مارال

کاربر حرفه ای
 • تعداد ارسال ها

  1,238
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  10

تمامی مطالب نوشته شده توسط مارال

 1. مارال

  اموزش تصویری زبان

  ممنون دوست سخت کوشم زحمت مجدد کشیدید واقعا ممنون ولی خیلی خیلی سرعت باز شدنش کند شده و ی وقتا هم پیغام خطا میده نمیدونم دلیلش چیه...
 2. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  مرسی از شما دوست گلممم.
 3. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  خواهش گلم قابل شما رو نداشت....
 4. مارال

  اموزش تصویری زبان

  Thanks a lot dear....
 5. مارال

  لغات کاربردی زبان انگلیسی

  در انگلیسی از اشکال مختلف فعل های GET , MANAGE, GOING , INVOLVE, زیاد استفاده میکنند. یعنی شما این افعال را زیاد میشنوید. من اینجا چند کاربرد از فعل GET براتون میگذارم........... Receive She got lots of presents. What did you get for Christmas? We get a lot of junk mail - Obtain To obtain something by finding it, asking for it, or paying for it: We need to get help quickly! It would be a good idea to get professional advice. You may be able to get a grant from the local authority. He cleared his throat to get our attention. --get something for somebody I want you to get some information for me. -- get somebody something His father managed to get him a job at the local factory Bring To bring someone or something back from somewhere: Run upstairs and get a pillow. I went back into the office to get a pen. Shall I go and get the phone book? --get somebody/something from something She's just gone to get the kids from school. --get something for somebody I'll get a towel for you. --get somebody something I'll get you a chair. buy a) To buy something: Where did you get that jacket? Get something for somebody Joe's going to get tickets for all of us. Get somebody something While you're out, could you get me some batteries? Get yourself something He's just got himself a new van. Get something from something I usually get vegetables from the supermarket. Get something for $20/£100/50p etc You can get a decent PC for about £500 now. It's a lovely coat, and I managed to get it cheap in the sales. --Spoken to pay for something for someone else: I'll get these drinks. --to buy a newspaper regularly: My parents always used to get the Daily Telegraph Money --To receive money for doing work: Hospital doctors get a minimum of £50,000 a year. He gets £4 an hour for stacking shelves. --to receive money when you sell something get £100/$200 etc for something You should get a couple of hundred pounds for your old car. Did you get a good price for it Feeling --Have a feeling/idea: To start to have a feeling or an idea: She began to get an uncomfortable feeling that she was being watched. I got a terrible shock when I saw how ill he looked. I got the impression that everyone was fed up with us. - Get pleasure from/out of something She gets a lot of pleasure from her garden To arrive somewhere: What time will we get there? We didn't get home until midnight. We got to Paris that evening Reach a point I've got as far as chapter 5. I couldn't wait to get to the end of the book. Where have you got up to in the story? It was disappointing to lose, having got this far in the competition If you get somewhere, or if an action gets you somewhere, you make progress - Understand I don't think she got the joke. I don't get it - it doesn't make sense. get what/how/who etc I still don't get how she knew about the meeting. catch somebody The police got him in the end - Trick somebody I got you that time! - If you get someone on the telephone, they answer the telephone when you have made a call, and so you talk to them: I tried phoning him at work, but I just got his secretary
 6. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  1.I'm not the same guy من دیگه اون آدم قبلی نیستم 2.Long story short خلاصه اش كنم ( وقتي مي گيم بذار خلاصه بهت بگم..! ) 3. I am your humble كوچيك شما هستم 4.Zip it up ساكت باش 5.It costs an arm & a leg حسابی پیاده شدم، کلی واسم آب خورد 6.Jump down someone's throat از دست کسی عصبانی شدن 7.Keep up the good work به کاری که میکنی ادامه بده 8.Good for you خوش به حالت 9.Pain in the neck آدم یا چیز اعصاب خورد کن 10.It’s bound to happen باید بشود 11.If gold rusts, what then can iron do? هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک 12.Keep in the picture ‌ در جريان امور قرار دادن 13.Ring a bell به نظر كسي آشنا آمدن. به ذهن كسي آمدن ( مثلا وقتي كسي رو نديديم ولي مي گيم چقدر به نظر آشنا مي رسه !! ) 14.I saw a Saw that saw a Saw من يک ارّه ديدم که داشت ارّه ديگه رو ميبريد،(دست بالا دست بسياره) به معنای ديدن see اولی گذشته saw دوم به معنای ارّه saw سوم به معنای بريدن saw چهارم هم به معنای ارّه saw 15.As the question, so the answer از هر دستی بدی از همون دست پس ميگيری 16.In order of age به ترتیب سن 17.Never say dieبه دلت بد نیار 18.Keep your distance from hand phone chargers از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری كنید 19.I'm starving بدجوری گشنمه 20.They have a cat and dog lifeدائما با هم جنگ و دعوا دارند (زن و شوهر) 21.It was a pig of a day روز سختی بود 22.Jelly fish آدم بی اراده 23.Kind deeds never dieکار خوب گم نمی شه 24.Stop naggingنق نزن 25.I give you my word You have my word به کسی چیزی در این مورد نخواهم گفت 26.Let sleeping dogs lie دنبال شر نرو 27.KEEP YOUR SHIRT ON جوش نزن / عجله نكن/ یه دقیقه صبر كن 28.Is the ball and here is the field این گوی و این میدان 29.Wet blanket ضدحال 30.Do your best تمام تلاشت رو بکن
 7. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  1.Bring somebody back to knee'sکسی را شکست دادن 2.Welcome back رسیدن بخیر 3.Cash downفقط نقد 4.I'm made that wayهمین جوری بار اومدم 5.Keep one's ear to the ground گوش به زنگ بودن 6.Jump the gun زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن 7.It’s rotten to the core آب از سرچشمه گل آلود است 8.Keep someone posted در جریان گذاشتن 9.It’s all down to luck آن همش به خاطر شانسه 10.He is wet behind the ears دهنش بوی شیر میده 11.Not to turn a hair عين خيال كسي نبودن 12.As sweet as honey به شیرینی عسل 13.It is necessary to have an end داشتن یك هدف ضروری است 14.Heart and soul با دل و جان/ با تمام قوا 15.Just threaten فقط تنبیه کردن 16.Keep an eye open on something مراقب چیزی بودن 17.I would like to have a more definite plan of action من ترجیح می دهم یه برنامه ی مشخصی برای کارهام داشته باشم 18.He went back on his word He broke his word/promise زیر قول خود زد 19.By all means مسلماً! 20.Don’t mention it قابلی ندارد 21.He makes facesدهن کجی میکنه 22.Keep back جلو نیا 23.Better late than never دیر آی و باز آی 24.mind your step جلوی پاتو نگاه کن 25.Keep in the picture در جریان امور قرار دادن 26.Don’t pick on me سر به سر من نذار 27.I don't give a damnاهمیت نمیدم! 28.He didn’t say a dickybird جیک نزد 29.It’s not as bad as all that عیبی ندارد 30.Keep it to yourself پیش خودت بمونه
 8. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  1.I've no word to express my seep gratitude جداً نمی دونم چطور از شما تشکر کنم 2.If I get my hands on him اگه دستم بهش برسه 3.Bless youعافیت باشه (بعد از عطسه) 4.The brain drain فرار مغزها 5.Hands offدست نزنید 6.Talk turkey صاف و پوست کنده حرف زدن/ رک حرف زدن 7.Get the hell out of here گمشو از اینجا 8.It augurs illبد یمن است 9.Cheese it بزن به چاک (عامیانه) 10.Come clean صادق بودن 11.I had fortune on my side بخت یارم بود 12.Buy offرشوه دادن 13.Have a lot in plate كار زياد و مشغله داشتن بسيار 14.To take one's courage in both hands دل به دريا زدن 15.He is down on his luck بخت از او برگشته است 16.It’s between to our ears بين خودمون باشه (بين خودمون بمونه) 17.Fancy meeting youچه عجب از این طرفا 18.What a mess! چه افتضاحی! 19.I am all eyes چهار چشمی مراقب هستم 20.He has an evil eye چشمش شور است 21.Get out of my face Get out of my sight از جلوی چشمم دور شو 22.I sent him packingدست به سرش کردم 23.Meet someone in waterloo کار کسی رو تموم کردن یا شرایط بد برای کسی به وجود آوردن (ضرب المثل بسیار زیبای انگلیسی) واترلو جایی بود که ناپلئون شکست خورد 24.That crows it al همینو کم داشتیم 25.He has a big mouth دهن لق است 26.Keep me updated من رو در جریان کارات بذار 27.Hands up دستها بالا 28.I am singlehandedدست تنهام 29.If you try it you will find it actable اگر امتحان کنی میبینی که انجام شدنی است Hear me out first.30 اول گوش کن ببین چی می گم
 9. مارال

  جملات عامیانه انگلیسی

  توجه داشته باشید که این اصطلاحات بیشتر در صحبت کردن رایج است و در نوشتار Writing بهتر است تا از ساختار های رسمی تر استفاده کنید. البته می توان این عبارات را در نوشتارهای دوستانه و یا غیر رسمی نیز استفاده نمود. 1.This is the limit ديگر شورش در آمده 2.Don’t count on your chickens before they are hatched…اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد... 3.As a matter of fact… To tell you truth…راستش رو بخوای... 4.Rome was not built in a day گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی 5.Clothes do not make the man معادل بسيار زيباي مناسب با اين ضرب المثل... تن آدمي شريف است به جان آدميت.....نه همان لباس زيباست نشان آدميت 6.Don’t get my monkey up روی سگ منو بالا نیار 7.No overtaking سبقت ممنوع 8.The grass is always greener on the other side of the fenceمرغ همسایه غازه! 9.When the hell's frozen over وقت گل نی 10.Teacher's petنورچشمی معلم 11.He came running با کله آمد 12.Enough is enough بس کن دیگه 13.You have my wordمن بهت قول ميدم 14.Don’t get fresh with me پررویی نکن! 15.I’m tied up دستم بند است 16.He is a fair-weather friend رفیق نیمه راهه 17.It’s none of your business/Mind your own business به تو هیچ ربطی نداره 18.It’s no use trying to talk to him! صحبت کردن با اون فایده ای نداره 19.Killing/wasting time وقت كشی 20.It's as good as a chocolate teapot به درد هیچ کاری نمی خوره 21.How on earth آخر چطور 22.I got cold feet دستپاچه شدم 23.Sell short‌ دست كم گرفتن مثلا وقتي مي گيم فلاني رو دست كم نگير . 24.Live and let live زندگی خودتو بکن پ25.Make up one's mind (to decide between alternatives) تصمیم گیری کردن 26.Step on itگاز بده (تند برو) 27.It’s my treat نوبت منه (كه حساب كنم) 28.Sour grapes پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است) 29.Make a big deal about something از كاه كوه ساختن 30.I felt like a foolسنگ رو یخ شدم
 10. مارال

  جملات زیبای انگلیسی

  Thanks a lot....
 11. مارال

  Die and ....

  Asshole= It's refer to one person that you think he is stupid or unpleasant
 12. جملات رایج انگلیسی در مورد پوشاک و لباس اشاره: جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد کلیات پوشاک، انواع پوشاک، لباس پوشیدن، یقه لباس و ... پوشاک : clothes, clothing, cloth, clothe 1- لباس های من در جالباسی اتاق خواب است. My clothes are in the closet in the bedroom. 2- لباس های من در جالباسی اتاق خواب است. My clothing is in the closet in the bedroom. کلمه clothesبه معنای(لباس ها) همیشه به صورت جمع به کار می رود و شکل مفرد ندارد. کلمهclothingبه معنای (لباس ها ) مفرد است و همیشه با فعل مفرد به کار می رود. 3- لطفا بچه را حمام کن و لباس بپوشان. Can you please bathe and clothe the baby? 4- یک تکه پارچه لازم دارم تا میز را تمیز کنم. I need a cloth to clean the table. Clotheفعل است و به معنای (لباس پوشیدن، لباس پوشاندن) می باشد. Clothاسم است و به معنای (پارچه، تکه پارچه، کهنه) بکار می رود. 5- می توانید انواع لباس ها را از این مغازه لباس فروشی خریداری نمایید. You can buy all kinds of garments in this clothing store. پوشیدن و به تن داشتن: putting on & wearing 1- چرا داری پیراهن مشکی می پوشی؟ Why are you putting on a black shirt? 2- چرا پیراهن مشکی به تن داری؟ Why are you wearing a black shirt? Put onبه معنای (پوشیدن، به تن کردن) است ولی wearبه معنای (به تن داشتن) می باشد. 3- بارانی ات را در بیاور و آویزانش کن. Take off your raincoat and hang it up. 4- بگذار عینکم را بزنم. Let me put on my glasses. 5- معلم ما مردی است که عینک آفتابی به چشم دارد. Our teacher is the man wearing sunglasses. 6- قبل از شنا کردن ساعتت را در بیاور. Take off your watch before swimming. 7- به من پنج دقیقه مهلت بده تا دوش بگیرم و لباس بپوشم. Give me five minutes to shower and dress. 8- معمولا در اتاق خواب لباس می پوشم. I usually get dressed in the bedroom. 9- شاگردان ما باید خوب لباس بپوشند. Our students must be well-dressed. 10- لطفا در مراسم با بهترین لباس خود شرکت کنید. Please attend the ceremony dressed in your best/in your best. 11- ظرف چند دقیقه دوش می گیرم و لباس عوض می کنم. I’ll shower and change in a few minutes. انواع پوشاک و یقه: types of clothing & collars 1- این لباس (زنانه) خیلی به شما می آید. This dress really looks good on you. 2- من یک دست کت و شلوار اندازه 40 می خواهم. dressبه معنای (لباس زنانه) و suitبه معنای (کت و شلوار یا کت و دامن است.) I want a suit size 40. 3- کت و شلوار سه تکه جلیقه هم دارد. A three piece suit has a vest. 4- من آن پالتو (کت) پشمی سرمه ای را ترجیح میدهم. در زبان انگلیسی coatمعمولا هم به معنای (پالتو) و هم به معنای( کت) به کار میرود. I prefer that dark blue wool coat. 5- من یک کاپشن سبک برای بهار و پاییز لازم دارم. Jacketدر زبان انگلیسی به معنای(کاپشن) است و معنای(ژاکت) نمی دهد. برای (ژاکت) از pulloverیاsweaterاستفاده می شود. I need a light jacket for spring and fall. 6- تو یک کاپشن با کلاه لازم داری. You need a jacket with a hood. 7- از اورکت تان خوشم می آید. I like your overcoat. 8- این بارانی را به نصف قیمت خریدم. I bought this raincoat at half price. 9- anorakکاپشن کلاه دار بلندی است که تا بالای زانو را می پوشاند و داخل آن از پوست خز طبیعی یا مصنوعی پوشیده شده است. You’d better take an anorak with you. It will be freezing in the mountain. 10- اگر می روی دوچرخه سواری بادگیرت را بپوش. Put on your windbreaker if you’re going cycling. 11- مادر بزرگ داره یک کاپشن بافتنی برای تولدم می بافه cardigan - کاپشن گشاد و معمولا بلندی است که از کاموای ضخیم بافته شده و جلو باز است که با دکمه یا زیپ باز و بسته می شود. Grandma is knitting a cardigan for my birthday. 12- چه ژاکت(پولیور) قشنگی! What a beautiful sweater/pullover! 13- یک دست لباس گرمکن برای دویدن لازم دارم. I need a sweat suit for jogging. 14- این پیراهن گرمکن از پارچه الیاف مصنوعی دوخته شده است. This sweatshirt is made of synthetic fabric. 15- من یک ژاکت یقه هفت آبی تیره می خواهم. I want a navy blue V-neck pullover. 16- این شلوار گرمکن اندازه من نیست. These sweatpants aren’t my size. 17- من در ژاکت یقه اسکی راحت نیستم. I feel uneasy in polo-neck sweater. 18- برای روز تولدش یک ژاکت یقه گرد ضخیم به او هدیه دادم. I gave him a thick crew-neck pullover for his birthday. 19- امسال ژاکت یقه کیپ مد شده. turtle-neck نوعی ژاکت یقه کیپ است که یقه آن از یقه گرد بلندتر بوده ولی مانند یقه اسکی برگردانده نمی شود. This year turtle-neck sweaters are in fashion. 20-می توانی این جلیقه را هنگام پیاده روی بپوشی. (down vest جلیقه گشادی است که آستین ندارد و داخل آن از پر قو یا پر پوشیده شده و معمولا روی لباس ها پوشیده می شود.) You can wear this down vest when you go hiking. 21- قصد دارم کت اسپرتم را در جشن تولد باب بپوشم. I’m going to wear my blazer/sport jacket to Bob’s birthday party. 22- دارم دنبال یک پیراهن آستین کوتاه/بلند می گردم. I’m looking for a short-sleeved/long-sleeved shirt. 23- اندازه یقه تان چیست؟ What’s your collar size/ neck size? 24- این پیراهن آخرین مدل است. shirt به معنای(پیراهن مردانه) و blouseبه معنای(پیراهن زنانه) می باشد. This blouse is the latest style. 25- چه سارافون قشنگی! What a beautiful sundress! 26- چند تا تی شرت نخی برای بچه ها خریدم. I bought some cotton T-shirts for the kids. 27- یک دامن فلانل طوسی لازم داری تا با کتت جور باشد. You need a gray flannel skirt to match your jacket. 28- شلوار آبی روشنت برای تابستان مناسب است. You light blue pants (Am.)/ trousers (Br.) are good for summer wear. 29- برادرم برایم یک شلوار سفید فرستاده است.( منظور شلوار تکی است که کت همرنگ خود نداشته باشد و به صورت اسپرت پوشیده می شود.) My brother has sent me a pair of white slacks. 30- شلوار بدون دوبل (برگردان دم پا) دوست ندارم. I don’t like pants/ trousers without cuffs/pant cuffs/ trouser cuffs. 31- معمولا سر کار شلوار جین نمی پوشم. I don’t usually wear (blue) jeans to work. 32- چرا آن کاپشن مخمل کبریتی را امتحان نمی کنی؟ Why don’t you try on that corduroy jacket? 33- لباس های زیرت را از کجا می خری؟ Where do you buy your underwear/underclothes? 34- این پیراهن زیر(مردانه) از نخ خالص است. This undershirt is pure cotton. 35- پیژامه ات را بپوش و برو بخواب. Put on your pajamas and go to bed. 36- لانگ جانز روی قفسه بالایی کمده. long johns پیراهن و شلوار گرمکن (از جنس کرکی یا نخی) است که زیر لباس یا به هنگام خواب پوشیده می شود. Your long johns are on the top shelf in the dresser. 37- جوراب های مردانه و زنانه در آن یکی ویترین هستند. Socks and stockings are in the other window. 38- کجا می توام جوراب سه ربعی (زیر زانو) و جوراب شلواری بخرم؟ Where can I buy knee-high stockings and pantyhose/tights? 39- روسری ابریشمی نو منو ندیدی؟ Have you seen my new silk scarf? 40- زنم برایم شال گردن قشنگی بافته. My wife has knitted a nice muffler/scarf for me. 41- تو یک کلاه لازم داری تا سرت را گرم نگه داره. You need a hat/cap to keep your head warm. 42- همیشه وقتی ماشینم را تعمیر می کنم لباس سرهم می پوشم. I always wear my overalls when I fix my car. 43- این لباس خواب خوب و نرم است.(nightgownلباس خواب بلندی است که کمربند پارچه ای از جنس خود دارد و به هنگام خواب پوشیده می شود. این لباس مخصوص بانوان و کودکان است.) This nightgown is nice and soft. 44- لباس حوله ایت را به جالباسی حمام آویزان کن. Hang your bathrobe on the peg in the bathroom.
 13. وب سایت TestYourVocab.com همان طوری که از اسمش پیداست برای این طراحی شده تا با طی کردن سه مرحله ساده اندازه لغات انگلیسی که شما کامل به آن مسلط هستید را برای شما تخمین بزند @};-
 14. مارال

  vocabulary

  .
 15. مارال

  vocabulary

  //
 16. مارال

  سری جدید اصطلاحات با تصویر......... 3

  to ace a test یه اصطلاح slang هستش که یعنی بالاترین نمره رو آوردن: To ace a test (SLANG): To receive a grade of A look like a drowned rat این اصطلاح عامیانه یعنی مثل موش آب کشیده بودن ! To be very wet, especially because you have been in heavy rain اصطلاح عامیانه off-color jokes به جوک های بی ادبی و توهین آمیز گفته میشه ! اصطلاح عامیانه off-color jokes به جوک های بی ادبی و توهین آمیز گفته میشه !
 17. to ace a test یه اصطلاح slang هستش که یعنی بالاترین نمره رو آوردن: To ace a test (SLANG): To receive a grade of A look like a drowned rat این اصطلاح عامیانه یعنی مثل موش آب کشیده بودن ! To be very wet, especially because you have been in heavy rain