASME¾÷±ñ¤uµ{¸ê®Æ®w ASTM´Á¥Z¤Î¼Ð·Ç¸ê®Æ®w APS¬ü°êª«²z¾Ç·|´Á¥Z LawBank ªk·½ªk«ßºô Ū½æ¾ú¥vÀ]¸ê®Æ®w Dictionnaires de l¡¦Academie Francaise¡BEncyclopadia Universalis Corpus des dictionnaires de l'Academie francaise¡BBibliotheque des lettres¡BCorpus de la litterature narrative du moyen age au XXe siecle Informa Heathcare ¤é¸g¢Ð¢Þ°O¨ÆÀ˯Á SIAM ¹q¤l´Á¥Z Frantext Project MUSE Past Masters ­õ¾Ç¸ê®Æ®w Brepolis Medieval ªk¤å¤å¾Ç/¤¤¥@¬ö¥DÃD®Ñ¥Ø¸ê®Æ®w Lextenso.fr ªk¤åªk¾Ç¸ê®Æ®w McGraw Hill ¹q¤l®Ñ palgrave Connect °Ê¸£ª¾ÃÑ®w Computing Reviews ªÅ¤¤­^»y±Ð«Ç¼v­µ¨åÂþDzߨt²Î ¤¤µØ¥Á°ê±M§Q¤½³ø¸ê®Æ®wÀ˯ÁªA°È¨t²Î OCLC FirstSearch ³ø¯È¼ÐÃD¯Á¤Þ¥þ¤å¸ê®Æ®w,¤¤¤å¹Ï®Ñ¸ê°T¾Ç¤åÄmºK­n? CSIRO Publishing Journals ¹q¤l´Á¥Z ¹q¤l®Ñ¸ê®Æ®wHindawi Publishing Corporation Reaxys ·j¼ÆºôSOSHOO Lexis-Nexis ebooks , McGraw-Hill eBooks/L&B¹q¤l®Ñ¿ï¿è °ê®a¼Ð·Ç(CNS)À˯Á¨t²Î HyReadbooks¹q¤l®Ñ °ê®a¹Ï®ÑÀ]¤½¦@¹q¤l¸ê®Æ®w De Gruyter Online ¬G®c¤åÄm¸ê®Æ®w Áp¦Xª¾ÃÑ®w¡BÁp¦X³ø¥þª©³ø¯È¸ê®Æ®w UDN¥þª©³ø¯È¸ê®Æ®w(Áp¦Xª¾ÃÑ®w) CEPS¤¤¤å¹q¤l´Á¥ZªA°È TAO¥xÆW¾Ç³N½u¤W¹q¤l´Á¥Z¸ê®Æ®w SpringerLink CSA Illumina Web of Knowledge Researcher ID InCites (Thomson Reuters) Web of Knowledge Orbit.com ¥xÆW¤Hª«»x¸ê®Æ®w Annual Reviews Karger OSA Publishing (Optical Society of America¬ü°ê¥ú¾Ç¾Ç·|) Turnitin½u¤W°»´ú¶ÑÅѨt²Î world ebook library ¬Fªv¤j¾Ç®Õ¤º¸ê·½ MIC MIC - AISP ¸êµ¦·|±¡³øÅU°ÝªA°È WestlawNext Campus Research º~¬Ãª¾ÃѺô Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE)¤é¥»¬ì¾Ç§Þ³N±¡³øµo«H»P¬y³qÁ`¦X¨t²Î Corpus de la literature narrative du Moyen Age au XXe siecle ªk°ê¤å¾Ç¸ê®Æ®w »OÆW¾Ç³N¹q¤l®ÑÁp·ù¹q¤l®Ñ¾ã¦X¬d¸ß Embase Gale InfoTrac MarketLine ²£·~±¡³ø¸ê®Æ®w ¥þ°ê¾Ç³Nª©¤H¤å¤ÎªÀ·|¬ì¾Ç¸ê®Æ®wÀ˯Á¨t²Î(HUSO.STICNET) µØÃÀ½u¤W¹Ï®ÑÀ](Airiti Library)¸ê®Æ®w¡B¥@¬É¬ü³N¸ê®Æ®w¡BAiritiBooksµØ¤å¹q¤l®Ñ¡BµØÃÀ¦ÛµM¥@¬É¸ê®Æ®w ¤¤µØ¥Á°ê´Á¥Z½×¤å¯Á¤Þncl3webnew(´Á¥Z¥úºÐ) Read ReadOpac PELAPELA¤é¥»»y¾Ç²ß½Òµ{¸ê®Æ®w ®É³ø¸ê°T¡uª¾ÃÑĹ®a¡v Whatismyip L&B¹q¤l®Ñ OverDrive Woodhead ¹q¤l®Ñ ªÅ¤¤­^»y±Ð«Ç ¢w ¾³õ¥Í¬¡¨t¦C Wiley InterScience ¬G®c¤åª«¤ë¥Z/¾Ç³N©u¥Z¸ê®Æ®w ¬G®c¨åÂùϹ³¸ê®Æ®w ¶¯·à¬ü³Nª¾ÃÑ®w Cambridge¥­¥x¹q¤l®Ñ©M´Á¥Z JSTOR ingenta¸ê®Æ®w Maney Online Taylor & Francis PQDT¼Æ¦ì¤Æ½×¤å¨åÂÃÁp·ù MTrends±M§QÀ˯Áº[¤ÀªRºÞ²z¥­¥x¸ê°T EOL AsiaOne¨È¬w°é¤W¥«¥ø·~¸ê°T¸ê®Æ®w Cambria¦è¤å¹q¤l®Ñ Patentcloud±M§Q¶³ BBC¾È¦tª¾ÃѱШ|¼v¤ù®w(¤¤­^¤åª©) ¥N®c¤¤Àɤέx¾÷³BÀɺP¥ó¸ê®Æ®w ¤j²M°ê¥v¤Hª«¦C¶Ç¤Î¥vÀ]Àɶǥ]¶Ç½Z¥þ¤å¼v¹³¸ê®Æ®w EÂI³q­^»y½u¤W¾Ç²ß´úÅç¨t²Î Gale InfoTrac °ê¬ãºô ¥xÆW¹q¤l®Ñº[¸ê®Æ®wÁp·ù - EBL¹q¤l®Ñ CRC NetBase¹q¤l®Ñ¸ê®Æ®w igpublish resource TMS Man' Du º©Åª¹q¤l®Ñ¸ê®Æ®w Greenwood Digital Collection¹q¤l®Ñ IOS Press Books Online¹q¤l®Ñ EIVillage MyiLibrary Grolier Online Sage Publications Oxford Resources Oxford Music Online Oxford Journals Scitation Morgan Claypool Wiley Online Proceedings of the National Academy of Sciences ¥xÆW¤åÄmÂO¥Z Naxos Early American Imprint (EAI)¡BAccess UN Áp¦X°ê¥Xª©«~¸ê®Æ®w ProQuest ¼z¬ì¤j¤¤µØ·s»Dºô ¤Ñ¤Uª¾ÃÑ®w ¤¤¤å¤uµ{¾Ç¥Z¸ê®Æ®w ¥x¸g°|²£¸g¸ê®Æ®w(TIE) NetLibrary Engineering Village 2(EV2) EIVillage Emerald(International Civil Engineering Abstracts °ê»Ú¤g¤ì¤uµ{ºK­n¸ê®Æ®w) test1206 American Chemical Society
 9. RE2017

  hinari Kenya

 10. RE2017

  griffith.edu.au - Griffith University

  thankkkk
 11. RE2017

  mcgill.ca - McGill University

  thankkkkk you
 12. RE2017

  College of the Albemarle

  Library: http://libguides.albemarle.edu/libraryservicesandinformation Databases: http://libguides.albemarle.edu/az.php
 13. RE2017

  William Paterson University

  Library: http://wpunj.edu/library Databases: http://wpunj.edu/library/databases.html
 14. RE2017

  Northwestern State University

  Databases: https://library.nsula.edu/databases
 15. RE2017

  California State University, San Marcos

  Databases: https://biblio.csusm.edu/research_portal/databases/az/all
 16. RE2017

  madisoncollege

 17. RE2017

  kau.edu.sa - King AbdulAziz University

  thankkk sir
 18. RE2017

  University of North Alabama

  Library: https://www.una.edu/library Databases: http://libguides.una.edu/az.php
 19. RE2017

  Athlone Institute of Technology

  Databases: http://libmain.ait.ie/screens/databases.html Ebook Collections: http://libmain.ait.ie/screens/ebooks.html
 20. RE2017

  The Catholic University of Eastern Africa

  thankkkkkkkkkkkkkkkkkk