تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود

 1. ساعت گذشته
 2. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: Robust Pricing for a Dual-Channel Green Supply Chain Under Fuzzy Demand Ambiguity DOI: Robust Pricing for a Dual-Channel Green Supply Chain Under Fuzzy Demand Ambiguity Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 3. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: http://refhub.elsevier.com/S0360-1323(22)00737-5/sref91 DOI: http://refhub.elsevier.com/S0360-1323(22)00737-5/sref91 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 4. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.proquest.com/openview/80c7ef237b34d6dcb1db5a7cf034351e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54700 DOI: https://www.proquest.com/openview/80c7ef237b34d6dcb1db5a7cf034351e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54700 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 5. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://library.iut.ac.ir/inventory/107/11350.htm DOI: https://library.iut.ac.ir/inventory/107/11350.htm Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 6. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://doi.org/10.22038/hmed.2020.47030.1018 DOI: https://doi.org/10.22038/hmed.2020.47030.1018 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 7. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://doi.org/10.2298/PAC1104193M DOI: https://doi.org/10.2298/PAC1104193M Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 8. امروز
 9. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://doi.org/10.1007/978-981-19-0108-9_22 DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-0108-9_22 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 10. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: 10.1088/1361-6528/aab888 DOI: 10.1088/1361-6528/aab888 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 1. نمایش فعالیت های بیشتر