اشتراک VIP + امتیاز

4 محصول

  1. قیمت اشتراک 25 هزار تومان می باشد که در ماه بعد در صورت تمدید 22 هزار تومان خواهد بود.

    جهت فعالسازی این اکانت بدون خرید نقدی و از طریق امتیاز نیازمند 3000 امتیاز در حساب کاربری خود می باشید.

  2. قیمت اشتراک 60 هزار تومان می باشد که در ماه بعد در صورت تمدید 55 هزار تومان خواهد بود.

  3. قیمت اشتراک 110 هزار تومان می باشد که در ماه بعد در صورت تمدید 100 هزار تومان خواهد بود.

  4. قیمت اشتراک 180 هزار تومان می باشد که در ماه بعد در صورت تمدید 160 هزار تومان خواهد بود.