تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود

 1. ساعت گذشته
 2. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/354522569_Technology_and_Education DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 3. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621004254?via%3Dihub DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621004254?via%3Dihub Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 4. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621004448?via%3Dihub DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621004448?via%3Dihub Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 5. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: 10.1097/BRS.0000000000003797 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 6. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=377422 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 7. امروز
 8. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://cdnsciencepub.com/doi/abs/10.1139/cgj-2020-0570 DOI: https://cdnsciencepub.com/doi/abs/10.1139/cgj-2020-0570 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 9. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921012460?via%3Dihub DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921012460?via%3Dihub Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 10. WwW

  Oxford Book

  https://global.oup.com/academic/product/stereoelectronic-effects-9780198558934 UK univs that have access to this ebook https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/search?q=isn%3A+9780198558934 Any PDF +10000
 11. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: 10.1042/EBC20190088 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 12. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: 10.1101/cshperspect.a037960 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 13. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: Bankruptcy laws, entrepreneurs’ socio-cognitions, and the pursuit of innovative opportunities DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-021-00563-9 Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 14. درخواست مقاله یا یک فصل کتاب Link or Title: https://shop.bsigroup.com/products/cyber-security-risk-governance-and-management-specification DOI: https://shop.bsigroup.com/products/cyber-security-risk-governance-and-management-specification Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 15. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: https://connect.springerpub.com/content/sgrrrpe/35/1/51 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 16. IranPaper

  درخواست مقاله

  درخواست مقاله Link or Title: http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1396.17.12.39.1 DOI: Author: Journal or Ebook Name: Volume, Issue, Year and Pages:توضیحات:
 1. نمایش فعالیت های بیشتر