Iilia

فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی)

پست های پیشنهاد شده

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ممنون

 

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

من الله توفیق برادران ارزشی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

tnx

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

 

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

ok

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

 

 

 سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:

 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
  • محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
  • برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
 • برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
 • لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
  • فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار

 

شامل 3 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

 

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

good

 

● فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.