جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های '5000Points'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

 • انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی انجمن WeAre.ir
  • پشتیبانی ایران‌پیپر
 • انجمن پسورد دانشگاه‌ها
  • آشنایی با بخش پسوردها
  • پسوردهای رایگان
  • پسوردهای ویژه
  • پسوردهای امتیازی
  • پسوردهای آرشیو شده
  • گروه زیرزمینی
 • انجمن درخواست دانلود
  • درخواست دانلود مقاله
  • درخواست دانلود کتاب
  • درخواست استاندارد
 • انجمن های آموزشی، پرسش و پاسخ و عمومی
  • انجمن آموزشی
  • انجمن پرسش و پاسخ
  • انجمن مطالب عمومی

گروههای محصول

 • اشتراک VIP + امتیاز
 • شارژ امتیاز
 • جت پک آموزشی

جستجو در ...

نمایش نتایجی که شامل ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین بروزرسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


وب سایت شما


اسکایپ


موقعیت


علایق


دانشگاه


رشته


گرایش

15 نتیجه پیدا شد

 1. srujanchandu

  Scribd Premium

  اکانت Scribd.دسترسی به بیش از یک میلیون کتاب اکانت بصورت خودکار تمدید می شود
 2. WwW

  snu.ac.kr [for White]

  اکانت دانشگاه ملی سئول Library: https://library.snu.ac.kr Databases: http://library.snu.ac.kr/find/databases Databases Contents Provided Format Manual A&HCI(Arts and Humanities Citation Index) Shortcuts • 발행처 : Thomson ISI • 갱신주기 : Weekly • 유의사항 : Web of Science 를 선택하여 이용 • 이용정보 - 인문학 분야의 핵심 학술지 1,150여종의 인용 색인 정보 - Web of Science에서 제공하는 3개 DB중 인문학분야 DB • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Index/Abstracts AACR Shortcuts • 발행처 : AACR • 갱신주기 : Quarterly • 이용정보 : 미국암학회에서 발행하는 10종의 학회지 온라인 서비스 E-Journal AAOS Shortcuts • 발행처 : AAOS • 이용정보 - 미국 정형외과학회(American Academy of orthopaedic Surgeon)에서 발행하는 저널, eBook, 비디오 등을 수록 Academic Search Complete Shortcuts • 발행처 : EBSCO Publishing • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 바로가기 - 인문사회, 자연과학, 공학, 의학 등 전 주제분야 주요 저널 약 9,100여종의 색인, 초록정보와 약 6,200여종의 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text Academic Video Online (AVON) Shortcuts • 발행처 : Alexander Street • 이용정보 - 학술용으로 선별된 5만 편 이상의 전 주제 분야 비디오 스트리밍 컬렉션 - 뉴스 릴, 수상경력이 있는 다큐멘터리, 현장 녹화화면, 공연실황, 인터뷰, 강의, 트레이닝 비디오 등을 포함 매뉴얼 링크 Access Anesthesiology Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 마취학분야 E-book - 마취학 관련 Tool, 독점적인 비디오자료, Custom Curriculum 등 저명한 medical resource 제공 - 의학도서관 구독분 Access Emergency Medicine Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 응급의학분야 E-book - Ma and Mateer's Emergency Ultrasound 등 Textbook을 포함한 응급분야 관련 각종 Tool 수록 - 의학도서관 구독분 Access Medicine Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 의학분야 E-book - Harrison's Online, Hurt's the Heart, Lange Textbook등 - 의학도서관 구독분 access_medicine.pdf Access Pediatrics Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 소아과학분야 E-book - Rudolph's Online, Neonatal cardiology 등 소아 환자들에 대한 독특한 특성 및 치료에 필요한 제반 사항과 관련한 다양한 형태의 컨텐츠 이용 가능 - 의학도서관 구독분 Access Pharmacy Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 의약학 분야 E-book - 의약학 분야의 Best Selling titles의 원문 뿐 아니라 실제 사례 중심 Cases 및 Self-Assessment, Drug Database 등 다양한 온라인 서비스 - 의학도서관 구독분 Access Physiotherapy Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 물리치료분야 E-book - 물리치료 관련 Bestselling Textbooks, Procedures, Videos, Images, Self-assessment 및 디지털 시신해부 Tool을 제공 - 의학도서관 구독분 Access Surgery Shortcuts • 이용정보 - McGraw-Hill's 출판사에서 제공하는 외과 분야 E-book - Surgical Videos, Surgical Animations, Surgical Anatomy등 자료 수록 - 의학도서관 구독분 Acland Anatomy Shortcuts • 발행처 : Ovid • 이용정보 - 해부학자 Dr.Robert Acland의 실제 표본 설명, 해설 영상 및 교습 가이드 - Upper Extremity, Lower Extremity, The Trunk, Head & Neck, Internal Organs의 5강좌 WEB ACM Digital Library Shortcuts • 발행처 : Association for Computing Machinery • 이용정보 : 컴퓨터 공학협회에서 제공하는 컴퓨터 공학 분야 전자저널과 Transactions, Proceeding 등의 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text acm.ppt ACS online Shortcuts • 발행처 : American Chemical Society • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 - 미화학회에서 발행하는 화학분야 학술지 49종의 원문제공 - 과거 vol.1부터 최근호 까지 이용 가능 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text acs.ppt AGRICOLA Shortcuts • 이용정보 : 미국 농업도서관에서 제작하는 농학 및 생명과학 분야 서지 DB AIAA Shortcuts • 발행처 : American Institute of Aeronautics and Astronautics • 이용정보 : AIAA에서 제공하는 9종의 저널과 페이퍼 창간호부터 원문이용 Full Text aiaa.pdf AIP Conference Proceedings Shortcuts • 발행처 : American Institute of Physics • 이용정보 : 바로가기 AIP Journals online Shortcuts • 발행처 : American Institute of Physics • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : AIP(미물리학회) 발행 학술지 10종의 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text aipaps.ppt Airiti Library ("대만 학술자료"를 보세요) Shortcuts America : History & Life with Fulltext (Historical Abstracts with Fulltext도 함께 보세요) Shortcuts • 발행처 : ABC CLIO • 유의사항 : EBSCOHost 플랫폼으로 서비스 주소 변경 • 이용정보 : EBSCO에서 제공하는 미국 및 캐나다 역사 관련 1,700여종의 저널 서지 및 300여종의 저널 원문 제공 Index/Abstracts American Physiological Society Journals Shortcuts • 발행처 : American Physiological Society • 이용정보 : American Physiological Society (APS)에서 제공하는 온라인저널 14종 AMS online Shortcuts • 발행처 : American Mathematical Society • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 미 수학회에서 발행한 학술지 10종의 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text ams.ppt Anatomy.TV Shortcuts • 발행처 : Primal Pictures • 이용정보 : 3D 해부학 정보원 해부 슬라이드, 생체역학과 근육기능 애니메이션, 일러스트레이션, 수술과정, 치료, 재활 동영상 클립, 임상 사진, MRI 등 광범위한 컨텐츠를 제공 • 교내에서 자동접속 • 학외접속 허용 Anatomy.TV_.pdf Annual Reviews Shortcuts • 발행처 : Annual Reviews • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 창간호(vol.1)부터 구독 계약 • 이용정보 : Annual Review에서 발행하는 43종의 학술지 창간호부터 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text annual.ppt Anthrosource Shortcuts • 발행처 : American Anthropological Association • 갱신주기 : weekly • 이용정보 : 미국인류학회(American Anthropological Association)에서 발행하는 인류학분야 데이터베이스 Index/Abstracts/Full Text APS online Shortcuts • 발행처 : American Society of Physics • 갱신주기 : Weekly • 유의사항 : APS와 통합사이트인 http://scitation.aip.org/ 통해 이용가능 • 이용정보 - APS(American Physical Society) 발행 Physical Reviews 시리즈를 포함한 13종의 원문 제공 - Physical Review online Archive (PROLA) 모두 v.1부터 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text aipaps.ppt ARL Statistics Collection Shortcuts • 발행처 : ARL • 이용정보 : 미국 연구도서관협회에서 발행하는 온라인 학술지 3종 원문 제공 - ARL Statistics - ARL Academic Health Sciences Library Statistics - ARL Academic Law Library Statistics ARTstor Digital Library Shortcuts • 발행처 : ARTstor • 서비스 기간 : 1년 • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 미국의 주요 박물관 및 미술관에서 소장하고 있는 인문,사회,예술분야의 예술품(미술작품, 사진, 조각, 건축물)을 디지털 이미지화한 DB 사이트 접속후 오른쪽 상단의 "Enter the ARTstor digital Library"를 클릭 Image artstor.ppt ASCE online Shortcuts • 발행처 : American Society of Civil Engineering • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 미 도시공학회에서 발행하는 학술지 35종과 Proceedings • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text asce.ppt Asia Studies online (시범서비스) Shortcuts • 발행처 : International Information Services • 이용정보 : 아시아 관련 연구기관에서 발행한 각종 자료(보고서, 학술지, 문헌 등)를 통합 제공 구입자료가 아니므로 부분적으로 이용 가능 ASM(American Society for Microbiology) Journals Shortcuts • 발행처 : American Society for Microbiology • 이용정보 : ASM(미국미생물학회)에서 발행하는 12종의 학술지 온라인 서비스 Full Text ASME Journals Shortcuts • 발행처 : American Society of Mechanical Engineers • 갱신주기 : Quarterly • 이용정보 - 미기계공학회(ASME)에서 제공하는 학술지 28종의 원문 제공 - Conference proceedings는 구독분 아님 Full Text(E-Journal) asme.ppt ASPB Shortcuts • 이용정보 : American Society of Plant Biologists에서 발행하는 2종의 원문 저널 제공 ASTM Journals Shortcuts • 발행처 : ASTM • 이용정보 : ASTM에서 발행하는 저널 8종과 참여 기술전문가로부터 얻은 금속, 석유, 건축, 원자력, 환경, 법의학에 이르는 140여 산업분야의 40,000여건의 문서(Technical publication) 제공 Full Text astm.ppt ASTM Standards Shortcuts • 발행처 : IHS • 갱신주기 : Weekly • 유의사항 : 동시이용자 10명으로 제한됨 • 이용정보 : 미 재료시험학회에서 전세계 450여개 규격‧발행협회의 산업, 표준, 규격, 기타 기술 문헌 규격 정보 제공 Full Text astm.ppt ATLA Religion Database with ATLA Serials Shortcuts • 이용정보 : 미국신학도서관협회(ATLA)에서 제작하는 최고 권위의 종교학 데이터베이스로 방대한 저널, 단행본 등 관련 정보를 색인하고 있으며 핵심 290여종의 저널 원문 제공 Avery Index to Architectural Periodicals Shortcuts • 이용정보 : 건축사/디자인/조경/도시계획/실내디자인 등의 학술 참고 자료와 미국, 아시아, 유럽, 라틴아메리카, 호주 등 여러 지역의 유관분야 연구자료 이용 가능 Index/Abstracts Avery Index to Architectural Periodicals.pdf BECK Online Shortcuts • 이용정보 (1) 독일 법률 최대의 유력 법률 출판사 Verlag C.H.Beck OHG에서 2001년에 출시한 웹 데이터베이스입니다. (2) Beck-Online은 C.H.Beck의 법률문서 뿐만 아니라 C.H.Beck과 제휴관계에 있는 Verlag Franz Vahlen, Nomos Verlag, dtv(Deutscher Taschenbuch Verlag), GRUR, IBR 등과 같은 동종의 독일법률 출판사들의 문서 또한 포함하고 있습니다. (3) 독일법률, 판례, 주석서, 핸드북, 백과사전, 법률잡지& 저널, 서식서 등을 포함한 법률 자료와 Fach-News를 Full-Text로 제공하고 있습니다. • 추가 구독 모듈 GROSSKOMMENTAR zum Zivilrecht 바로가기 • 유의사항 : 동시이용자 3명으로 제한됨 beck.pdf Bentham Science Journal Shortcuts • 이용정보 : 생물의학, 신약, 물질, 유기화학, 생화학, 의약학, 면역학, 유기합성, 유전자치료, 단백질 물질, 약물전달 등에 관련된 92종의 최신 의약 및 의학 정보를 제공 bentham.pdf Bibliography of History of Art는 (International Bibliography of Art)를 보세요 Shortcuts BioMed Central / BioMed Central Shortcuts 세계 최대 규모의 Open Access 출판사로 의생명과학 학술지 337종의 온라인 서비스 ※ BioMed Central Membership • 이용정보: BioMed Central 논문 게재료 15% 할인 - 할인방법: 논문 투고 시 서울대학교 의과대학 Membership 기관번호 입력 후 논문 업로드 - 기관코드 신청 방법: 1) 온라인 신청 (http://medlib.snu.ac.kr/research_support/research_service/apc_discount/info) 의학도서관 홈페이지 로그인 후 “논문 게재료(APC) 할인” 페이지를 통해 신청 2) eMail 신청 (medlib@snu.ac.kr) 소속기관, 학과, 신청자명, 영어 이름, 저널제목, 논문제목 등을 기재하여 메일 전송 • 문의: 의학도서관(02-740-8053, medlib@snu.ac.kr) BioOne1 (CSA BioOne) Shortcuts • 발행처 : Bethesda, MD ; Cambridge Scientific Abstracts • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : Bio분야의 학회 및 학술지 약 100여종의 원문 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text bioone.ppt BL-EThOS Shortcuts • 발행처 : British Library • 이용정보 : 영국 고등교육기관(UK Higher Education Institutions)에서 생산된 모든 학위논문에 대한 통합검색 및 원문을 무료로 제공함 (※ 일부 자료 유료 이용) • 검색: 개인 회원 가입 없이 이용 가능 원문: 개인 회원 가입 필수 - 디지털화된 자료에 한하여 무료 이용 가능 - 비디지털화된 자료의 디지털화 요청 및 우편 가능(유료) bl-ethos.pdf BMJ Best Practice Shortcuts • 발행처 : BMJ Publishing Group • 이용정보 - 치료 시점의 의사 결정 지원 도구 (Clinical Decision Support) - 주요 1차 및 2차 연구 형식으로 6,500개 이상 국내외 실용 지침 과 65,000건 이상의 참고 자료 - 총 32개 주제분야의 New Research, Guideline update 제공 - 의학도서관 구독분 BMJ Best Practice 이용 매뉴얼.pdf BookRail Shortcuts • 이용정보 - E-book 약 2000여종 이용 가능 - 로그인 필요없이 열람방식으로 이용(학외에서는 프락시 설치 후 이용 가능) - 제공종수 * 단행본 : 2000여종 * 매거진 : 65종 Books In Print(Global Books In Print를 보시오) Shortcuts Brill Online Reference Works Shortcuts • 서비스 기간 : 영구 • 이용정보 : Brill 에서 출판한 사전, 백과사전, 핸드북 등과 같은 참고 자료 수록 Brill Publishing Journals Shortcuts • 발행처 : Brill Publishing • 갱신주기 : Quarterly • 이용정보 : Brill 출판사에서 발행되는 다양한 주제분야의 온라인 저널 제공 Full Text(E-Journal) brill.ppt Britannica Online / Encyclopedia of Britannica Shortcuts • 갱신주기 : 매일 • 이용정보 : 바로가기 - 영문 브리테니커 백과사전의 온라인판 - World Atlas, New York Time 웹판, SBS World News 등을 함께 제공함 British Periodicals 1&2 Shortcuts • 이용정보 : - 17C~20C에 출판된 영국의 정기간행물의 원문 이미지 데이터베이스. - 문학, 철학, 역사, 과학, 순수 예술 및 사회과학 분야의 저널 컬렉션 Business Source Complete Shortcuts • 발행처 : Ipswich, MA : EBSCO Publishing, c1999- • 갱신주기 : Daily • 이용정보 - 경영/경제분야(경제, 경영, 금융, 회계, 조세, 국제, 무역, 산업 등) 5,800여종의 색인 및 초록정보와 3,050여종의 원문 - Enhanced Business Searching Interface를 통해 Country Reports, Industry Reports, Company Profiles, Market Research Reports 등의 정보 함께 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text CAB Abstracts Shortcuts • 발행처 : Thomson • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 - 농생명과학분야의 가장 포괄적인 데이터베이스로 약 500만건이 넘는 논문 정보 수록 - 800여종의 저널 원문 제공. CAB eBooks은 구독분 아님 - 동시이용자 1명 Index/Abstracts Canadian Science Publishing Shortcuts • 발행처 : NRC Research Press • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 캐나다 정부기관의 과학기술분야 학술지를 발행하는 NRC Research Press에서 제공하는 학술지 원문 Full Text(E-Journal) nrc.ppt ChEMBL(Open Access) Shortcuts • 이용정보 : Drug Discovery DB, Open Access DB Chinese Legal Knowledge Integrated Database Shortcuts • 발행처 : Tongfang Knowledge Network Techonology Co • 이용정보 : 중국학술 저널 및 논문 자료로 널리 알려진 China National Knowledge Infrastructure(CNKI)에서 개발한 전 세계 법률 연구원과 전문가를 위한 온라인 중국법률 검색 서비스 (영어-한자 사전 기능 제공) clkd.pdf CINAHL Plus with Full Text Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 : - 간호/보건학 관련 저널 790여종 원문제공 Full Text CiNii (일본저널인용색인) Shortcuts • 발행처 : National Institute of Informatics • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 일본 Open Access자료 및 도서정보, 박사논문정보 등을 제공하는 정보 검색 DB Index/Abstracts Clinical Key Shortcuts • 발행처 : Elsevier • 이용정보 - 의료전문의들이 필요로 하는 의료 정보제공 - Elsevier, Mosby, Saunders등 출판사 발행 컨텐츠 - 전자책 1,000권, 저널 500종, Videos 12,000건 - ScienceDirect, Scopus 개인계정 활용 가능 CNC 고고학 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 구식기부터 조선에 이르기까지 방대한 유적유물을 토대로 연구한 고고학 연구논문자료집 CNC 고전문학 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 구전으로 전해오는 신화, 전설 등과 고전소설을 수록 CNC 국어학 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : - 어휘론, 의미론, 어음론, 문법론, 명칭론, 방언학, 언어음성공학, 향가연구 등 어학 전 분야 연구자료 351종의 원문 수록 CNC 기술발전사 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 원시시대부터 조선후기까지의 기술 발전 역사를 체계적으로 발굴, 정리한 보고서 CNC 농업백과사전 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 농업과학분야에서 이룩한 모든 성과와 경험과 과학연구 성과를 사전형식으로 수록 CNC 단대사 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : ‘조선전사'와 '조선부문사'를 배합한 과학적 무게가 있는 정사체의 역사자료 CNC 동의보감 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 세계적인 의서 동의보감 4편, 총 19권의 원본과 완역본을 수록 CNC 동의수세보원 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 사상의학을 담은 동의수세보원 4권 2책 전편의 원본과 완역본을 수록 CNC 문학I DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 - 1925년부터 1940년대까지 11명 작가의 시, 소설, 수필, 희곡, 동요 등 577종의 작품원문 수록 - 전 작품을 초간본 그대로 수록하였으며, 현덕 '포도와구슬' 원전은 최초공개 - 윤복진의 동요악보 10편 이미지 수록 CNC 문학II DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 - 1920년부터 1940년대까지 15명 작가의 시, 소설, 수필, 희곡, 동요 등 621종의 작품원문 수록 - 전 작품을 초간본 그대로 수록하였으며, 희귀한 박승극의 '다여집', 임화의 '문학의 논리'도 원전 그대로 수록 CNC 문화원형 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 삼국시대부터 조선시대까지의 고유한 옷차림, 무기류 등 문화예술 양식들을 도감화한 자료 수록 CNC 산림 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 한반도의 산림과 임업연구결과들을 집대성한 연구보고서 CNC 속담성구사전 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 현재 사용중인 8,700여 개의 속담과 6,000여 개의 성구를 수록 CNC 식물 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 강원도부터 자강도, 황해도까지 9개 행정구역에 서식하는 식물에 관한 3,200여 종의 종합정보 수록 CNC 요리대백과사전 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 전국의 한식을 한 곳에 담은 한식 요리대백과 CNC 유적유물 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 원시시대부터 조선시대까지 문화 유적유물에 관한 3,200여 종의 문화양식을 수록한 원문 데이터베이스 CNC 전통문화 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 고대부터 현재까지의 민족고유의 전통양식을 고증과 함께 체계적으로 정리하여 수록 CNC 전통악기 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 단소, 저대, 가야금 등 현대적으로 개량한 전통악기의 발전유래와 악기해설, 연주법들을 수록 CNC 지질 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 한반도 지질구조와 구성에 대한 종합 연구자료 CNC 천연기념물 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 한반도 전체의 천연기념물 보호종에 관한 자료 수록 CNC 학술정보 / 씨앤씨 Shortcuts • 발행처 : 씨앤씨 • 이용정보 : 어문학, 지리, 문화, 예술, 역사, 지질, 식물, 기술, 과학, 농업, 산림, 요리 등 전 주제분야의 국내 학술자료 CNKI-CAJ online (중국학술지) Shortcuts • F Series - Literature / History / Philosophy • GJ Series – Economics / Management / Politics / Military Affairs / Law • H Series - Education / Social Sciences 분야 학술지 Full Text caj.ppt CNKI-CDMD(중국 석박사학위논문) / 중국학술정보원 Shortcuts • 발행처 : China National Knowledge Infrastructure • 이용정보 : CNKI-CAJ online과 동일 분야 석박사 학위논문 이용 가능 Full Text cdmd.ppt Cochrane Library Shortcuts • 발행처 : Wiley • 이용정보 - 의료중재의 효과와 관련된 evidence를 제공하는 데이터베이스. Systematic Review를 비롯해 임상실험, 방법론, 의료기술 및 경제성 평가, Review Article에 대한 원문 등을 제공 Full Text Cochrane Library.pdf Congressional Research Digital Collection Shortcuts • 이용정보 - CRDC 내용 및 구성 * CRS Reports: 1916 ~ 현재 * Committee prints: 1830 ~ 현재 * Committee Prints에는 미의회 법률 초안 및 법안과 관련된 사회 상황 보고서, 통계 정보, 역사 정보 입법 내용 분석 보고서 등, Congressional Budget Office와 Commission on Security, Cooperation in Europe 출판물 포함 * 2개의 Collection으로 구성 (1) The Archive Collection: 1830년 ~2003년- 50,000 개 이상의 문서, 4백만 페이지 이상의 정보 (2) The prospective Collection: 2004년 ~ 현재- 7,000 개 가량의 문서 매년 3,500 개 가량 문서 추가 Contemporary Literary Ciriticism Shortcuts • 발행처 : Contemporary Literary Ciriticism • 이용정보 : 현대 문학에 대한 주요한 정보를 제공하는 선구자적 DB로서 문학비평원문 뿐 아니라 현존하거나 1959년 이후에 타계한 작가들의 전기와 작품에 대한 자원을 제공 COS Scholar Universe Shortcuts • 발행처 : Cambridge Scientific Abstracts • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 200여개가 넘는 다양한 주제분야에서 활동하고 있는 전문연구원 및 연구공동체의 포괄적인 연구정보를 제공 Index/Abstracts CSIRO Shortcuts • 발행처 : CSIRO • 이용정보 : CSIRO는 1926년에 설립된 호주 연방과학산업연구기구로 기후변화, 해양자원, 양식, 해양환경 변동 및 예측, 생태, 어업등에 대해 연구하는 세계적인 기관으로 이 기관에서 발행하는 28종의 저널 원문 이용 가능 CUP Journals Online Shortcuts • 발행처 : Cambridge University Press • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : Cambridge University Press에서 발행되는 학문 전분야의 다양한 학술저널 371종의 원문 제공. Full Text cup.ppt Current Protocols Shortcuts • 발행처 : Wiley • 이용정보 - 생명공학, 기초의학 분야의 실험 매뉴얼 제공 - 각 세부 분야의 전문적인 실험방법 및 절차에 관한 내용 수록 Dalloz Shortcuts • 이용정보 - Dalloz 출판사에서 제공하는 법률 온라인 데이터베이스 - 행정법, 민법, 상법, 부동산법, 형법, 사회법 및 EU법 분야의 다양한 법률 관련 정보(법원 판결 전문)를 제공. dalloz.pdf DBpia Shortcuts • 발행처 : 누리미디어(주) • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 : 국내에서 발행된 학회지 약 2,000여종의 원문 제공 서비스 • 모바일 이용 시 도서관 홈페이지 ID/PW 입력 (접속이 안될 경우 이용 ID/PW 신청은 학번, 이름, 학과를 기재하여 libser@snu.ac.kr로 문의) • 간편교외인증 : 바로가기 Full Text 매뉴얼 링크(PC) 매뉴얼 링크(모바일) De Gruyter e-Journal Shortcuts • 이용정보 : - 경제, 경영, 법률, 정치, 국제학, 보건의학, 과학기술 분야에서 차별화된 34종 양질의 100% peer-reviewed 저널 제공 Dental Education in Video Shortcuts • 발행처 : Alexander Street • 이용정보 : 미국치과협회에서 승인하고 전 세계적으로 저명한 임상의와 교육자들이 제시한 고화질 동영상 자료 수록 비디오 컬렉션 • 교내에서 자동접속 • 학외접속 허용 DEV.pdf Dentistry and Oral Science Source Shortcuts • 이용정보 : 치의학 전반에 걸친 160여종의 저널 원문 제공 Digital National Security Archive Shortcuts • 발행처 : ProQuest • 이용정보 1. 접속 방법 : 학내 접속 2. 개요 - National Security Archive(국가기록보존소)는 미국 조지 워싱턴 대학에 위치한 독립적인 비 정부 연구 기관으로 1967년 시행된 정보 자유법에 따라 기밀 해제된 문서를 수집 출판해 옴. - 자료 제공 기간 : 1946 ~ current - 제공 자료 * The United States and the Two Koreas (1969-2000) * Presidential Directives on National Security from Harry Truman to William Clinton (Part I) * Presidential Directives on National Security from Harry Truman to George W. Bush (Part II) * China and the United States: From Hostility to Engagement, 1960-1998 * U.S. Nuclear History: Nuclear Arms and Politics in the Missile Age, 1955-1968 * U.S. Nuclear Non-Proliferation Policy, 1945-1991 * Japan and the United States: Diplomatic, Security, and Economic Relations, 1960-1976 DynaMed Plus Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 - UpToDate 같은 약 5,500개의 임상토픽에 대한 체계적인 임상 정보원 수록 - 진단 근거, 투약정보, 치료, 가이드라인 등 실무에 바로 적용할 수 있는 임상의학정보원 및 이미지 자료 등을 제공 - 제공 컨텐츠: 임상 토픽, 약물 정보(Micromedex Summary), 토픽별 이미지 - 제공 편의 기능: 키워드 자동완성 및 추천 키워드 제시, 업데이트 토픽 Alert 서비스, 모바일앱 및 반응형 Web, PubMed/ Cochrane Library/ EBSCO host Database에 수록된 원문일 경우 원문 열람 가능, 의학 가이드라인 원문 링크 Dynamed plus.pdf e-Anatomy Shortcuts • 발행처: E*Public • 이용정보 - Dissection Guide for Human Anatomy - 대한해부학회와 범문에듀케이션이 제작한 인체해부 멀티미디어 자료 - 의학도서관 구독분 WEB e-Histology Shortcuts • 발행처 : 대한해부학회/범문에듀케이션 • 이용정보 : ‘인체조직학’ 전반을 총 망라한 Multimedia Source • 교내에서 자동접속 Ebrary Academic Complete Shortcuts • 이용정보 : 주요 500여 출판사의 학술도서로 구성된 eBook 콜렉션 ebrary.pdf EBSCO eBooks (기존 NetLibrary eBook) Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 - 연건 캠퍼스 이용자의 경우 2번째 URL 주소로 접속 (바로가기) - EBSCO가 저작권을 보유하고 있는 단행본 30,697권의 책을 온라인 상에서 액세스 할 수 있는 서비스로서, 전 주제분야 해외학술 전자책을 단일 인터페이스에서 이용 가능 - Oxford Universitys, Elsevier, Harvard Business School Press, MIT , Routledge, Taylor & Francis 등을 비롯한 420여개의 세계 주요 출판사 도서 수록 - 세션당 최대 60페이지 인쇄 가능 Full Text ECCO (Eighteenth Century Collections Online) / thomson Gale Shortcuts • 이용정보 - 18세기경에 발행된 영어권 도서 약 15만여책을 디지털화한 데이터베이스로 대영제국과 아메리카 지역의 주요 작품 수록 - 18세기의 학술연구에 필수적인 자료 Full Text ecco.ppt EconLit with Fulltext / AEA Shortcuts • 발행처 : American Economics Association • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : EBSCOHost 플랫폼을 통하여 이용 • 이용정보 - 미국경제학회(American Economic Association)에서 발간하는 경제분야의 가장 대표적인 서지 데이터베이스로 경제학 관련 약 550여종의 저널원문 제공 - 동시이용자 4명으로 제한 Index/Abstracts Education Source Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 : 교육학 분야 2,700여종 온라인 학술지 제공 EEBO Shortcuts • 발행처 : Chadwyck • 유의사항 : 영어권 고서 단행본 위주로 구성 • 이용정보 : 1473년 ~ 1700년(227년) 동안 전세계에서 발간‧출판된 학문 전 주제분야에 대한 영문(英文) ‧ 비영문 인쇄본 자료(작품집, 단행본, 연구note, 연설문 등), 약 125,000권을 집대성한 현존 최대의 The Middle Ages Collection 데이터베이스 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text EIU City Data Shortcuts • 발행처 : EIU • 이용정보 : EIU에서 발행하는 세계 140여개 도시에 대한 160여개 아이템의 가격 정보 제공 서비스 city_data.pdf EMBASE Shortcuts • 이용정보 - 의학 및 약학과 관련된 최신의 정보 제공 - EMBASE(1974~현재)와 MEDLINE(1966~현재)의 자료가 통합된 DB - EMBASE만의 유일한 2,000여종 저널 보유 - 2009년 2010년 발간된 Conference Paper 800종 정보 수록 - Peer-review 과정을 거친 7,000여 종 저널의 2천만 건 레코드 - CorossRef를 통한 원문 초록 자원으로의 링크 - SCOPUS에서의 피인용 정보 제공 - 의학도서관 구독 자료 embase.pdf Emerald Journals Online Shortcuts • 발행처 : Emerald Information Ideas Insight • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : Emerald 출판사에서 발행된 180여종 온라인저널에 대해 원문을 제공하며, 경영학과 관련하여 가장 강력하고 포괄적인 DB인 Emerald ManagementXtra를 통해 110종의 peer reviewd 저널 원문 정보를 제공 Full Text emerald.ppt EndNote Shortcuts • 발행처 : Thomson Scientific • 이용정보 - 논문 작성용 서지 관리 프로그램 - 데이터베이스나 웹사이트에 접속하여 검색한 서지정보를 개인 라이브러리에서 저장, 관리 및 검색이 가능하며 논문 작성시 저장한 파일을 불러와 편집 및 가공하여 활용 • 프로그램 설치 - 홈페이지 로그인 후 EndNote 아래 '바로가기'를 클릭하여 설치 프로그램 다운로드 후 개인 PC에 설치 - 프로그램 설치 시 반드시 다운로드 받은 파일의 압축을 해제한 후 설치 (압축을 풀지 않은 경우 ‘product key’ 입력 메시지 표시) • 문의: 학과전담 연구지원실(02-880-5300, 5311) Reference Tool endnote.pdf ERIC (ProQuest) Shortcuts • 발행처 : CSA • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 교육학 관련 데이터베이스 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Index/Abstracts ERIC E-subscribe Shortcuts • 이용정보 : 교육학 관련 DB ERIC(EBSCO host) Shortcuts • 이용정보 - 미국 교육부에서 제작하는 교육학 서지데이터베이스로서 1966년부터 현재까지의 전세계 교육학 저널 1,200여종을 비롯하여 정부문서, 회의자료, 수업자료 등 다양한 관련문헌에 대한 색인/초록정보를 수록 - 317,000여건의 비저널문헌(ED문헌)에 대한 원문 이용 가능 FRIC (자연과학) Shortcuts • 서울대학교 외국학술지지원센터(Foreign Research Information Center)는 자연과학분야의 외국학술지를 수집∙보존하면서 전국의 모든 학술연구자들에게 원문복사서비스를 무료로 제공하고 있음 FRIC / 타대학 외국학술지지원센터[무료원문복사] Shortcuts • 교육부와 한국교육학술정보원이 지원하고 전국 10개 대학에서 주제별로 운영하는 외국학술지지원센터 • 주제별 지원센터 : - 서울대학교(자연과학), 강원대학교(생명공학), 경상대학교(환경∙에너지), 경북대학교(전기, 정보공학), 고려대학교(인문학), 부산대학교(기술과학), 연세대학교(임상의학), 이화여자대학교(교육ㆍ사회학), 전북대학교(농축산학), 충남대학교(행정, 경영학) Future Science eBook Shortcuts • 발행처: Future Science Group • 이용정보 - 주요 의학, 바이오테크놀로지, 과학 정보를 포함하고 있는 Future Science Group의 eBook 약 100종 제공 - 의학도서관 구독분 GeoScienceWorld Collection Shortcuts • 발행처 : GeoScienceWorld • 이용정보 - Earth Science분야의 23개의 지구과학 관련 학회와 비영리 기관 출판 46종의 High Impact 저널 - American Geological Institute에서 발행한 GeoScience 분야의 서지색인 GeoRef 제공 gsw.pdf Global Books in Print Shortcuts • 발행처 : Bowker • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 동시이용자 3명으로 제한 • 이용정보 - 미국 및 유럽 등 전 세계에서 발행된 영어 단행본 정보 수록 - 약 1,400만권의 도서 정보 수록 Index/Abstracts booksin.ppt Global Development Finance(Open Access) Shortcuts • 이용정보 - 신흥 개발도상국과 그 시장에 관련하여 글로벌 금융 상황에 대한 World Bank의 연간 평가 - World Bank 채무 보고 시스템에 의해 1970년부터 공식 보고된 개발도상국 129개 국가들의 대외 부채와 자금 흐름에 대한 데이터 - 215개의 세부 분야로 이루어져 있고, 대외 부채의 규모와 흐름, 주요 경제 총계, 부채 비율, 장기 부채의 통화구조, 부채 재구성, 부채 제공 계획을 제공 - 국제적인 개발 자금에 관한 유일한 자료로써 깊이 있고, 특별한 정보를 제공 - 이해와 사용이 쉬운 데이터 검색 툴을 제공 - 결과물은 그래프, 지도, 도표, 차트 등으로 제공 - 차트와 지도는 JPG 이미지로 이용자 컴퓨터에 저장이 가능 Global Economic Monitor(Open Access) Shortcuts • 이용정보 - 매일매일의 요약과 특별히 주목할 만한 사건들에 대한 리포트 제공 - 세계 경제 상황에 대한 최신의 분석자료 - 현재의 경제 동향, 경제와 금융지표에 대한 분석과 관련 사이트 링크 등에 접속할 수 있는 "One-stop shop 포털" - 정기적 월간 경제 관련 브리핑 자료 제공 - 130개 이상의 국가들의 거시 경제 지표와 필수품 가격의 예측자료 제공 Grove Music Online (Oxford Music Online) Shortcuts • 이용정보 - The New Grove Dictionary of Music and Musicians (second edition, 29권), The New Grove Dictionary of Opera(4권), The New Grove Dictionary of Jazz (second edition, 3권)의 전문(full text)을 온라인으로 제공하는 음악 통합 자료 - 음향 기록과 해설을 포함하는 5,000여개 이상의 관련 사이트와 45,000여개에 달하는 아티클, 약 20,000개의 전기 수록 Index/Abstracts GVRL(Gale Virtural Reference Library) Shortcuts • 발행처 : Thomson Gale • 서비스 기간 : 영구이용 • 유의사항 : 우리도서관 구독 참고도서 34종 영구이용 • 이용정보 : Thomson Gale 출판사에서 발행되고 있는 온라인 Reference Book 중 우리도서관에서 구독중인 842종의 참고도서 Fulltext 제공 Full Text HeinOnline Shortcuts • 발행처 : William S. Hein & Co. • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 최근 연도(최근 2~3년)의 저널 원문은 제공하지 않음 • 이용정보 - 약 2,000여 종 이상의 법학 저널들을 Cover-to-Cover형식으로 이미지화시킨 법학 원문 데이터베이스 - 수록 저널의 창간호부터 최근 호까지의 폭넓은 과거 자료를 PDF이미지 형식으로 제공 Full Text hein.pdf Henry Stewart Talks Shortcuts • 발행처 : Henry stewart Talks • 유의사항 : 의학도서관에서 구독(2013~)하여 서울대 전 구성원 이용 • 이용정보 - 의학, 생명과학 분야 최고 전문가들의 1,500여개 이상의 세미나 형식의 프리젠테이션 - Henry stewart Talks : Biomedical & Life Science Collection Historical Abstracts with Fulltext (America : History & Life with Fulltext 도 함께 보세요) Shortcuts • 발행처 : ABS Clio • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : EBSCOHost 로 서비스 주소 변경 • 이용정보 - 북미 지역 외 전 세계의 역사 분야의 저널, 학위논문, 참고문헌등의 자료를 1450년부터 현재까지 수록 - 북미지역 역사정보는 자매 DB인 America History & Life 통해서 이용 가능 - EBSCOHost 플랫폼을 통하여 이용 Index/Abstracts House of Commons Parliamentary Papers Shortcuts • 발행처 : ProQuest • 이용정보 - 지난 2세기 동안의 의회 문서로 법안의 초안, 의회 업무에서 발생하는 문서, 결정된 사항의 지시 전달하는 정부 문서를 포함하여 약 1,100만 페이지 문서 제공 - 산업혁명, 민주주의 발달, Marx Dickens등과 관련된 서양사 연구 및 정책 수립 등에 중요한 문서제공 - 서지, 원문 약 250,000건 HCPP2016-1.pptx 제목 HRAF online / Yale University Shortcuts • 발행처 : Human Relation Area Files • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : YALE University에서 운영하는 30만 페이지가 넘는 세계 문화 및 사회생활상에 대한 세계비교문화자료 (HRAF) 온라인판 Index/Abstracts Humanities Source Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 : 인문학 분야 2,000여종 온라인 학술지 제공 IBR online Shortcuts • 발행처 : De Gruyter • 이용정보 : 인문, 사회과학분야 학술서적 130만권 및 유럽에서 발행된 6,800여종의 학술저널 등 57만건이 넘는 학술 저작에 대한 Review 정보를 제공 ICPSR Shortcuts • 발행처 : The Inter-University Consortium for Political and Social Research (University of Michigan) • 갱신주기 : Daily • 이용정보 - 해외 최대의 사회과학 데이터 보관소로 설문조사자료, 통계 마이크로 데이터, 질적자료 등 제공 - 세계 각국에서 생산된 50만건의 설문조사자료 등 제공 - 데이터 다운로드를 위하여 개인계정 생성 후 이용 가능 Full Text IEL(IEEExplore) Shortcuts • 발행처 : IEEE & IEE • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 - 전기,전자,컴퓨터 공학을 포함한 27개 공학분야의 IEEE와 IEE 저작권 가진 Journal, Proceedings와 IEEE 규격 정보 - 2003년부터는 IEEE의 40여 Society 중 13개 Society 의 30여종에 달하는 Periodicals and Conference Proceedings에 대하여는 1950년~1987년의 자료가 추가로 수록되어 서비스 Full Text ieee.ppt IMD World Competitiveness Yearbook Shortcuts • 발행처 : IMD World Competitiveness • 이용정보 - IMD World Competitiveness 에서 발행하는 국가 경쟁력 지수 제공 DB - ID와 PW 입력 후 이용 : ID(SNULibraryKR) / PW(Library1931) IMechE Journals Collection / Professional Engineering Publishing Ltd Shortcuts • 발행처 : Sage • 이용정보 : - IMechE Journals Collection(2종)과 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers(16종) 제공 IMF AREAER online Shortcuts • 발행처 : IMF • 제공년도 : 1999년 ~ 2015년 • 이용정보 : 각국 환율제도에 대한 연차보고서 IMF eLibrary Shortcuts • 발행처 : IMF • 이용정보 : IMF에서 발행하는 각종 보고서 및 책자 등 온라인 이용 가능 imfelib.pdf IMF eLibrary Data Shortcuts • 발행처 : IMF • 이용정보 : IMF에서 발행하는 각종 데이타레포트 - International Financial Statistics (IFS) - Balance of Payments Statistics (BOPS) - Direction of Trade Statistics (DOTS) - Government Finance Statistics (GFS) - Trade and Investment Index Islamicus Shortcuts • 발행처 : CSA • 이용정보 : 이슬람권 관련 종합 데이터베이스 Index/Abstracts Informa Healthcare Shortcuts • 이용정보 - Healthcare 와 Lice Science 분야의 권위있는 연구와 분석, 최신 뉴스, 주석, 토론 등 제공 - 신약개발, 임상의학 분야의 실험에서 실제로 연결해 주는 정보 제공을 목적으로 하며, 현재 약학 & 의학 분야의 Peer reviewed된 저널 170여종 원문 제공 INIS Shortcuts • 발행처 : International Nuclear Information System • 갱신주기 : Daily • 이용정보 - International Nuclear Information System에서 제공하는 원자력 관련 데이터베이스 - 전세계 113 개국 및 19개 기관에 의해 수집된 250만 여건의 원자력 관련 과학 기술 분야 journal articles, R&D reports, conference papers, books, patents, theses, laws, egulations and standards 초록 제공 Full Text International Bibliography of Arts / Research Library Group Shortcuts • 발행처 : OCLC • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : 고대 후반부터 유럽과 미국을 포함한 전세계의 예술 관련 서지(색인 및 초록) 데이터베이스로서 예술 관련 도서, Conference Proceedings, 학위논문, 전시회 및 소장 목록, 4,300여종의 정기간행물에 수록된 논문 정보 등 수록 Index/Abstracts IOP Journals Shortcuts • 발행처 : Institute of Physics • 갱신주기 : Daily • 이용정보 - IOP 발행 물리학 학술지 101종의 원문 제공 - vol. 1부터 최근호까지 이용 가능 Full Text(E-Journal) iop_jour.ppt IOS Press Journals Shortcuts • 발행처 : IOS Press • 갱신주기 : Quarterly • 이용정보 : IOS 출판사에서 발행하는 컴퓨터,의학 관련 학술지 88종 원문 제공 Full Text(E-Journal) ios.ppt Japan Science & Technology Electronic Journal Shortcuts • 이용정보 : 일본에서 발행되는 과학기술분야 8종의 저널 온라인 서비스 JayPee Digital Shortcuts • 발행처(發行處): Am. Medical Assn. • 이용정보 - Medicine, Dentistry, Nursing 분야 단행본과 Textbook을 eBook으로 제공 - 3,000개 이상의 고해상도 비디오와 42개 국제 저널 제공 - 의학도서관 구독분 Jaypeedigital.pdf JCR / Institute of Science Information Shortcuts • 발행처 : Thomson Scientific • 갱신주기 : Annual • 이용정보 : 인용 데이터를 기반으로 저널의 통계 정보를 제공하는 유일한 저널 평가 데이터베이스 - Science Edition 약 6,100 종, Social Science 약 1,800여종에 수록된 학술지의 Impact Factor, Immediacy Index, Total Cites, Total Articles, Cited Half-life 등의 정보를 제공 Index New JCR user guide_KR.pdf JOVE Shortcuts • 발행처 : JOVE • 이용정보 - 각종 실험 방법을 비디오로 제작하여 제공하는 동영상저널 - Biology, Medicine, Immunology and Infection, BioEngineering, Neuroscience 5종 구입 jove.ppt JSTOR Shortcuts • 발행처 : JSTOR • 갱신주기 : Daily • 이용정보 - 전체 25개 collection 중에서 8개의 collection 구독 - 핵심 학술지 약1,300여종의 과거에서 최근호(최근4~5년 이전)사이 논문의 fulltext와 최근 논문도 약 30종 제공함 jstor.ppt Karger Shortcuts • 이용정보 - Karger 출판사에서 제공하는 50여종의 저널 원문 제공 (의학도서관에서 구독) KINDS / 한국언론진흥재단 Shortcuts • 발행처 : 한국언론진흥재단 • 이용정보 : 뉴스기사, 미디어뉴스, 사설모음, 90년대이전신문, 고신문, 지역종합일간신문등을 제공하는 종합뉴스데이터베이스. 90년대 이전 신문 14종, 고신문 10종 원문 제공 KISLINE Shortcuts • 발행처 : NICE 신용평가정보 • 이용정보 - 국내 최고의 종합 신용정보 제공 DB - KISLINE 홈페이지에서 이용자 등록 후 이용가능 - 이용자 등록을 위한 기업계정, 기업인증코드: snucba - 동시이용자 5명 제한 KISS Shortcuts • 발행처 : (주)한국학술정보 • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 : 국내에서 발행되고 있는 대학 및 학회 등 1,200여개 발행기관의 학술지 1,775종의 창간호부터 최신호 원문 Full Text kiss.pdf KISVALUE Shortcuts • 발행처 : NICE신용평가정보 • 이용정보 : 개인 및 기업의 사업 전략 수립 및 가치 활동 에 필요한 모든 금융 정보 제공 DB - 메인화면 상단에서 프로그램을 다운로드 하여 설치(ID/PW 필요) 후 이용가능 - ID/PW: snucba(*ID와 PW는 동일함) - 서울대 구성원 로그인하여 ID/PW 정보 확인 후 이용 가능 - 학내에서 이용 가능 - 동시이용자 5명 제한 Kluwer Arbitration Shortcuts • 이용정보 - 전세계 국제 중재 기업 75% 이상이 사용하는 독보적인 중재 관련 DB 이며, 세계적인 통상, 교역, 무역 관련 법학자, 변호사, 카운셀러가 중심이 되어 신뢰하는 정보 제공 - 1,800개 이상의 양자간투자보장협정 (Bilateral Investment Treaties) - 7,500건의 법원 판결 / 2,000건의 중재 판정 - 중국법원 중재판결 (요약) - New - 주석, 중재 조약, 법률, ITA 뉴스 - 200개 이상 주요 기관에 대한 Rules - 중재법 관련 160권 이상 단행본 제공 (국제상사중재위원회 (ICCA) 연감 1976년부터 수록) - 중재법 관련 10여종 저널 제공 - Kluwer Arbitration Blog 를 통해 최신 정보와 뉴스 제공 Kluwer Law Online Shortcuts • 이용정보 : 국제 자유무역 교류시 발생되는 통상, 중재에 관한 전략과 대책을 실제 사례 중심으로 논문을 제공하며, 국제 세법, 노동법, 환경법 및 유럽공동체법의 원문 제공 KOSSDA Shortcuts • 발행처 : 한국사회과학자료원 • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 - 한국 사회과학 전 영역에 걸친 양적 및 질적 자료와 연구 문헌을 통합 DB로 구축하여 제공 - 조사자료 세트, 국제 비교 통계표 등의 양적자료, 텍스트 녹음 동영상 등의 질적자료 소장 - 온라인 통계 분석도구 NESSTAR 제공 ※ 웹페이지가 깨져 보이는 경우 브라우저 설정 → 호환성 보기 설정 → 이 웹사이트 추가 후 이용 KRPIA Shortcuts • 발행처 : 누리미디어 • 이용정보 : 한국학 관련 데이터베이스로서 한국의 역사, 문학, 문화, 예술 등 다양한 분야의 자료 수록 Full Text 매뉴얼 링크(PC) KSDC Shortcuts • 발행처 : 한국사회과학데이터센터 • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 조사자료(Survey Data)와 통계자료(Statistics)를 제공하며 온라인 설문조사 기능 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text ksdc.pdf KSI e-book Shortcuts • 이용정보 : 한국학술정보에서 제공하는 2000여종 이상의 국내 E-book Lecture Notes in Computer Science Shortcuts • 발행처 : Springer • 이용정보 - Computer Science 관련 Proceedings 정보와 비공식적으로 발표되는 수준 높은 강의내용 제공 Lexicomp Online for Dentistry Shortcuts • 이용정보 : 치의학과 관련된 의약품정보를 제공하는 치의학 약물 DB로 'Dental Specific Drug Information'과 Drug, Herb, Food Interaction' 및 Clinical Reference Content'의 세가지 분야의 정보를 제공 Lexis Advance Shortcuts • 이용정보 - Lexis.com에서 제공되는 법률 서비스에 판례, 법령, 저널 및 리뷰등의 자료를 동시에 검색 및 활용가능하도록 개발한 ‘One-Stop-Solution’ - 검색 자료에 대해 Jurisdiction, Subject, Source등 다양한 분류, 분석 기능 제공 - Shepard’s의 기능 부분을 대폭 강화함으로써 판례의 인용부분에 대한 풍부한 정보의 활용 가능 Lexis Advance Quick Start(한글).pdf LexisNexis Academic Shortcuts • 이용정보 : <DB 특징> - 영미 법률 데이터 제공 - 전세계 뉴스, 기업정보(기업 리포트/재무/주식/경영자 정보 등), 지적재산권(특허/Trademark/Copyright), 국가정보(Risk Reports/Economic&Political News), 인물 정보 등 제공 <제공 건수> - 미국 판례, Statutes, 법률 저널(900종 이상) Fulltext 제공 - 약 4,300만개 이상의 전세계 기업 및 5,800만 인물 정보 제공 - News & Business Resource 정보 제공 - 다국어 플랫폼 제공(한국어 영어, 중국어 등) • 컨텐츠 제공년도 : 1700~ 현재 • 서비스 범위 : 캠퍼스 내 IP대역에서 로그인 없이 이용가능 lexisnexis.pdf LION Shortcuts • 발행처 : ProQuest • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 350,000여편에 달하는 시, 소설, 희곡 작품 전문과 380여종의 전문 저널과 854,000여편의 비평 서지 정보, 작가의 전기 및 작품 목록이 수록된 영문학 연구의 주요 데이터베이스 Full Text LION Guide_2017.pdf LISTA (시범서비스) Shortcuts • 발행처 : EBSCO Publishing • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : EBSCOHost 플랫폼 통하여 이용 가능 • 이용정보 : 바로가기 - 도서관, 문헌정보학과 관련되어 390여종의 학술저널 색인과 300여종의 단행본을 제공하고 있는 데이터베이스 LWW Doody's Core Bridge Collection Shortcuts • 발행처: Ovid • 이용정보 - Lippincott Williams & Wilkins의 의학 및 간호학 분야의 필수 교재로 널리 활용되는 핵심 eBook 66종 제공 - 의학도서관 구독분 LWW Doody&#039;s Core collection.pdf LWW Health Library Shortcuts • 발행처: Ovid • 이용정보 - 필수 의학 교과서, 멀티미디어자료, Self Accessment 등 다양한 학습 툴을 통해 효과적인 임상실습 준비 및 학생 중심의 학습이 가능한 교육 컨텐츠 - 의학도서관 구독분 LWW Health Library.pdf Mary Ann Liebert Shortcuts • 발행처 : Mary Ann Liebert • 이용정보 : - 생명공학 특히 AIDS, 유전자 치료, 생물 복제 등의 전문분야 온라인 저널 제공 - 의학도서관 구독자료이므로 관악캠퍼스는 학외접속으로 이용 가능 MasterFILE Premier Shortcuts • 이용정보 : 취미/여가/건강/운동 등 일반잡지 4,700여종 원문 제공 MathSciNet Shortcuts • 발행처 : American Mathematical Society • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : - 1940년 이후부터 최근까지의 전세계 수학문헌에 대한 광범위한 정보를 포함하고 있는 데이터베이스 - Mathematical Reviews와 Current Mathematical Publications의 리뷰 및 서지데이터에 대한 온라인 데이터베이스 Index/Abstracts mathsci.ppt Max Planck Encyclopedia of Public International Law Shortcuts • 이용정보 : 독일의 Max Planck Institute for Comparative Public law and international law에서 출판하고 있는 모든 국제공법을 포괄하는 자료. McGraw-Hill Medical eBook Shortcuts • 발행처: McGraw-Hill • 이용정보 - Harrison's Principles of Internal Medicine등 McGraw-Hill사에서 출판하는 의학 분야의 필수 Textbook 제공 McGraw-Hill Medical eBook.pdf MEDLINE (ProQuest) Shortcuts • 발행처 : CSA • 이용정보 : 바로가기 - 의학 전분야 데이터베이스 Index/Abstracts MEDLINE Complete Shortcuts • 이용정보 : 의학 학술저널 원문 데이터베이스 Mendeley Institutional Edition Shortcuts • 제공년도 : 20150701 ~ 20171231 • 이용정보 : - 웹상에서 문헌의 수집, 관리, 원문 첨부 가능 - 논문 작성 시 참고문헌 자동 인용(7,000여 개의 참고문헌 스타일 제공) - 전 세계 3백만 이용자와 원문, 연구 동향 및 의견 교환 이 가능한 Group 활동 기능 지원 • 이용방법 : - http://www.mendeley.com에서 무료 계정 등록 - https://www.mendeley.com/groups/7212901/seoul-national-university - 위의 사이트에서 "Join this Group 버튼 클릭" 후 snu 메일 계정으로 발송된 confirm mail 확인 후 이용 - 주의사항: Mendeley 계정 메일이 snu 메일 이외의 계정인 경우 "Join this group" 클릭 시 confirm mail이 발송될 snu 이메일 계정을 반드시 입력해 주어야 함 - 동영상 이용 매뉴얼 : 바로가기 • 이용문의 : 학과전담연구지원실(TEL: 880-5300, E-mail libserv@snu.ac.kr) Micromedex 2.0 Shortcuts • 발행처 : Truven Health Analytics inc. • 유의사항 : 의학도서관에서 구독 (2014년~)하여 서울대 전 구성원 이용 가능 • 이용정보 : 전세계의 조제, 연구, FDA 승인 약품에 대한 정보 제공 DISEASEDEX 외 7개 품목 micro.pdf MLA International Shortcuts • 발행처 : Modern Language Association • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 동시이용자 1명으로 제한 • 이용정보 : - 전세계 언어, 비평, 문학, 민속학관련 주요 저널 4,400여종에서 발췌한 170만건의 색인 정보 수록 - 1963년 이후 발행된 학술논문과 단행본, 활동보고서, 회의록 등의 연속간행물 정보 수록 - LION과 연계하여 교차 검색 제공 Index/Abstracts MOA Shortcuts • 발행처 : University of Michigan & Cornell University • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : - 미국 남북전쟁 전부터 미국 재건 시기 사이의 사회역사 전반의 정보 제공 - 특히 교육, 심리, 미역사, 사회상, 종교 그리고 과학 기술 등의 주제분야 정보 - 19세기경 발행된 9,500여책과 5만여 저널의 논문 기사 수록 • 검색매뉴얼 : 바로가기 Index/Abstracts MSP(Mathematical Sciences Publishers) Shortcuts • 발행처 : MSP • 이용정보 : 수학 관련 저널 12종 및 단행본 제공 Index/Abstracts Nature Journals Online Shortcuts • 발행처 : Nature Publishing • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : - Nature Publishing 에서 발행하는 저널 중 서울대에서 구독중인 55종의 온라인 저널 원문 제공 - Nature(Weekly)는 1950년부터 현재까지 원문 제공하나 나머지 저널은 대부분 1997년 이후부터 원문 제공 - Nature Research 저널과 Nature Review 저널은 모두 구독 E-Journal NAXOS MusicLibrary Shortcuts • 발행처 : NAXOS • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 동시이용자 15명으로 제한 • 이용정보 : 세계적인 클래식 음악 CD제작사인 NAXOS사에서 발행한 클래식 및 영화음악, 재즈 등 다양한 음악 CD 6,000여장 수록 장르별, 분류별 음악 제공 및 용어 해설, 발음 안내, 대본 등 다양한 곡 감상 및 관련 정보 수록 Sound (음악감상용) naxos.pdf Newspaper Source Plus Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 - 미국에서 발행되는 신문뿐만이 아니라 전 세계 각 나라에서 발행되는 다양한 종류의 신문, TV 뉴스, 라디오 뉴스 기사 등의 원문을 제공하는 신문 데이터베이스 - 1,200여 종의 신문의 기사 원문을 제공하며 특정 시대의 정치, 경제, 사회, 문화 등의 분야별 기사에 대해서 과거에서 부터 현재까지의 광범위한 정보(HTML Full Text)를 검색 OCLC WorldCat Shortcuts • 발행처 : OCLC • 갱신주기 : Daily • 유의사항 : OCLC 플랫폼을 통하여 이용 가능 • 이용정보 : - OCLC 회원도서관이 소장하고 있는 모든 도서목록 레코드 약 6,200만건의 도서(잡지, 논문, 필름류 등) 목록 레코드가 수록됨 - 전 세계 모든 회원 도서관의 소장 목록을 한눈에 검색 가능 Index/Abstracts OECD iLibrary Shortcuts • 발행처 : Organisation for Economic Co-operation and Development • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : OECD에서 출판하는 단행본, 연속간행물 그리고 통계데이터베이스에 대한 온라인 서비스 - 주의사항 : International Energy Agency Statistics는 구독분 아님 Full Text oecdilib.ppt OnePetro Shortcuts • 발행처 : Society of Petroleum Engineers • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : Technical Resources 중 e-Library(Paper)만 이용 가능 • 이용정보 : SPE(미석유학회)의 e-Library 에서 제공하는 Technical Paper 의 원문 제공 Full Text OVID Shortcuts • 발행처: Ovid • 이용정보 - 세계적인 출판사 LWW&W의 의학 및 보건, 생물학 분야의 원문제공 - Ovid 플랫폼을 통해 전자저널 636종과 eBook 388종 통합검색 - 전자저널은 Archive를 구입하여 창간호부터 원문이용 가능 Ovid.pdf Oxford Dictionary of National Biography Shortcuts • 발행처 : Oxford University Press • 갱신주기 : 연 3회 • 이용정보 : 고대 로마시대부터 현재에 이르기까지 영국의 역사적 인물에 대한 소개 및 분석 자료 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) WEB Oxford English Dictionary Shortcuts • 발행처 : Oxford University Press • 제공형태 : Full Text • 갱신주기 : Quarterly • 이용정보 : - 서비스 접속이 원활하지 않을 경우 웹 브라우저의 메뉴 중에서 [도구] → [인터넷옵션] → [개인정보] 탭 선택하여 [설정] 항목에 있는 [사이트(s)] 선택 → oed.com 추가 - 브라우저의 [도구]-> [인터넷옵셥] ->[일반]에서 임시 인터넷 파일 및 쿠키 삭제, 검색기록 메뉴의 ‘설정’을 클릭하여 다음 화면에서 ‘페이지를 열 때마다’ 체크 - 도구 -> 인터넷 옵션 -> 연결 -> ‘LAN설정’ 을 클릭하여 모든 항목을 해제 - 도구 -> 인터넷 옵션 -> 개인정보 – 고급 옵션 -> ‘자동으로 쿠키처리 안함’ 체크, 아랫쪽에 ‘항상 세션에 쿠키처리 허용' 체크 - 영어사전의 결정판으로 불리는 Oxford English Dictionary의 온라인 버전 - 6천만개의 text 단어, 14만개의 발음표시, 75만개의 단어, 22만여 개의 어원설명, 250만개의 인용문 수록 Full Text oed.pdf Oxford Handbooks Online Shortcuts • 이용정보 : 14개 주제 분야에서 세계 최고의 석학들의 Review article 제공 • 검색매뉴얼 : 바로가기 Oxford Journals Online Shortcuts • 발행처 : Oxford Unviersity Press • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 대학별로 구입한 cross title 121종만 원문 제공 • 이용정보 : Oxford University 발행 학술지 중 컨소시엄 구성된 280여종 원문 온라인 서비스 Full Text oup.ppt Oxford Reference Library Shortcuts • 이용정보 : Oxford University Press에서 출판되고 있는 reference e-book 800여종 제공 • 검색매뉴얼 : 바로가기 Oxford Reports on International Law Shortcuts • 이용정보 : 국제법에 관한 모든 판례의 내용을 하나로 정리한 최초의 제품으로 전문가에 의한 분석, 다른 판례로의 상호내비게이션 기능이 첨부되어 있으며 새로운 판례는 수시 업데이트 되고 있음 Oxford Scholarly Authorities in International Law Shortcuts • 이용정보 : OUP에서 출판한 국제법 관련 레퍼런스 타이틀을 수록하여 제공하고 있으며 전문 교차검색이 가능. PAO Shortcuts • 발행처 : ProQuest Information and Learning Company • 이용정보 : 인문사회분야의 비중있는 학술지의 창간호부터 2000년까지의 원문 제공 Full Text(E-Journal) PDU (PQDT, DDOD) Shortcuts • 상세설명 : PQDT Global을 보세요 (PQDT와 DDOD의 통합 서비스) Philosopher's Index Shortcuts • 발행처 : Philosopher's Information Center • 갱신주기 : Annual • 유의사항 : 동시이용자 1명으로 제한 이용정보 : - 1940년부터 출간된 철학분야 저널과 책의 내용을 수록하고 있는 전세계 철학분야 최고의 데이터베이스 - 15개의 철학분야 관련 학술적인 연구 및 작가가 쓴 초록이 수록되어 있으며 세계 45개국 560여종 이상의 저널 내용 수록 Index/Abstracts PLOS Shortcuts • 발행처 : Public Library of Science • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 상업적인 출판사에 반하여 과학자와 내과의사들에 의해 운영되고 있는 open access 저널로서 생명공학 및 의학분야에서 7종의 저널을 발행하고 있으며 출판전에 아티클은 Peer Reviewed됨. Full Text Portland Press Journals Shortcuts • 발행처 : Portland Press • 주제분야 : Natural history - Biology • 이용정보 : Biochemistry & Molecular Life Science 분야의 학술지 8종 온라인 서비스 PQDT Global Shortcuts • 발행처 : ProQuest • 갱신주기 : Annual • 이용정보 : ProQuest에서 제공하는 북미지역 대다수의 석/박사 학위논문 및 중국, 유럽지역에 대한 학위논문의 서지/초록을 제공하고 있으며 그 중 185만여권에 대한 원문을 제공하는 최대의 석/박사 학위논문 데이터베이스 Press Reader Shortcuts • 이용정보 : 전세계 100개국 이상 60개 이상의 언어(한국포함)를 포함하는 4,500여 타이틀에 대한 생생한 신문 그리고 Food, 여성, 자동차, Tax, 육아, 예술, 음악, 의학, 여행 등 다양한 주제분야에 대한 매거진 정보를 언제 어디서나 이용 가능하도록 제공(최근 3개월분 제공) • 모바일 이용 시 “Press Reader” 앱 설치 후, WiFi를 “SNU-Member”로 설정하여 이용 • 이용문의 : TEL. 880-5287 pressreader.pdf Project MUSE Shortcuts • 발행처 : Johns Hopkins Univeristy • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 문학, 언어, 문화, 역사, 순수예술 등의 분야 학술지 600여종의 원문 제공 Full Text pmuse.ppt ProQuest Central Shortcuts • 발행처 : ProQuest • 이용정보 : 전 주제 분야 저널, 매거진, 해외신문 원문 14,000종 이상 제공 ProQuest Central.pdf ProQuest Health and Medical Collection Shortcuts • 발행처 : ProQuest Information and Learning • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 의학도서관 구독 자료이므로 원칙으로 관악캠퍼스 이용안됨 • 이용정보 : - ProQuest사에서 선별한 의학 관련 전문/원문(Fulltext/PDF) 약 3,000여종과 함께 MEDLINE Database에서 제공하고 있는 4,300여종의 저널 색인/초록을 제공 - 종전에 PubMed를 검색후 다시 PML에 접속하는 번거로움을 최소화하였으며 의학 연구분야의 가장 방대한 DB - 의학도서관 구독 데이터베이스 Full Text ProQuest Medical Evidence Matters Archive Shortcuts • 이용정보 : - 150,000건 이상의 근거자료를 제공하는 Evidence Based Medicine 데이터베이스 - PICO방식의 쉬운 인터페이스로 검색하여, 표와 그래프로 이루어진 결과물을 쉽고 빠르게 확인 ProQuest Nursing and Allied Health Source Shortcuts • 이용정보 : - 의학도서관 구독 DB - 간호학 분야 저널 및 근거중심간호학 자료, 학위논문 원문, 간호학 커리큘럼에 맞춘 추천 아티클 제공 - 호주 The Joanna Briggs Institute 제공 근거 중심 간호학 자료 - 색인/초록 : 1,227종 - 전문/원문 : 966종 - 원문서비스 지연 종수 : 218종 - 학위논문 PDF : 12,073권 PsycArticles / American Psychology Association Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 유의사항 : EBSCO 플랫폼을 통하여 이용 E-Journal Public Administration Abstracts Shortcuts • 발행처 : EBSCO • 이용정보 : 행정학 관련 데이터베이스 Index/Abstracts PubMed Shortcuts • 발행처 : U.S. National Library of Medicine & National Institute of Health • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : - 의학관련 최대의 서지(Index/Abstracts) DB로서 US National Lirary of Medicine에서 제작 - 생화학, 생명공학 및 의학분야의 학술지 및 논문 정보 제공 서비스 Index/Abstracts Reaxys Shortcuts • 이용정보 : Elsevier사에서 제공하는 CrossFire가 2010년부터 Reaxys 데이터베이스로 Upgrade됨 <특징> - 1771년부터 현재까지의 유기, 유기금속 및 무기화학 정보 검색을 위한 세계 최대의 웹 데이터베이스 - 화학구조, 화학반응(합성 3000만가지), 텍스트 및 필드 검색 방법 지원 - 물리화학적 성질, 반응정보, 천연물(추출물) 정보, 분광학 정보, 의약 정보, 생태독성 정보, 환경 정보 등 다양한 실험 데이터 보유( 700종류 7억 개의 데이터) - Multistep Reactions : 단계별 상세한 합성법 확인 (Intermediate 확인가능) - Synthesis Planner : Retro-Synthetic Pathways Design으로 합성 설계를 위한 획기적인 도구 - Commercial Availability link : 구입 가능한 물질에 대한 sourcing 정보 확인 - Reaction Dossiers : 같은 반응일 경우 서로 다른 소스(journals, patents)가 한 record에 병합되어 한꺼번에 볼 수 있음 - 특허로부터의 Experimental procedure (실험절차) 정보 이용 가능 - 검색 결과의 Intelligent Ranking Tools (정렬기능) - 강력한 Filtering 도구 (분류기능) - 화학구조 자동 해석 전환 : 물질명 (화학명, 상업명, Generic Name 등), InChI Key, CAS 번호, SMILE strings 로부터 화학구조 및 반응 구조로 자동 변환 - 서지 데이터베이스인 Scopus 와 Reaxys 의 쌍방향 Link - 원하는 정보만 Export : WORD, EXCEL,PDF, XML, SD/RD [Structure-/Reaction-Data-File], RIS [Endnote, Reference Manager] - 검색 결과 Operation (Merge, Overlap, Exclude) 기능 : 검색결과간 분석이 용이 - Alert service : 원하는 검색 쿼리를 지정해주면, 재검색 없이 쿼리의 업데이트된 사항을 메일로 확인 가능 - Mac 지원 : Internet Explorer 6 뿐 아니라 Firefox 1.5 이상 또는 Safari 2 이상 버전도 지원 Reaxys 2.0 guide.zip Regional Business News Shortcuts • 발행처 : EBSCO Publishing • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : EBSCOHost 플랫폼 통해 이용 가능 • 이용정보 : 바로가기 - 북미지역의 지역 경제신문, 비즈니스 저널과 뉴스, 뉴스와이어 등의 정보를 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text RILM Abstracts Shortcuts • 발행처 : the Répertoire International de Littérature Musicale • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : - 국제적인 음악관련 가이드 기관인 the Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)에 의해 제작된 음악 관련 데이터베이스로서 세계적으로 발행된 학술지6,000여종의 저널, 논문, 서평 등의 색인 및 초록 정보 제공 - EBSCOHost 플랫폼을 통하여 이용 가능 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Index/Abstracts Rockefeller University Press Shortcuts • 발행처 : Rockefeller University Press • 이용정보 : Rockefeller University Press사에서 발행되는 학술저널 3종의 원문제공 Royal Society Shortcuts • 발행처 : The Royal Society • 이용정보 : - 영국 The Royal Society에서 발행하는 저널 10종 온라인 서비스 - 수학, 물리학, 화학 등 주로 기초과학분야의 학술지 Royal Society of Chemistry Journals Shortcuts • 발행처 : Royal Society of Chemistry • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 영국국립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발행되는 저널 원문을 최초 vol.1~최근호까지 제공 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text rsc.pdf S-Space Shortcuts • 발행처 : SNU Library • 이용정보 : 서울대학교 중앙도서관에서 학내의 지적 생산물(교수/연구자의 학술연구물 등)을 수집, 공유하는 기관리포지토리(IR, Institutional Repository) Full Text SAGE Journals Online Shortcuts • 발행처 : SAGE Publication • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : SAGE출판사에서 발행되는 경영, 경제, 교육, 역사, 의학, 사회과학, 기술 분야의 모든 저널 원문 제공 Full Text sage.ppt SCI(Science Citation Index) Shortcuts • 발행처 : Thomson Scientific • 갱신주기 : Annual • 유의사항 : Web of Science 를 선택하여 이용 • 이용정보 : 세계적인 논문 평가 및 인용 색인 전문 출판사인 ISI사에서 발행하는 과학일반 인용정보 제공 데이터베이스로서 과학기술분야 학술지 6,500여종의 학술지 인용 색인 수록 Index/Abstracts Science Online Shortcuts • 발행처 : AAAS • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : - 세계적인 과학 학술지 Science 및 Science Express와 STKE(Signal Transduction Knowledge Environment) 온라인판 - 창간호부터 최근호까지 전문 이용 가능 • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) Full Text aaas.ppt ScienceDirect Shortcuts • 발행처 : Elsevier • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : 서울대학교 모든 캠퍼스 이용 가능 (관악캠퍼스,연건캠퍼스,부속 병원 등) • 이용정보 : - 세계적인 과학기술 전문 출판사인 Elsevier에서 발행하는 학술지 2,600여종의 원문 온라인 제공 - 저널 첫호(first issue)부터 원문 제공 Full Text scidirect.pdf Scientific American online Shortcuts • 발행처 : AAAS • 이용정보 : Scientific American 저널 온라인판 Full Text SciFinder Scholar(Web version) Shortcuts • 이용정보 : ID, Password 등록 후 이용가능 • 등록 방법 : 아이디 패스워드를 등록하려면 여기를 누르세요 - ID(반드시 서울대학교 도메인으로 된 E-mail 계정), 패스워드 등록 - 등록 후 개인별 E-mail로 가입 완료 메일이 도착하면 "Registration Complete Link" 부분을 눌러 등록을 마침 scifinder.pdf SciVal / Elsevier Shortcuts • 이용정보 : - 학술저널 논문의 서지,인용정보 데이터 기반의 연구성과 분석 솔루션 - 서울대학교 캠퍼스내에서 최초 접속하여 계정 생성 후 사용 가능 - 크롬, 파이어폭스, 오페라 브라우저 사용 권장, 익스플로러는 일부 기능이 동작하지 않을수 있음 SciVal.pdf SCOPUS Shortcuts • 발행처 : Elsevier • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : - Elsevier 출판사에서 발행된 세계 최대의 인용초록데이터베이스로서 편리한 인터페이스로 14,000여종의 주요학술지 (Peer reviewed Journal)에서 선정된 논문의 인용 정보 제공 - 과학기술분야 5,400여종, 의학/생명과학 6,300여종, 사회과학 2,000여종의 학술지 수록 - 저널 분석(인용) 정보 제공 Index/Abstracts scopus.pdf Shakespeare Collection / Gale Shortcuts • 이용정보 : 세익스피어 원작품 및 관련 자료 shakes.ppt SIAM Shortcuts • 발행처 : Society for Industrial & Applied Mathematics • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : - SIAM에서 발행한 Industrial & Applie Mathematics, Computational Science 분야 Journal 16종의 원문 제공 - 기타 Newsletter, 보고서, 단행본 등의 요약 정보도 함께 제공 Full Text siam.ppt SPE e-Library(OnePetro를 보시오) Shortcuts SPORTDiscus with Full Text Shortcuts • 이용정보 : 스포츠, 건강관리, 운동생리학, 운동역학, 물리치료, 재활 및 스포츠의학 등 관련분야에 대한 가장 광범위한 정보를 제공하는 데이터베이스로서 1,800년대 이후 현재까지 750,000 여건의 저널기사와 60여 언어로 발행된 22,000여건 이상의 학위논문 등에 대한 서지정보를 수록, 그 중 710여종의 주요 저널에 대한 Full Text를 제공 Springer Link (Journal/E-Book) Shortcuts • 발행처 : Springer • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : Lecture Notes on Computer Science E-Book 시리즈 원문 이용가능 • 이용정보 : - Springer 출판사 발행 1800여종의 학술지 원문 제공 - vol.1부터 최근호까지 모든 저널의 원문 제공 - Springer 출판사에서 발행된 1997~20010년 전자책 10,450여종 원문 제공 LNCS시리즈는 1997년부터 최근 발행 자료까지 이용 가능 Full Text lncs.ppt springer.pdf Springer Protocols Shortcuts • 발행처: Springer • 이용정보 - 「Methods in Molecular Biology」, 「Methods in Biotechnology」, 「Methods in Molecular Medicine」, 「Methods in Pharmacology and Toxicology」,「Neuromethods」, 「Springer Protocols Handbook」과 같은 프로토콜 시리즈 6종 및 1400책 제공 - 의학도서관 구독분 SpringerProtocols.pdf SSCI(Social Science Citation Index) Shortcuts • 발행처 : Thomson Scientific • 갱신주기 : Annual • 유의사항 : Web of Science 플랫폼을 통하여 이용 가능 • 이용정보 : 세계적인 논문 평가 및 인용 색인 전문 출판사인 ISI사에서 발행하는 사회과학 일반 인용정보 제공 데이터베이스로서 사회과학분야 학술지 1,870여종의 학술지 인용 색인 수록 Index/Abstracts TAIR Shortcuts • 발행처 : Phoenix Bioinformatics Corporation • 이용정보 - 애기장대(Arabidopsis thaliana)에 대한 정보 및 유전자, 분자 생물학 데이터베이스 - 온라인 튜토리얼 제공: https://www.youtube.com/user/TAIRinfo • 교외접속법 : 가능함 (프락시 설정) WEB TAIR.pdf Taylor & Francis Journals Shortcuts • 발행처 : Taylor & Francis • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : Taylor & Francis 출판사에서 발행되는 Arts & Humanities, Behavioral Sciences, Biomedical Sciences, Biosciences, Business & Management, Economics, Education, Geography, Planning & Environment, Social Sciences 등의 주제분야 저널 1,700여종의 원문 제공 Full Text taylor.pdf The Vogue Archive Shortcuts • 이용정보 : 미국판 Vogue지를 1892년 (발행초판) – 최신호까지 커버, 접지 광고를 포함한 고해상도의 컬러 원본 이미지 모두 제공 - 콩데나스트의 전문가들이 Image별로 인덱싱 작업 – 의복 유형, 액세서리, 디자이너 이름, 사진작가, 모델명으로 검색 가능 vogue.pdf Thieme e-otolaryngology Shortcuts • 발행처 : Thieme • 이용정보 - 이비인후과학 관련 eBook, 핵심 저널, 이미지, 비디오 제공 - 단계별 수술 절차 일러스트 및 세부 설명 & 임상 케이스 제공 - 의학도서관 구독분 • 유의사항 : 동시 이용자수 1명 TKC Law Library Shortcuts ㆍ이용정보 : 일본 최대 법률정보 데이터베이스인 「LEX/DB 인터넷」(판례)를 기본으로 하여 일본을 대표하는 법률 출판사 및 신문사와 제휴하여 「판례」「법령」「문헌」「법률저널」 등 풍부한 컨텐츠 제공 (동시이용자 1명으로 제한됨) ㆍInternet Explorer에 최적화 (Chrome에서 일부 서비스 이용 안됨) ㆍTKC Law Library 일한번역기 이용 안내 - 일한번역기 다운로드: http://down.xeno.work/dcef3/okuratkc_setup.exe (이용자 컴퓨터에 프로그램 다운로드 후 설치하여 이용) - 일한번역기 이용방법: http://down.xeno.work/okuratkc/help tkc.pdf Turnitin Shortcuts How to use “Turnitin”? If you’re a student of SNU, you can easily create your Turnitin account 1) Visit Turnitin homepage (http://turnitin.com/) 2) Click the "Create Account" button at the top right of the page 3) Make your account In this stage, you have to use your SNU e-mail account(~@snu.ac.kr) to make sure you’re a member of SNU 4) Enroll the class which is offered by SNUL Click the Turnitin "Shortcuts" button -> You can see the pop-up page about SNUL class ID and PW ※ Remember that SNU Library creates Turnitin class annually to manage user accounts If you’re a professor of SNU, just send libserv@snu.ac.kr an e-mail including some information about your name, department you belong to If you have some trouble to use Turnitin, check “Turnitin User Guides” (https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides) If you have any questions about creating user account, please contact us by email at libserv@snu.ac.kr Turnitin_student_eng.pdf Turnitin_student_kor.pdf U.S. Declassified Documents Onlin Shortcuts • 발행처 : Gale Cengage Learning • 유의사항 : 구 Declassified Documents Reference System Full Text ddrs.ppt UK Data Archive (UKDA) Shortcuts • 발행처 : University of Essex • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 1967년 설립된 영국의 데이터 아카이브로 사회과학 및 인문과학 분야의 방대한 데이터 제공 Full Text UN(United Nations) ComTrade / United Nations statistic Divisions Shortcuts • 발행처 : United Nations • 갱신주기 : Unusual • 유의사항 : 직구독 • 이용정보 : 바로가기 - UN 산하 UNSD(United Nations Statistic Division)에서 작성한 전세계 국가의 상품거래통계 데이터베이스 uncom.pdf UN(United Nations) Official Document Shortcuts • 발행처 : United Nations • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : - ID: udlkr136 / Password: snulib - The ODS comprises the full text of United Nations parliamentary documents (including resolutions and decisions) issued at United Nations Headquarters in New York and the United Nations Office in Geneva since 1993 as well as at the United Nations Office in Vienna since 1997. Full Text UN(United Nations) Treaty Collection Shortcuts • 발행처 : United Nations • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : UN 국제협약 및 관련 정보 제공 Full Text University of Chicago Press Journals Shortcuts • 발행처 : University of Chicago Press • 이용정보 : University of Chicago 에서 발행된 학술저널 약 60 여종 온라인서비스 University Press Scholarship Online (Oxford Schaolarship Online) Shortcuts • 이용정보 - 전세계 12개 주요대학 출판부의 단행본 제공 - 우리 도서관 구독 664종 e-book 원문 이용 가능 • 검색매뉴얼 : 바로가기 VetMed Resource Shortcuts • 발행처 : CABI Publishing • 유의사항 : 동시이용자 1명으로 제한 • 이용정보 : 수의학 분야의 약 35만건의 서지자료, 5만건의 원문정보를 제공하는 DB Visual DX Shortcuts • 발행처: Logical Images • 이용정보 - Diagnostic clinical decision support(진단 임상 결정 지원 DB)이자 Reference tool. 1,200여개 질환 및 25,000여 개 이미지와 함께 진단에 있어서의 지연 또는 오류의 위험을 줄이고, 적절한 치료를 받을 수 있도록 지원함 - 의학도서관 구독분 WEB VisualDx.pdf Web of Science Shortcuts • 발행처 : Thomson Scientific • 갱신주기 : Weekly • 이용정보 : 바로가기 - 세계적인 논문 평가 및 인용 색인 전문 출판사인 ISI사에서 발행하는 인용정보 제공 데이터베이스 - Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index 3개 주제 분야 - 8,500여종의 학술저널에서 230종 이상의 주제분야 110만 여건의 레코드와 2,300만여건의 인용정보 제공 Index/Abstracts wos.pdf Westlaw Shortcuts • 발행처 : Thomson Reuters • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : - 미국 연방과 주 판례 및 법령 등의 모든 법률자료와 리뷰, 학술지, 논문, 전문서적, 사전, 보고서, 서식서 등 제공 - 영국, 호주, 캐나다, EU, 홍콩, 한국(영문), 국제기구 등의 법률자료 및 전세계 뉴스 및 비즈니스 정보도 제공 - Westlaw International을 업그레이드한 버전으로 검색 및 이용 편의성이 획기적으로 개선됨 • 검색매뉴얼: 바로가기 Full Text Westlaw Japan Shortcuts • 발행처 : Thomson Reuters • 유의사항 : 서울대 구성원 로그인하여 ID/PW 정보 확인 후 이용 가능 - ID : 2043488 / PW : snul2014(맨 아래 클라이언트 ID는 무시함) - 동시이용자 1명이므로 다른 사용자를 위하여 장시간 독점 사용을 자제하여 주시기 바랍니다. • 이용정보 : 일본 최대의 온라인 법률 정보, 일한번역 툴바를 설치하면 한국어로 이용 가능 (번역기는 TEL:880-5329, ajy99@snu.ac.kr로 학과, 학번, 이름을 기재하여 요청) west_ja.pdf Westlaw News & Business Service Shortcuts • 발행처 : Thomson Reuters • 갱신주기 : Daily • 이용정보 : - 세계 주요 일간지 및 뉴스 정보와 Dialog NewsRoom과의 협정 하에 약 8,600건 이상의 비즈니스, 경제 정보 제공 - 사용후 반드시 로그아웃하여 주시기 바랍니다. Full Text Wiley Online Reference Works Shortcuts • 이용정보 : Wiley-Blackwell과 Wiley-VCH의 온라인 참고자료 컬렉션 (160여 종) Wiley-Blackwell Online Library Shortcuts • 발행처 : Wiley • 갱신주기 : Monthly • 유의사항 : - 저널만 구독계약 체결, Reference Works Book 9종에 한해 이용 가능 - 기타 온라인 책과 Reference works 9종 이외의 자료 이용 불가 • 이용정보 : 바로가기 - Wiley에서 발행한 학술지 1,300여종 및 2,000여종의 E-book 원문 제공 <Wiley Reference Book 9종 보기> - Encyclopedia of Computational Chemistry - Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology - MAK Values and Occupational Toxicants - Mark Encyclopedia of Polymer Science & Technology - Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry - Encyclopedia of Environmental Microbiology - Encyclopedia of Space Science & Technology - Handbook of Chemicals and Gases for the Semiconductor Industry - Stevens Handbook of Experimental Psychology Full Text wiley.ppt WIPS Shortcuts • 발행처 : WIPS • 이용정보 : - 전 세계 특허검색 시스템으로 한국, 미국, 일본 영문 특허, 유럽 PCT, Global patent, INPADOC, 중국 등 주요 국가의 특허 및 산업재산권 정보 제공 - 새로운 WIPS ON 사용시 C/S 페이지에서 회원가입 후 이용 가능 - 회원가입은 반드시 서울대학교 e-mail 도메인 @snu.ac.kr 을 사용해야 함 *회원가입은 여기를 누르세요 - 고급검색을 위한 ID/PW 문의 : libser@snu.ac.kr로 학과, 학번, 이름을 기재하여 요청, 1 PC당 연 2,000회 이상 이용 시 자동 차단 Full Text wips.ppt World Development Indicators (Open Access) Shortcuts • 이용정보 : - 경제와 사회개발을 이해하는데 있어 필수적이고 신뢰성 높은 세계경제에 관한 최고의 DB - 1960년 부터 OECD선진국 국가들을 포함한 전세계 227개국 18개의 지역들에서 나온 개발경제지표, 연도별 통계 데이터를 포괄적으로 제공 - 사회, 경제, 금융, 자본, 천연자원, 환경관련 869개 분야의 세부 분야의 경제 지표 제공 - 결과물은 그래프, 지도, 도표, 챠트 등으로 제공 - 이용자들이 결과물을 국가 등급별로 확대, 축소가 가능한 세계 지도를 통해 볼 수 있음 - 차트와 지도는 JPG 이미지로 이용자 컴퓨터에 저장이 가능 World Scientific Publishing Journals Shortcuts • 발행처 : World Scientific Publishing • 이용정보 : World Scientific Publishing에서 발행하는 자연과학 및 공학분야 학술지 115종 제공 WorldCat (OCLC WorldCat를 보세요) Shortcuts Zoological Record Plus Shortcuts • 이용정보 : 동물학, 축산학 분야 DB 中國基本古籍庫 • 유의사항 : - 프로그램 설치 후 학내 IP에서 열람가능, PC에 프로그램 설치 후 검색 - 동시이용자수 3명으로 제한 - 服務器 : 147.46.182.190 - ID : user, PW:user • 이용정보 : 先秦時代부터 中華民國시대까지의 중국도서 10,000종 170,000책 제공 • 교외접속법 : 학외접속 불가 Full Text install_c.pdf manual_c.pdf 中文古籍聯合目錄 Shortcuts • 대만 국립중앙도서관 귀중도서 종합목록 十三經 (시범서비스) / 한국사사료연구소 Shortcuts • 발행처 : (주)지식공학 • 제공년도 : 20060928 ~ 20060928 • 제공형태 : Web • 이용정보 : '십삼경'은 유교의 가장 중요한 경서 13종의 총칭으로 주역, 서경, 시경, 주례, 예기, 의례, 춘추좌씨전, 춘추공양전, 춘추곡량전, 논어, 효경, 이아, 맹자 등 13종을 총괄하여 부르는 명칭으로 한국사사료연구소에서 가장 권위 있는 저본을 전공분야 연구자들의 교감을 통해 입력한 가장 정확한 한문 원문임 古籍影像檢索系統 Shortcuts • 대만 국립중앙도서관 귀중도서 이미지 검색 시스템 善本古籍數位典藏系統 Shortcuts • 국립대만대학 도서관 귀중도서 디지털 아카이브 日治時期圖書全文影像系統 Shortcuts • 국립대만도서관 일본통치시대 단행본 원문이미지 시스템 日治時期期刊全文影像系統 Shortcuts • 국립대만도서관 일본통치시대 연속간행물 원문이미지 시스템 明淸實錄 Shortcuts • 유의사항 : - 프로그램 설치 후 학내 IP에서 열람가능 동시이용자수 5명으로 제한 - 服務器 : 147.46.182.190 ID : user, PW:user • 이용정보 : 중국 明代태조부터 희종까지의 실록과 淸代태조부터 덕종까지의 27종 7,366책 제공 • 교외접속법 : 학외접속 불가 Full Text minstall.pdf mmanual.pdf 臺灣博碩士論文知識加值系統 Shortcuts • 대만 국립중앙도서관 석박사 학위논문 데이타베이스 • 이용정보: 논문 PDF 다운로드는 개인계정 생성 후 로그인하여 이용 가능 -臺灣博碩士論文知識加值系統 홈페이지에서 Registry -> 개인 계정생성 -> 메일로 발송되는 링크 승인 후 개인계정 생성 완료 臺灣期刊論文索引系統 Shortcuts • 대만 국립중앙도서관 연속간행물 서지데이타베이스 金石拓片資料 Shortcuts • 대만 National Central Library에서 제공하는 탑본자료 경국대전 / 한국정신문화연구원 Shortcuts • 발행처 : 한국정신문화연구원 Full Text 경세유표 (한국의 지식콘텐츠를 보세요) Shortcuts • 이용정보 : 조선시대 대표적인 실학자 다산 정약용이 남긴 작품 고려사(북한사회과학원 민족고전연구소 번역) / 정인지, 김종서 등저. 북한사회과학원 민족고전 연구소 번역 Shortcuts • 발행처 : 누리미디어 • 이용정보 : 수록내용 - 고려사 번역문(전11권) 수록 - 고려서 원전 텍스트(전139권), 이미지 수록 - 고려 유물 유적 슬라이드 63매 수록 광제비급 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 약재 의학서 광제비급 4권 전편의 원본과 완역본을 수록 교보문고스콜라 (스콜라(교보문고 & 학지사)를 보세요) Shortcuts 급유방 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 아과의서의 효시인 소아과 전문 의서 급유방 13권 전편의 원본과 완역본을 수록 누리미디어 Shortcuts • 발행처 : 누리미디어(주) • 갱신주기 : 수시 이용정보 : 국내에서 발행된 학회지 약 1900종의 원문 제공 서비스 • 3개의 데이터베이스로 구성됨. - DBPIA : 국내학회지 1900종의 원문 제공 - KRPIA : 한국학 관련 데이터베이스 DBpia 매뉴얼(PC) DBpia 매뉴얼(모바일) KRPIA 매뉴얼 대만 학술자료(AL) / Airiti Shortcuts • 발행처 : Airiti • 이용정보 : 대만, 홍콩 학술저널, 학위논문, 프로시딩 (인문학, 사회과학 분야만 원문 제공) airiti.ppt 대전회통 / 고려대학교 민족문화연구원 역 Shortcuts • 발행처 : 고려대학교 민족문화연구원 • 이용정보 : 국역 대전회통 및 원전 대전회통 제공 Full Text 대한매일신보 / 한국언론진흥재단 Shortcuts • 발행처 : 한국언론진흥재단 • 제공년도 : 19050811 ~ 19100828 • 이용정보 : 한국언론진흥재단과 MOU협약을 체결하여 구축한 <대한매일신보> 원문 온라인 제공 동방미디어 koreaA2Z Shortcuts • 발행처 : 동방미디어(주) • 서비스 기간 : 영구구입 • 갱신주기 : 수시 • 유의사항 : 동방미디어 발행 CD-ROM 39종 영구 이용 (웹사이트) • 이용정보 : 동방미디어 koreaA2Z는 한국학 각 분야의 전문 학술 DB 콘텐츠와 VOD 기반의 각 분야 전문가의 문화와 예술 동영상 강좌로 이루어진 지식 콘텐츠 포털 WEB 서비스 Full Text dong.ppt 로앤비 Shortcuts • 발행처 : (주)로앤비 • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 : 국내 판례 및 법령 정보, 일본 판례 및 법령 정보, 기타 기업 법무 사례, 생활법률 사례 제공, 법조 정보 제공 • 모바일 앱 이용 안내 - LawnB Pro 앱설치 - 앱에서 “단체/전용회원” 탭 클릭 - 로그인 하단에 “단체/전용회원 기기등록 신청” 클릭 - 단체 아이디 : snu nickname : 본인이 사용할 아이디 입력 후 등록 신청 - 등록 신청 후 본인의 이름, 학번, 학과를 기재하여 libser@snu.ac.kr로 승인요청 - 담당사서가 승인 후 이용 가능(이용자수 제한으로 재학생만 이용 가능) Full Text 로앤비 온라인주석서 ‘온주’ Shortcuts • 이용방법 : 로앤비 > 우측 상단 [온주] 클릭 (※ 중앙도서관 로그인 후 이용해주세요) • 내용 : 기존 오프라인 주석서의 경우 두껍고 무거운 종이책 형태로 제작되어 휴대하는 것에 상당한 제약 있음 이에 반해 온주는 네트워크(Network)를 활용하여 PC뿐만 아니라 노트북, 태블릿 PC,스마트폰 등 다양한 모바일 장치를 통해 언제 어디서나 접근, 활용이 가능한 온라인 형태의 주석서 • 이용문의 : 법학도서관 연속간행물실 880-5329, lawlib@snu.ac.kr 북큐브 Shortcuts • 유의사항 : 도서관 계정으로 로그인 후 이용 대출 후 열람 1인 5책 5일(연장가능) • 이용정보 : 북다산지앤지에서 발행된 국내 단행본 721종 제공 • 교외접속법 : 학외접속 가능 Full Text 북한 고생물화석 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 평양남북도, 황해남북도, 함경남도 일대 등의 대표적인 동물화석 103점과 식물화석 51점 등의 소개와 컬러 이미지를 수록 북한 금강산 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 금강산의 자연자원, 유적유물, 지명유래 등에 관한 종합연구자료 북한 백두산 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 15개 대표 연구기관이 참여하여 수문, 해양, 토양, 지질 등 다양한 학문분야에서 백두산을 연구한 자료 북한 법률 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 북한의 최신법률정보를 제공해 주는 법률정보데이터베이스 cnc.ppt 북한 중앙역사박물관 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 - 조선중앙역사박물관에 전시되어 있는 유물 10만 3천여점 중 엄선한 250여 점에 대한 부문별 소개와 이미지 수록 북한 지리 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 자강도, 함경도 등 비공개였던 지역의 지리자료 260여종 등 방대한 연구자료를 수록 사고전서 Shortcuts • 발행처 : Digital Heritage Publishing Limited • 갱신주기 : 분기 • 유의사항 : 메인화면의 인증창에 帳號:snu / 密碼:snu 입력 동시이용자 3명으로 제한됨 • 이용정보 : - 중국 고문헌의 백과사전이라 일컬어지는 ‘四庫全書’에 수록 - 총 3,460종, 36,000권(79,000책)을 데이터베이스화한 중국학 연구의 필수 자료 - 經,史,子,集 四部 分類 체제로 구성 - 四庫大辭典, 中國古韓語字典, 古今年記算法 등 내재 - 全文 검색 가능 Full Text 사마방목 (동방미디어를 보세요) Shortcuts • 이용정보 : 조선시대 생운, 진사의 신상정보 삼국사기 / 한국정신문화연구원 Shortcuts • 발행처 : 동방미디어 • 이용정보 : 한국정신문화연구원 역사연구실에서 1988-1998년에 걸쳐 완성시킨 역주 삼국사기 전 5권을 원전으로 함 Full Text 삼국유사 / 김부식, 일연 지음 ; 이병도 역주 Shortcuts • 발행처 : 누리미디어 • 이용정보 : 수록내용 - 삼국사기 역주본(2책), 삼국유사 역주본(1책) 수록 - 삼국사기 원전(전50권), 삼국유사 원전(전5권) 텍스트 및 이미지 수록 Full Text 삼일아이닷컴 Shortcuts • 발행처 : 삼일인포마인 • 이용정보 : 삼일회계법인(삼일인포마인)에서 제공하는 회계, 세무, 법률정보 DB - 회계 : K-IFRS, 일반기업회계, K-GAAP, 회계감사, 감리사례 - 세무 : 조세법령, 예규판례, 서식, 세법해설, 세무실무 - 법률 : 현행법령, 세무관련법령, 개정법령, 판례, 예규선례, 생활법률 * 'Chrome'에서는 전자책 등 일부 서비스 불가, 'Internet Explorer' 사용 권장 • 학외접속은 ID와 PW로만 가능, ID/PW는 libser@snu.ac.kr로 학과, 학번, 이름을 기재하여 문의 스콜라(교보문고 & 학지사) Shortcuts • 이용정보 : 국내에서 발행되는 학회지, 연구기관 보고서, 대학간행물, 전문상업지, 정부간행물 등 약 1천여 종의 원문 제공 ※ 2018년부터 학지사 뉴논문과 통합되어 운영 kbscholar.ppt 원문 표점교감 조선왕조실록 Shortcuts • 발행처 : 국사편찬위원회 • 주제분야 : History • 이용정보 : 조선왕조실록 원문을 국사편찬위원회에서 원문에 대한 표점과 교감을, (사)세종대왕기념사업회와 (재)민족문화추진회에서는 국역함 잡과방목 (동방미디어를 보세요) Shortcuts • 이용정보 : 조선시대 기술관 합격자 명단을 통해 본 조선사회 제자집성 / 한국사사료연구소 Shortcuts • 발행처 : (주)지식공학 • 이용정보 : 중국 제자백가의 기록물과 정치/경제관 등을 집대성한 원문 Full Text 제중신편 DB Shortcuts • 발행처 : 씨엔씨 • 이용정보 : 이제마의 의서 제중신편의 원본 및 완역본 조선왕조실록(국역) Shortcuts • 발행처 : 국사편찬위원회 • 이용정보 : 국보 제 151호, UNESCO ‘세계기록유산’ 조선왕조실록의 국역판 조선일보 / 조선일보사 Shortcuts • 발행처 : 조선일보사 • 이용정보 : 1920년 창간부터 현재까지 조선일보의 모든기사와 지면을 PDF로 제공 WEB 팔만대장경 Shortcuts • 발행처 : 누리미디어 • 이용정보 : 수록내용 - 팔만대장경해제(15권) - 불교 용어사전 4,000여 항목 - 불교 유물 유적 슬라이드 48점 Full Text 학술교육원 e-Article Shortcuts • 발행처 : 학술교육원 • 갱신주기 : Monthly • 이용정보 : 학술교육원에서 제공하는 총류, 철학, 종교,사회과학, 순수과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 등 모든 학문분야의 520여개 국내학회 및 학술단체에서 발행되는 저널 800여종의 원문 제공 Full Text(E-Journal) e-article.pdf e-article_mobile.pdf 한국민족문화대백과사전 (동방미디어를 보세요) Shortcuts • 이용정보 : 한국민족문화대백과사전 디지털판 한국산업규격(KS 표준) Shortcuts • 발행처 : 한국표준협회 • 갱신주기 : 수시 • 유의사항 : 동시이용자 1명으로 제한 • 이용정보 : - 국내 산업활동과 관련된 서비스 국가표준으로 21개분야 약 2만여종의 표준 제공 - 표준 파일(PDF)에 보안설정이 되어있어 파일 이동 내용복사 불가 Full Text 한국상장협의회자료집(TS-2000) Shortcuts • 발행처 : 한국상장회사협의회 • 이용정보 : 한국 최대의 기업정보 DB 한국역대문집총서 Shortcuts • 발행처 : 경인문화사 • 이용정보 : 고대(신라)부터 근대(일제강점기) 까지 한국학 연구의 기초자료가 되는 역대문집의 원문과 색인 제공 munzip.pdf 한국역사문화조사자료 DB Shortcuts • 발행처 : (주)진인진 • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 : 1940년대 이후의 국내 유적 발굴보고서와 도, 시, 군 단위의 문화 유적과 생활 문화에 대한 조사 보고서를 지역별, 시대별, 기관별로 정리하여 원문 제공 Full Text jininjin.pdf 한국의 지식콘텐츠(KRPIA) Shortcuts • 발행처 : 누리미디어 • 이용정보 : - 한국학 관련 데이터베이스 - 한국의 역사, 문학, 문화, 예술 등 다양한 분야의 자료 수록 Full Text 한국학술정보 Shortcuts • 발행처 : (주)한국학술정보 • 갱신주기 : 수시 • 이용정보 : - 국내에서 발행되고 있는 대학 및 학회 등 1,200개 발행기관의 학술지 1,785종의 창간호부터 최신호 원문 총 70만 편 - 한국학술정보 발행 E-book 1,200종의 원문도 동시 제공 kiss_.pdf 해커스 동영상 강좌 Shortcuts • 이용정보 : - 해커스 챔프스터디에서 제공하는 텝스, 토익, 토플, 스피킹, 아이엘츠, 중국어, 일본어, IT 동영상 강의 - 시스템적인 문제로 로그인을 두 번 요구할 수 있습니다. ※ 유의사항 : Mac 컴퓨터에서는 이용불가(단, 아이폰/아이패드에서는 이용 가능) * 본 서비스는 재학생만 이용할 수 있습니다.(휴학생, 수료생, 졸업생 등 이용 불가) - 모바일 안내 바로가기 >>
 3. دیتابیس: http://library.latrobe.edu.au/ A+ Education More informationAAP Directories More informationABI/INFORM Complete (ProQuest) More informationABS Statistics Register for additional resources More informationAcademic Research Library More informationAccess Engineering More informationAccess Pharmacy More informationACCOUNT (Informit) More informationAccounting & Tax (ProQuest) More informationAcland Anatomy : Acland's Video Atlas of Human Anatomy More informationACM Digital Library More informationACS Publications (American Chemical Society) More informationACSESS Digital Library Journals and Books More informationAEI (Informit) More informationAEI-ATSIS (Informit) More informationAFPD (Informit Search) More informationAge, The More informationAgeLine(EBSCO) More informationAGIS Plus Text (Informit) More informationAGIS-ATSIS (Informit) More informationAGRICOLA article citations More informationAGRICOLA Books More informationAHB (Informit) More informationAHB-ATSIS (Informit Search) More informationAHRR (Informit) More informationAIATSIS (Informit) More informationAIDSinfo More informationAIMMAT (Informit) More informationAlexander Street Video More informationALISA (Informit Search) More informationAlternative Press Index (EBSCO) More informationAltmetric (New November 2017!) More informationAMA Manual of Style More informationAMED (Ovid) More informationAmerica's Historical Newspapers - 1690-1922 (Readex) More informationAmerica: History and Life (EBSCO) More informationAmerican Association of Law Libraries (AALL) (Hein Online) More informationAmerican Doctoral Dissertations,1933-1955 More informationAmerican Institute of Physics (AIP) More informationAmerican Phytopathological Society journals More informationAmerican Society for Microbiology Journals More informationAmerican Society of Civil Engineers (ASCE) Access available for La Trobe University only More informationAmerican Society of Hematology Image Bank More informationAMI (Informit Search) More informationAMS Open Math Notes More informationAnalytical Abstracts (CFAA) More informationAnatomy TV (Use Firefox or IE). More informationAncestry Library Edition More informationAnimal Health and Production Compendium More informationAnnual Reviews More informationANR Index Archive (Informit) More informationANR Research Archive (Informit) More informationANSTI (Informit) More informationAnthropology Online More informationAnthropology Plus (EBSCO) More informationAnthroSource More informationANZ Books in print (Informit) More informationAPA Books E-Collections More informationAPA Style Central Not compatible with Internet Explorer More informationAPAFT (Informit) More informationAPAIS Health (Informit) More informationAPH - Australian Parliament More informationApplied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) (ProQuest) More informationARCH (Informit) More informationArchives of Sexuality & Gender (GALE) More informationArchives Unbound More informationArt & Architecture Source (Formerly Art Source) More informationArt and Architecture Archive (ProQuest) More informationArt Index Retrospective More informationArt Project More informationArtshub More informationARTstor More informationASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts More informationAsian Law Online More informationAssociation of American Law Schools (AALS) (HeinOnline) More informationAssociation of Commonwealth Universities More informationATI (Informit) More informationAtlas of living Australia More informationATRI (Informit) More informationATSIHealth (Informit) More informationAUSCHRON (Informit) More informationAusDI More informationAUSPORT (Informit) More informationAUSPORTMed (Informit) More informationAusStage More informationAustGuide (Informit) More informationAustLII More informationAustLit -Australian Literature More informationAustralasian Literature: Australia, New Zealand, and the Pacific Islands More informationAustralia & New Zealand Newsstream (ProQuest) More informationaustralia.gov.au More informationAustralian Dictionary of Biography Online More informationAustralian Federation Database More informationAustralian Financial Review More informationAustralian Indigenous Index More informationAustralian Institute of Family Studies More informationAustralian Institute of Health and Welfare (AIHW) More informationAustralian medicines handbook (AMH) Access available for La Trobe University only More informationAustralian newspapers online More informationAustralian Periodical Publications 1840-1845 More informationAustralian Theses in Trove More informationAustralian Women's Weekly More informationAusVELS Banking Information Source (ProQuest) More informationBartleby More informationBBC College of Journalism More informationBeilstein-Institut More informationBerghahn Journals More informationBERITA (Informit) More informationBibliography of Asian Studies More informationBibliography of the History of Art (BHA) More informationBiological Abstracts 1969- (Ovid) More informationBiological Abstracts Archive 1926 to 1968 (Ovid) More informationBioMed Central More informationBioOne More informationBloomberg Businessweek Archive (EBSCO) More informationBloomsbury Professional Online More informationBMJ Best Practice More informationBMJ Case Reports More informationBMJ Journals Online More informationBooks@Ovid More informationBridgeman Education Access available for La Trobe University only More informationBrill E-Books More informationBrill Online Journals More informationBritish Education Index More informationBritish Library Public Catalogue More informationBritish Periodicals Online More informationBritish Pharmacopoeia Access available for La Trobe University only More informationBrowZine More informationBUILD (Informit) More informationBusiness e-books online More informationBusiness Education In Video More informationBusiness Entry Point (Aust.) More informationBusiness Source Complete (EBSCO) CAB Abstracts (Ovid) More informationCAB Direct More informationCabells' Directories Access available for La Trobe University only More informationCABI Global Health More informationCambridge Companions Online - Complete collection More informationCambridge Core More informationCambridge Histories Online More informationCambridge Structural Database (New December 2017!) More informationCanada Supreme Court Reports (HeinOnline) More informationCanadian Newsstand Complete (ProQuest) More informationCanadian Occupational Performance Measure (COPM) More informationCapital Monitor (LexisNexis AU) More informationCareer and Tech Education (ProQuest) More informationCaresearch More informationCaribbean literature (Alexander Street Press) More informationCaribbean Newspapers, 1718 - 1876 More informationCARM Store (CAVAL) More informationCaseBase (Lexis Advance) Casebase Tutorial More informationCaseBase (LexisNexis AU) More informationCatalogue of Australian Sport Sector Libraries More informationCBCA Business (ProQuest) More informationCBCA Education (ProQuest) More informationCCH Law eBooks More informationCCH Law Libraries Please use IE or Chrome More informationCEDA (Committee for Economic Development of Australia) More informationCenter for Research Libraries More informationCentre for Economic Policy Research - Discussion Papers Access available for La Trobe University only More informationCHERUB (Informit) More informationChinese Australian history resources database More informationCHRONICLES (Informit) More informationChronicling America : Historic American Newspapers More informationCINAHL (EBSCO) More informationCINCH (Informit) More informationCINCH-ATSIS (Informit) More informationCINCH-Health (Informit) More informationCivil Rights in America : from reconstruction to the great society More informationClearinghouse for Sport More informationClickView More informationClinical Pharmacology More informationClinical Practice Guidelines Portal More informationClinicalKey for Nursing NOTE: Need to register using your La Trobe University email address e.g. 12345678@students.latrobe.edu.au More informationCochrane Library More informationCode of Federal Regulations (HeinOnline) More informationCompany 360 More informationCompany Reports More informationCompendex (Elsevier) More informationComputer Database (Gale) More informationConnect4 Boardroom More informationCOPAC More informationCounseling and Psychotherapy Transcripts More informationCounseling and Therapy in Video More informationCriminal justice abstracts (EBSCO) More informationCRInfo More informationCSI (Informit) More informationCSIRO journals More informationCurrent Protocols in Pharmacology
 4. دیتابیس: http://library.latrobe.edu.au/ A+ Education More informationAAP Directories More informationABI/INFORM Complete (ProQuest) More informationABS Statistics Register for additional resources More informationAcademic Research Library More informationAccess Engineering More informationAccess Pharmacy More informationACCOUNT (Informit) More informationAccounting & Tax (ProQuest) More informationAcland Anatomy : Acland's Video Atlas of Human Anatomy More informationACM Digital Library More informationACS Publications (American Chemical Society) More informationACSESS Digital Library Journals and Books More informationAEI (Informit) More informationAEI-ATSIS (Informit) More informationAFPD (Informit Search) More informationAge, The More informationAgeLine(EBSCO) More informationAGIS Plus Text (Informit) More informationAGIS-ATSIS (Informit) More informationAGRICOLA article citations More informationAGRICOLA Books More informationAHB (Informit) More informationAHB-ATSIS (Informit Search) More informationAHRR (Informit) More informationAIATSIS (Informit) More informationAIDSinfo More informationAIMMAT (Informit) More informationAlexander Street Video More informationALISA (Informit Search) More informationAlternative Press Index (EBSCO) More informationAltmetric (New November 2017!) More informationAMA Manual of Style More informationAMED (Ovid) More informationAmerica's Historical Newspapers - 1690-1922 (Readex) More informationAmerica: History and Life (EBSCO) More informationAmerican Association of Law Libraries (AALL) (Hein Online) More informationAmerican Doctoral Dissertations,1933-1955 More informationAmerican Institute of Physics (AIP) More informationAmerican Phytopathological Society journals More informationAmerican Society for Microbiology Journals More informationAmerican Society of Civil Engineers (ASCE) Access available for La Trobe University only More informationAmerican Society of Hematology Image Bank More informationAMI (Informit Search) More informationAMS Open Math Notes More informationAnalytical Abstracts (CFAA) More informationAnatomy TV (Use Firefox or IE). More informationAncestry Library Edition More informationAnimal Health and Production Compendium More informationAnnual Reviews More informationANR Index Archive (Informit) More informationANR Research Archive (Informit) More informationANSTI (Informit) More informationAnthropology Online More informationAnthropology Plus (EBSCO) More informationAnthroSource More informationANZ Books in print (Informit) More informationAPA Books E-Collections More informationAPA Style Central Not compatible with Internet Explorer More informationAPAFT (Informit) More informationAPAIS Health (Informit) More informationAPH - Australian Parliament More informationApplied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) (ProQuest) More informationARCH (Informit) More informationArchives of Sexuality & Gender (GALE) More informationArchives Unbound More informationArt & Architecture Source (Formerly Art Source) More informationArt and Architecture Archive (ProQuest) More informationArt Index Retrospective More informationArt Project More informationArtshub More informationARTstor More informationASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts More informationAsian Law Online More informationAssociation of American Law Schools (AALS) (HeinOnline) More informationAssociation of Commonwealth Universities More informationATI (Informit) More informationAtlas of living Australia More informationATRI (Informit) More informationATSIHealth (Informit) More informationAUSCHRON (Informit) More informationAusDI More informationAUSPORT (Informit) More informationAUSPORTMed (Informit) More informationAusStage More informationAustGuide (Informit) More informationAustLII More informationAustLit -Australian Literature More informationAustralasian Literature: Australia, New Zealand, and the Pacific Islands More informationAustralia & New Zealand Newsstream (ProQuest) More informationaustralia.gov.au More informationAustralian Dictionary of Biography Online More informationAustralian Federation Database More informationAustralian Financial Review More informationAustralian Indigenous Index More informationAustralian Institute of Family Studies More informationAustralian Institute of Health and Welfare (AIHW) More informationAustralian medicines handbook (AMH) Access available for La Trobe University only More informationAustralian newspapers online More informationAustralian Periodical Publications 1840-1845 More informationAustralian Theses in Trove More informationAustralian Women's Weekly More informationAusVELS Banking Information Source (ProQuest) More informationBartleby More informationBBC College of Journalism More informationBeilstein-Institut More informationBerghahn Journals More informationBERITA (Informit) More informationBibliography of Asian Studies More informationBibliography of the History of Art (BHA) More informationBiological Abstracts 1969- (Ovid) More informationBiological Abstracts Archive 1926 to 1968 (Ovid) More informationBioMed Central More informationBioOne More informationBloomberg Businessweek Archive (EBSCO) More informationBloomsbury Professional Online More informationBMJ Best Practice More informationBMJ Case Reports More informationBMJ Journals Online More informationBooks@Ovid More informationBridgeman Education Access available for La Trobe University only More informationBrill E-Books More informationBrill Online Journals More informationBritish Education Index More informationBritish Library Public Catalogue More informationBritish Periodicals Online More informationBritish Pharmacopoeia Access available for La Trobe University only More informationBrowZine More informationBUILD (Informit) More informationBusiness e-books online More informationBusiness Education In Video More informationBusiness Entry Point (Aust.) More informationBusiness Source Complete (EBSCO) CAB Abstracts (Ovid) More informationCAB Direct More informationCabells' Directories Access available for La Trobe University only More informationCABI Global Health More informationCambridge Companions Online - Complete collection More informationCambridge Core More informationCambridge Histories Online More informationCambridge Structural Database (New December 2017!) More informationCanada Supreme Court Reports (HeinOnline) More informationCanadian Newsstand Complete (ProQuest) More informationCanadian Occupational Performance Measure (COPM) More informationCapital Monitor (LexisNexis AU) More informationCareer and Tech Education (ProQuest) More informationCaresearch More informationCaribbean literature (Alexander Street Press) More informationCaribbean Newspapers, 1718 - 1876 More informationCARM Store (CAVAL) More informationCaseBase (Lexis Advance) Casebase Tutorial More informationCaseBase (LexisNexis AU) More informationCatalogue of Australian Sport Sector Libraries More informationCBCA Business (ProQuest) More informationCBCA Education (ProQuest) More informationCCH Law eBooks More informationCCH Law Libraries Please use IE or Chrome More informationCEDA (Committee for Economic Development of Australia) More informationCenter for Research Libraries More informationCentre for Economic Policy Research - Discussion Papers Access available for La Trobe University only More informationCHERUB (Informit) More informationChinese Australian history resources database More informationCHRONICLES (Informit) More informationChronicling America : Historic American Newspapers More informationCINAHL (EBSCO) More informationCINCH (Informit) More informationCINCH-ATSIS (Informit) More informationCINCH-Health (Informit) More informationCivil Rights in America : from reconstruction to the great society More informationClearinghouse for Sport More informationClickView More informationClinical Pharmacology More informationClinical Practice Guidelines Portal More informationClinicalKey for Nursing NOTE: Need to register using your La Trobe University email address e.g. 12345678@students.latrobe.edu.au More informationCochrane Library More informationCode of Federal Regulations (HeinOnline) More informationCompany 360 More informationCompany Reports More informationCompendex (Elsevier) More informationComputer Database (Gale) More informationConnect4 Boardroom More informationCOPAC More informationCounseling and Psychotherapy Transcripts More informationCounseling and Therapy in Video More informationCriminal justice abstracts (EBSCO) More informationCRInfo More informationCSI (Informit) More informationCSIRO journals More informationCurrent Protocols in Pharmacology
 5. اکانت دانشگاه مک گیل کانادا با دسترسی عالی به منابع علمی بخشی از دیتابیس A ABELL Online - See Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Archive (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Searchable database provides access to citations, abstracts, full text, and page images from top business journals from their inception (earliest 1905) through 1985. ABI/INFORM Collection (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from key trade publications, scholarly journals, conference proceedings, market reports, etc. ABI/INFORM Dateline (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Global (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Trade and Industry (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AbleData This opens a pop-up window to share the URL for this database ABSEES - See American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Abstracts in New Technology and Engineering (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Academic Search Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A scholarly, multidisciplinary database providing indexing and abstracts for over 10,000 publications, including monographs, reports, conference proceedings, and others. AccessEmergency Medicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessMedicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessPediatrics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Resource delivering textbooks, multimedia, interactive self-assessment, a pediatric drug database, and practice tools.Texts include Rudolph’s Pediatrics, Current Diagnosis and Treatment: Pediatrics, Neonatology, Symptom-Based Diagnosis in Pediatrics, and the Pediatric Practice series. Accessss Federated Search This opens a pop-up window to share the URL for this database Individual registration required AccessSurgery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessUN This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1945-2014 ACLS Humanities E-Books This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ACM Digital Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. ACS Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Acta Sanctorum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of Classic Protestant Texts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of the Catholic Reformation This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AdSpender - See Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aerospace Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AFI Catalog This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: American Film Institute Catalog more... Africa Development Indicators This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Africa-Wide Information This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database African Books Collective (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AgeInfo - Resources for Gerontologists This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AGRICOLA This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1979 to present AGRIS This opens a pop-up window to share the URL for this database Algology Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alt-PressWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Alternative-Press Watch This database provides full-text articles for publications of the alternative and independent presses, from 1970 to current. Alternative Press Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aluminium Industry Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AMED (Allied and Complementary Medicine) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database America's Historical Newspapers (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Over a thousand U.S. historical newspapers published between 1690 and 1922, including titles from all 50 states. America: History and Life This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Provides historical coverage of the United States and Canada from prehistory to the present. Includes information abstracted from over 2,000 journals published worldwide. American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Doctoral Dissertations This opens a pop-up window to share the URL for this database American Fiction, 1774-1920 (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Film Scripts Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Humanities Index - See Humanities International Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American National Biography Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Periodicals (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Periodicals published 1740-1940. American School of Classical Studies at Athens (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Schools of Oriental Research (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American West (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Original manuscripts, maps, ephemeral material, and rare printed sources from the Graff Collection about the American West. Amsterdam University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anatomy.TV This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ancestry Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Behavior Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Health and Production Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annee Philologique This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Bibliography of English Language and Literature 1920- (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Reviews This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Fieldwork Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Index Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropology Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AnthroSource This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database APOS Clinical Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Technology Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aqualine (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arab World Research Source This link opens in a new window Trial This opens a pop-up window to share the URL for this database A full-text database for students and researchers of Arabic Studies, Middle Eastern Studies and Islamic Studies, offering academic journals, magazines, trade publications, conference papers and industry profiles that are published in or pertain specifically to the Arab World. Archives of Human Sexuality and Identity. LGBTQ history and culture since 1940. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Archives Unbound (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Arctic and Antarctic Regions (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ARD - Anthropology Review Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Aristoteles Latinus Database New This opens a pop-up window to share the URL for this database Arkhivy Rossii This opens a pop-up window to share the URL for this database Art and Architecture Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage: 1895 - 2005 Art Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Museum Image Gallery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ARTbibliographies modern This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is the only specialist bibliography available for the study of modern and contemporary art. ARTFL Project This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ArticleFirst (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts & Humanities (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts and Humanities Citation Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts Premium Collection This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: ProQuest Arts Premium Collection Cross-searchable databases including ARTBibliographies Modern (ABM), Design and Applied Arts Index (DAAI), International Bibliography of Art (IBA), Arts and Humanities Full Text (A & H FT), American Film Institute Catalog (AFI), FIAF Plus, Film Index International (FII), International Index to Music Periodicals Full Text (IIMP FT), and International Index to Performing Arts Full Text (IIPA FT). more... ARTstor This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database For viewing on a mobile device or tablet, users must create an ARTstor account on the ARTstor website. License information can be found here: License Terms of Use. arxiv.org This opens a pop-up window to share the URL for this database ASFA (ProQuest Aquatic Science Collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian American Drama (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian Business Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ASTIS - See Arctic Science and Technology Information System This opens a pop-up window to share the URL for this database Astrophysics Data System (ADS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ATF Australia (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Athabasca University Press (Scholars Portal) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ATLA Historical Monographs Collection Series 1 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Historical Monographs Collection Series 2 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Religion Database with ATLASerials This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Australian Dictionary of Biography This opens a pop-up window to share the URL for this database Austrian Academy of Sciences Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Autochtonia This opens a pop-up window to share the URL for this database Avery Index to Architectural Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database B Bacteriology Abstracts (Microbiology B) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Balance of Payments Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Barkhuis (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Base : Bielefeld Academic Search Engine This opens a pop-up window to share the URL for this database Basic Economics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bates' Visual Guide to Physical Examination This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Baylor University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BELIT (bioethics literature database) This opens a pop-up window to share the URL for this database Bioethics database developed by the German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE, Bonn) and operated in co-operation with the Information and Documentation Centre on Ethics in Medicine (IDEM, Göttingen), the International Centre for Ethics in the Sciences and Humanities (IZEW, Tübingen), the Bioethics Research Library at Georgetown University (Kennedy Institute of Ethics (KIE), Washington, DC) and the Centre de documentation en éthique (CDE, Comité consultatif national d'éthique, Paris). Provides access to records from the integrated German, American and French databases. Contains references to monographs, grey literature, legal documents, journal articles, newspaper articles and book contributions. Database access via ETHICSWEB or producer’s website. English or German interface available. Berghahn Books (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie de la littérature française - Rancoeur This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft - BDSL Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie d’histoire littéraire française - Klapp This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Asian Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of British and Irish History (BBIH) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Native North Americans This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 1 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 3 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Past and Present (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Retrospective: 1946-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biological and Agricultural Index Plus (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BioMed Central This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biology and medicine journal articles, current reports, and meeting abstracts. BioOne This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. bioRxiv This opens a pop-up window to share the URL for this database Preprint server for biology BIOSIS Previews (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biosis Previews Archive (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biotechnology and BioEngineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Drama - 1850 to the Present (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Thought and Culture (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Blackwell Reference Online (Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Retrospective: 1903-1982 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Index Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books In Print (Global edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books24x7 (e-book collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books@Ovid This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Medical and nursing books covering behavioral and social sciences, clinical medicine, health professions, life and biomedical sciences, patient education, and pharmacology. Boydell & Brewer (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brandeis University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brazilian and Portuguese history and culture. The Oliveira Lima Library. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Global Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Online - see Encylopdia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Spanish Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Academy This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British and Irish Women's Letters and Diaries (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Humanities Index (BHI) - see Humanities Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Nursing Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals provides access to the searchable full text of British periodicals from the late seventeenth to the early twentieth century . Brookings Institution Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse BrowZine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Browse the Library's scholarly journals and set up a bookshelf of your favourite titles. The app version is available from the Mobile Apps guide here. Business (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly ProQuest Commerce Business Abstracts With Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Searching Inteface (EBSCO) This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Source Complete This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from scholarly and trade journals, working papers, as well as market reports and industry reports. C CAB Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Abstracts Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB eBooks This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebooks on agriculture and the applied life sciences. Cairn.Info This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Calgary Institute for Humanities This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions are a series of authoritative guides, written by leading experts, offering accessible introductions to major writers, artists, philosophers, topics, and periods. Cambridge Core This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Cambridge Books Online, Cambridge Journals Access to all of Cambridge's e-books and e-journals Cambridge Dictionary of Philosophy (Credo) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Histories This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A reference collection spanning 350 volumes in 10 subject areas. Cambridge Journals Online (Cambridge Core) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CAMIO (Catalog of Art Museum Images Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Campbell Library of Systematic Reviews This opens a pop-up window to share the URL for this database Canada's Early Women Writers This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Almanac and Directory This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Census Analyser This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) Web Information Service This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre on Substance Abuse Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Environmental Resource Guide This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Farm Financial Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Foreign Relations Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Literary Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Centre/Centre De Musique Canadienne This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Periodical Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Newsstream This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Canadian Newsstand Complete Canadian Reference Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Research Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Caninuit This opens a pop-up window to share the URL for this database CANSIM multidimensional @ CHASS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Career and Technical Education (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Career Insider - See Vault Career Intelligence This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Carnegie Endowment for International Peace (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Catholic University of America Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse CBCA (Canadian Business & Current Affairs Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "French language material safety data sheets (MSDSs)." CCOHS Web Information Service - see Canadian Centre for Occupational Health and Safety This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "Searchable collections include Material Safety Data Sheets (MDSS), CHEMINFO (Health and safety information on pure chemicals), CHEMpendium™ (CHEMINFO, CESARS, CHRIS, DSL/NDSL, HSDB, NJHS Fact Sheets, NIOSH Pocket Guide, Transport TDG, Transport 49CFR), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(R) (RTECS), MSDS Management Service, OSH References (OSHLINE, NIOSHTIC, NIOSHTIC-2, HSELINE, CISILO, Canadiana), and Canadian enviroOSH Legislation plus Standards." Center for Literary Publishing This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research in Security Prices (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research Libraries (CRL) catalog This opens a pop-up window to share the URL for this database Central and Eastern European Online Library - CEEOL This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Central European University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse Centre d'Accès à l'Information Juridique (CAIJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Ceramic Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Click on 'For IP User Only' Chatham House Online Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ChemicalWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMINFO This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMpendium This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Child Welfare Information Gateway This opens a pop-up window to share the URL for this database Children's Literature Comprehensive Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China : Trade, Politics and Culture 1793-1980 This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China Academic Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: China Knowledge Resource Integrated Database China Data - Free Mapping Online This opens a pop-up window to share the URL for this database Free maps from US and China census data and business data, from University of Michigan Spatial Data Center and China Data Center China Data Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China from Empire to Republic This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Missionary, Sinology and Literary Periodicals 1817-1949 Chinese Ancient Texts - See CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chinese University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chronicling America This opens a pop-up window to share the URL for this database Digitized historic American newspapers from 1789-1924 and the U.S. Newspaper Directory, 1690-present. CIAO (Columbia International Affairs Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CINAHL Plus with Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CiNii NII Scholarly and Academic Information Navigator This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CIRRIE Database of International Rehabilitation Research This opens a pop-up window to share the URL for this database CiteSeerX This opens a pop-up window to share the URL for this database Civil Engineering Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Music Library This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Scores Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to Volumes I-IV. License information can be found here: License Terms of Use. ClinicalKey This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ClinVar (NCBI) This opens a pop-up window to share the URL for this database CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines Database (CPGs) This opens a pop-up window to share the URL for this database Cochrane Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Code of Federal Regulations (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Collected Courses Online (Brill) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database College of Physicians and Surgeons Obituary Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ComDisDome (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Commodity Price Statistics On-Line (UNCTAD) This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication and Mass Media Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compact Memory: Internetarchiv Juedischer Periodika This opens a pop-up window to share the URL for this database A virtual archive of Jewish historical magazines and newspapers in German speaking countries from the 18th century until 1938, when these were banned by the Nazis. Compendex (Engineering Village) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compendex provides references to published literature (such as journal articles and conference papers) on all aspects of engineering. Compustat (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer and Information Systems Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Conference Board of Canada e-library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Consolidated Statutes and Regulations of Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Contemporary Authors (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Contemporary Literary Criticism Select - See Literature Resource Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Copper Technical Reference Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Core Historical Literature of Agriculture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cork University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Corporate Affiliations This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database (VPN REQUIRED FOR WIFI OR OFF-CAMPUS ACCESS) Corrosion Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database COS Conference Papers Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Therapy in Video This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Country Studies - See Library of Congress Country Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database CPI.Q (Canadian Periodicals Index Quarterly) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CRCnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to the following collections: BIOSCIENCEnetBASE ENVIROnetBASE FOODnetBASE NUTRITIONnetBASE Credo Reference This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime and Justice Statistics (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime, Punishment, and Popular Culture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criminal Spectrum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criterion On Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Use VPN for off-campus access Crop Protection Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Biography Illustrated (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Index to Statistics (ASA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Bioinformatics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Pharmacology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CWI : Contemporary Women's Issues. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database D Dalloz.fr This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Daniels' orchestral music online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database An orchestral music finder tool and a resource for orchestral librarians, libraries, planners, musicologists, conductors, and artistic directors. more... DARE - Database of Abstracts of Reviews of Effects This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is no longer being updated. Dartmouth College Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Database of Promoting Health Effectiveness Reviews - DoPHER This opens a pop-up window to share the URL for this database Database on Gender and the Empowerment of Women in the Arab Region This opens a pop-up window to share the URL for this database DealScan (Wharton) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Declassified documents reference system : DDRS This opens a pop-up window to share the URL for this database Defining Gender, 1450-1910 (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Derwent Innovations Index (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Descriptions of Fungi and Bacteria (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Design and Applied Arts Index (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database dèsLibris This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage includes subscription e-books and excludes Ulysses Travel Guides & the Irwin Law Collection. Dictionary of American Regional English This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DARE Dictionary of British History (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Canadian Biography / Dictionnaire biographique du Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Economics (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Literary Biography Complete Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Dictionary of Old English A to H This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DOE The Dictionary of Old English (DOE) defines the vocabulary of the first six centuries (600 - 1150 A.D.) of the English language, and complements the Middle English Dictionary (which covers the period 1100 - 1500 A.D.) and the Oxford English Dictionary (which documents the development of the English language to the present). Dictionary of Psychology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Sociology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of the Social Sciences (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionnaire vivant de la langue française (DVLF) This opens a pop-up window to share the URL for this database Un dictionnaire expérimental de langue française qui offre une alternative interactive et orientée vers la communauté aux méthodes traditionnelles de lexicographie française. An experimental French Language dictionary that offers an interactive and community-oriented alternative to traditional methods of French lexicography. more... Digital Karl Barth Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of Classic Protestant Texts (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of the Catholic Reformation (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital National Security Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DNSA From the nongovernmental National Security Archive, this resource consists of declassified government documents covering U.S. policy toward critical world events – from 1945 to the present. Dimensions Series Census 1996 (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DIPPR Project 801 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Open Access Journals (DOAJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Trade Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Diseases (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Pests (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DoctrinalPlus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DRAM: Database of Recorded American Music This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drama Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drug Product Database (Health Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DSM Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This includes access to the DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Duke University Press (e-Duke collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duke University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duquesne University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DynaMed (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E e-CPS: Now called RxTx This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-Data (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E-korean Studies = Han?gukhak teit?? peis? This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Requires browser that can display and input Korean fonts. e-Library (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-SIGÉOM This opens a pop-up window to share the URL for this database Early American Imprints, Series II, Shaw-Shoemaker, 1801-1819 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Part of the Archive of Americana collections, this database is a comprehensive set of American books, pamphlets and broadsides published in the early part of the 19th century. Early American imprints. Series 1, Evans (1639-1800) (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Arabic Printed Books From the British Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Canadiana Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Early Encounters in North America (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early English Books Online - See EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early European Books : Printed Sources to 1700 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Earthquake Engineering Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database East View This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EBL / Ebook Library (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebook Central (formerly EBL and ebrary) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBook Collection (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBound This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Scholars Portal Books Scholars Portal Books is a repository of locally-loaded eBooks and documents, most of them in the pubic domain and available for anyone to download and use. ebrary (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ECCO - See Eighteenth Century Collections Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Ecology Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EconLit (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Historical Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Intelligence Unit Country Reports Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIU Online archive of the Economist Intelligence Unit (EIU)’s quarterly country reports, from their beginning in 1952 up to 1995. Ediciones Universidad Catolica de Chili (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EdITLib This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Full Text (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Educational Administration Abstracts (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Egyptology Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database EHD - English Historical Documents This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eHRAF Archaeology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eHRAF World Cultures This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Collections Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. License information can be found here: License Terms of Use. Eighteenth Century Drama : Censorhip, Society and the Stage This link opens in a new window This link opens in a new window New This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Journals (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. EIU - See Economist Intelligence Unit This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eLearning Library (IEEE) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Hour long courses from presenters who are experts in their field. Courses include the presenters bios and course notes. Electronic Collections (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Electronics and Communications Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ELS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Citable reviews in the life sciences ELT Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eMarketer This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase Classic + Embase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBASE Classic 1947- 1973 (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase current 1996- (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBL-EBI This opens a pop-up window to share the URL for this database Emerald Insight This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Empire Online (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eNCPT This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia of Music in Canada - See Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineered Materials Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineering Village This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Drama (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Short Title Catalogue (British Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database Entertainment Industry Magazine Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIMA An archival research resource containing the essential primary sources for studying the history of the film and entertainment industries, from the era of vaudeville and silent movies through to 2000. Coverage: 1880-2000 more... Entomology Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EnviroNetBase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environment Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Engineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Technological and engineering aspects of air, water and soil quality, environmental safety, sustainability and energy production. Environmental Impact Statements (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Sciences and Pollution Management (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Now part of ProQuest Environmental Science Collection Epistemonikos This opens a pop-up window to share the URL for this database Collaborative, multilingual database of research evidence and knowledge translation products that are usually referred as "evidence", according to the meaning given in Evidence-Based Health Care. Epistemonikos was developed and is maintained by systematically searching electronic databases and other sources for relevant systematic reviews and broad syntheses of reviews. More information on their methods can be found at https://www.epistemonikos.org/about_us/methods. ERIC (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC - Education Resources Information Center (USDE) This opens a pop-up window to share the URL for this database Erudit This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Erudit (legacy platform) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eScholarship@McGill This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essential Evidence Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Clinical decision support system for physicians, nurses, and other healthcare professionals covering patient care. Essential Science Indicators (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnic NewsWatch (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnographic Video Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Contains Volumes I-III ETHXWeb (Bioethics Research Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database "Contains journal articles, book chapters, bills, laws, court decisions, reports, books, audiovisuals, and news articles relating to bioethics and professional ethics covering 1974-2009. Funding to maintain EthxWeb ceased in 2011." EUR-Lex This opens a pop-up window to share the URL for this database Eureka This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Newscan. Europa World Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES Online) This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bioinformatics Institute This opens a pop-up window to share the URL for this database European Center for Minority Issues (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Evidence Analysis Library (ADA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Expanded Academic ASAP (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database F Factiva This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database News articles from over 32,000 top news sources from around the world. Famili@ : banque de donne?es de la recherche sur la famille au Que?bec This opens a pop-up window to share the URL for this database FAOSTAT This opens a pop-up window to share the URL for this database FedStats (United States) This opens a pop-up window to share the URL for this database Feminist Press, The (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FIAF International Index to Film Periodicals Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film and Television Literature Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Index International (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Literature Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Films on Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database First Nations Child and Family Caring Society of Canada (FNCFCS) This opens a pop-up window to share the URL for this database First World War Personal Experiences (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Flipster This opens a pop-up window to share the URL for this database Food and Drug Administration (U.S.) - see US Food and Drug Administration This opens a pop-up window to share the URL for this database FOODnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Project Muse) This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign and International Law Resources Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports (1974 - 1996) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service electronic index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Office Files for the Middle East:(Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FRANCIS (Humanities and Social Sciences) This opens a pop-up window to share the URL for this database Freegal This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Frontier Life (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Borderlands, Settlement & Colonial Encounters. FSTA Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FTSS (Fiches techniques sur la sécurité des substances) (CCOHS) - see CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database G
 6. niktaz69

  berkeley.edu - for alvsalas

  اکانت دانشگاه berkeley.edu پسورد دانشگاه berkeley.edu
 7. اکانت دانشگاه مک گیل کانادا با دسترسی عالی به منابع علمی بخشی از دیتابیس A ABELL Online - See Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Archive (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Searchable database provides access to citations, abstracts, full text, and page images from top business journals from their inception (earliest 1905) through 1985. ABI/INFORM Collection (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from key trade publications, scholarly journals, conference proceedings, market reports, etc. ABI/INFORM Dateline (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Global (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Trade and Industry (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AbleData This opens a pop-up window to share the URL for this database ABSEES - See American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Abstracts in New Technology and Engineering (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Academic Search Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A scholarly, multidisciplinary database providing indexing and abstracts for over 10,000 publications, including monographs, reports, conference proceedings, and others. AccessEmergency Medicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessMedicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessPediatrics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Resource delivering textbooks, multimedia, interactive self-assessment, a pediatric drug database, and practice tools.Texts include Rudolph’s Pediatrics, Current Diagnosis and Treatment: Pediatrics, Neonatology, Symptom-Based Diagnosis in Pediatrics, and the Pediatric Practice series. Accessss Federated Search This opens a pop-up window to share the URL for this database Individual registration required AccessSurgery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessUN This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1945-2014 ACLS Humanities E-Books This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ACM Digital Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. ACS Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Acta Sanctorum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of Classic Protestant Texts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of the Catholic Reformation This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AdSpender - See Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aerospace Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AFI Catalog This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: American Film Institute Catalog more... Africa Development Indicators This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Africa-Wide Information This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database African Books Collective (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AgeInfo - Resources for Gerontologists This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AGRICOLA This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1979 to present AGRIS This opens a pop-up window to share the URL for this database Algology Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alt-PressWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Alternative-Press Watch This database provides full-text articles for publications of the alternative and independent presses, from 1970 to current. Alternative Press Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aluminium Industry Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AMED (Allied and Complementary Medicine) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database America's Historical Newspapers (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Over a thousand U.S. historical newspapers published between 1690 and 1922, including titles from all 50 states. America: History and Life This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Provides historical coverage of the United States and Canada from prehistory to the present. Includes information abstracted from over 2,000 journals published worldwide. American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Doctoral Dissertations This opens a pop-up window to share the URL for this database American Fiction, 1774-1920 (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Film Scripts Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Humanities Index - See Humanities International Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American National Biography Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Periodicals (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Periodicals published 1740-1940. American School of Classical Studies at Athens (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Schools of Oriental Research (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American West (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Original manuscripts, maps, ephemeral material, and rare printed sources from the Graff Collection about the American West. Amsterdam University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anatomy.TV This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ancestry Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Behavior Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Health and Production Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annee Philologique This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Bibliography of English Language and Literature 1920- (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Reviews This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Fieldwork Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Index Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropology Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AnthroSource This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database APOS Clinical Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Technology Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aqualine (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arab World Research Source This link opens in a new window Trial This opens a pop-up window to share the URL for this database A full-text database for students and researchers of Arabic Studies, Middle Eastern Studies and Islamic Studies, offering academic journals, magazines, trade publications, conference papers and industry profiles that are published in or pertain specifically to the Arab World. Archives of Human Sexuality and Identity. LGBTQ history and culture since 1940. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Archives Unbound (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Arctic and Antarctic Regions (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ARD - Anthropology Review Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Aristoteles Latinus Database New This opens a pop-up window to share the URL for this database Arkhivy Rossii This opens a pop-up window to share the URL for this database Art and Architecture Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage: 1895 - 2005 Art Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Museum Image Gallery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ARTbibliographies modern This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is the only specialist bibliography available for the study of modern and contemporary art. ARTFL Project This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ArticleFirst (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts & Humanities (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts and Humanities Citation Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts Premium Collection This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: ProQuest Arts Premium Collection Cross-searchable databases including ARTBibliographies Modern (ABM), Design and Applied Arts Index (DAAI), International Bibliography of Art (IBA), Arts and Humanities Full Text (A & H FT), American Film Institute Catalog (AFI), FIAF Plus, Film Index International (FII), International Index to Music Periodicals Full Text (IIMP FT), and International Index to Performing Arts Full Text (IIPA FT). more... ARTstor This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database For viewing on a mobile device or tablet, users must create an ARTstor account on the ARTstor website. License information can be found here: License Terms of Use. arxiv.org This opens a pop-up window to share the URL for this database ASFA (ProQuest Aquatic Science Collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian American Drama (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian Business Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ASTIS - See Arctic Science and Technology Information System This opens a pop-up window to share the URL for this database Astrophysics Data System (ADS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ATF Australia (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Athabasca University Press (Scholars Portal) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ATLA Historical Monographs Collection Series 1 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Historical Monographs Collection Series 2 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Religion Database with ATLASerials This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Australian Dictionary of Biography This opens a pop-up window to share the URL for this database Austrian Academy of Sciences Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Autochtonia This opens a pop-up window to share the URL for this database Avery Index to Architectural Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database B Bacteriology Abstracts (Microbiology B) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Balance of Payments Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Barkhuis (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Base : Bielefeld Academic Search Engine This opens a pop-up window to share the URL for this database Basic Economics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bates' Visual Guide to Physical Examination This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Baylor University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BELIT (bioethics literature database) This opens a pop-up window to share the URL for this database Bioethics database developed by the German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE, Bonn) and operated in co-operation with the Information and Documentation Centre on Ethics in Medicine (IDEM, Göttingen), the International Centre for Ethics in the Sciences and Humanities (IZEW, Tübingen), the Bioethics Research Library at Georgetown University (Kennedy Institute of Ethics (KIE), Washington, DC) and the Centre de documentation en éthique (CDE, Comité consultatif national d'éthique, Paris). Provides access to records from the integrated German, American and French databases. Contains references to monographs, grey literature, legal documents, journal articles, newspaper articles and book contributions. Database access via ETHICSWEB or producer’s website. English or German interface available. Berghahn Books (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie de la littérature française - Rancoeur This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft - BDSL Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie d’histoire littéraire française - Klapp This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Asian Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of British and Irish History (BBIH) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Native North Americans This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 1 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 3 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Past and Present (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Retrospective: 1946-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biological and Agricultural Index Plus (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BioMed Central This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biology and medicine journal articles, current reports, and meeting abstracts. BioOne This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. bioRxiv This opens a pop-up window to share the URL for this database Preprint server for biology BIOSIS Previews (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biosis Previews Archive (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biotechnology and BioEngineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Drama - 1850 to the Present (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Thought and Culture (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Blackwell Reference Online (Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Retrospective: 1903-1982 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Index Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books In Print (Global edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books24x7 (e-book collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books@Ovid This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Medical and nursing books covering behavioral and social sciences, clinical medicine, health professions, life and biomedical sciences, patient education, and pharmacology. Boydell & Brewer (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brandeis University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brazilian and Portuguese history and culture. The Oliveira Lima Library. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Global Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Online - see Encylopdia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Spanish Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Academy This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British and Irish Women's Letters and Diaries (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Humanities Index (BHI) - see Humanities Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Nursing Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals provides access to the searchable full text of British periodicals from the late seventeenth to the early twentieth century . Brookings Institution Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse BrowZine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Browse the Library's scholarly journals and set up a bookshelf of your favourite titles. The app version is available from the Mobile Apps guide here. Business (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly ProQuest Commerce Business Abstracts With Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Searching Inteface (EBSCO) This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Source Complete This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from scholarly and trade journals, working papers, as well as market reports and industry reports. C CAB Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Abstracts Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB eBooks This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebooks on agriculture and the applied life sciences. Cairn.Info This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Calgary Institute for Humanities This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions are a series of authoritative guides, written by leading experts, offering accessible introductions to major writers, artists, philosophers, topics, and periods. Cambridge Core This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Cambridge Books Online, Cambridge Journals Access to all of Cambridge's e-books and e-journals Cambridge Dictionary of Philosophy (Credo) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Histories This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A reference collection spanning 350 volumes in 10 subject areas. Cambridge Journals Online (Cambridge Core) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CAMIO (Catalog of Art Museum Images Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Campbell Library of Systematic Reviews This opens a pop-up window to share the URL for this database Canada's Early Women Writers This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Almanac and Directory This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Census Analyser This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) Web Information Service This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre on Substance Abuse Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Environmental Resource Guide This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Farm Financial Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Foreign Relations Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Literary Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Centre/Centre De Musique Canadienne This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Periodical Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Newsstream This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Canadian Newsstand Complete Canadian Reference Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Research Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Caninuit This opens a pop-up window to share the URL for this database CANSIM multidimensional @ CHASS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Career and Technical Education (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Career Insider - See Vault Career Intelligence This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Carnegie Endowment for International Peace (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Catholic University of America Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse CBCA (Canadian Business & Current Affairs Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "French language material safety data sheets (MSDSs)." CCOHS Web Information Service - see Canadian Centre for Occupational Health and Safety This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "Searchable collections include Material Safety Data Sheets (MDSS), CHEMINFO (Health and safety information on pure chemicals), CHEMpendium™ (CHEMINFO, CESARS, CHRIS, DSL/NDSL, HSDB, NJHS Fact Sheets, NIOSH Pocket Guide, Transport TDG, Transport 49CFR), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(R) (RTECS), MSDS Management Service, OSH References (OSHLINE, NIOSHTIC, NIOSHTIC-2, HSELINE, CISILO, Canadiana), and Canadian enviroOSH Legislation plus Standards." Center for Literary Publishing This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research in Security Prices (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research Libraries (CRL) catalog This opens a pop-up window to share the URL for this database Central and Eastern European Online Library - CEEOL This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Central European University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse Centre d'Accès à l'Information Juridique (CAIJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Ceramic Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Click on 'For IP User Only' Chatham House Online Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ChemicalWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMINFO This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMpendium This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Child Welfare Information Gateway This opens a pop-up window to share the URL for this database Children's Literature Comprehensive Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China : Trade, Politics and Culture 1793-1980 This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China Academic Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: China Knowledge Resource Integrated Database China Data - Free Mapping Online This opens a pop-up window to share the URL for this database Free maps from US and China census data and business data, from University of Michigan Spatial Data Center and China Data Center China Data Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China from Empire to Republic This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Missionary, Sinology and Literary Periodicals 1817-1949 Chinese Ancient Texts - See CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chinese University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chronicling America This opens a pop-up window to share the URL for this database Digitized historic American newspapers from 1789-1924 and the U.S. Newspaper Directory, 1690-present. CIAO (Columbia International Affairs Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CINAHL Plus with Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CiNii NII Scholarly and Academic Information Navigator This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CIRRIE Database of International Rehabilitation Research This opens a pop-up window to share the URL for this database CiteSeerX This opens a pop-up window to share the URL for this database Civil Engineering Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Music Library This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Scores Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to Volumes I-IV. License information can be found here: License Terms of Use. ClinicalKey This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ClinVar (NCBI) This opens a pop-up window to share the URL for this database CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines Database (CPGs) This opens a pop-up window to share the URL for this database Cochrane Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Code of Federal Regulations (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Collected Courses Online (Brill) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database College of Physicians and Surgeons Obituary Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ComDisDome (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Commodity Price Statistics On-Line (UNCTAD) This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication and Mass Media Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compact Memory: Internetarchiv Juedischer Periodika This opens a pop-up window to share the URL for this database A virtual archive of Jewish historical magazines and newspapers in German speaking countries from the 18th century until 1938, when these were banned by the Nazis. Compendex (Engineering Village) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compendex provides references to published literature (such as journal articles and conference papers) on all aspects of engineering. Compustat (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer and Information Systems Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Conference Board of Canada e-library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Consolidated Statutes and Regulations of Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Contemporary Authors (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Contemporary Literary Criticism Select - See Literature Resource Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Copper Technical Reference Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Core Historical Literature of Agriculture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cork University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Corporate Affiliations This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database (VPN REQUIRED FOR WIFI OR OFF-CAMPUS ACCESS) Corrosion Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database COS Conference Papers Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Therapy in Video This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Country Studies - See Library of Congress Country Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database CPI.Q (Canadian Periodicals Index Quarterly) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CRCnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to the following collections: BIOSCIENCEnetBASE ENVIROnetBASE FOODnetBASE NUTRITIONnetBASE Credo Reference This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime and Justice Statistics (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime, Punishment, and Popular Culture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criminal Spectrum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criterion On Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Use VPN for off-campus access Crop Protection Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Biography Illustrated (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Index to Statistics (ASA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Bioinformatics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Pharmacology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CWI : Contemporary Women's Issues. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database D Dalloz.fr This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Daniels' orchestral music online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database An orchestral music finder tool and a resource for orchestral librarians, libraries, planners, musicologists, conductors, and artistic directors. more... DARE - Database of Abstracts of Reviews of Effects This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is no longer being updated. Dartmouth College Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Database of Promoting Health Effectiveness Reviews - DoPHER This opens a pop-up window to share the URL for this database Database on Gender and the Empowerment of Women in the Arab Region This opens a pop-up window to share the URL for this database DealScan (Wharton) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Declassified documents reference system : DDRS This opens a pop-up window to share the URL for this database Defining Gender, 1450-1910 (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Derwent Innovations Index (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Descriptions of Fungi and Bacteria (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Design and Applied Arts Index (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database dèsLibris This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage includes subscription e-books and excludes Ulysses Travel Guides & the Irwin Law Collection. Dictionary of American Regional English This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DARE Dictionary of British History (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Canadian Biography / Dictionnaire biographique du Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Economics (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Literary Biography Complete Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Dictionary of Old English A to H This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DOE The Dictionary of Old English (DOE) defines the vocabulary of the first six centuries (600 - 1150 A.D.) of the English language, and complements the Middle English Dictionary (which covers the period 1100 - 1500 A.D.) and the Oxford English Dictionary (which documents the development of the English language to the present). Dictionary of Psychology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Sociology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of the Social Sciences (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionnaire vivant de la langue française (DVLF) This opens a pop-up window to share the URL for this database Un dictionnaire expérimental de langue française qui offre une alternative interactive et orientée vers la communauté aux méthodes traditionnelles de lexicographie française. An experimental French Language dictionary that offers an interactive and community-oriented alternative to traditional methods of French lexicography. more... Digital Karl Barth Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of Classic Protestant Texts (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of the Catholic Reformation (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital National Security Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DNSA From the nongovernmental National Security Archive, this resource consists of declassified government documents covering U.S. policy toward critical world events – from 1945 to the present. Dimensions Series Census 1996 (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DIPPR Project 801 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Open Access Journals (DOAJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Trade Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Diseases (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Pests (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DoctrinalPlus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DRAM: Database of Recorded American Music This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drama Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drug Product Database (Health Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DSM Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This includes access to the DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Duke University Press (e-Duke collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duke University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duquesne University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DynaMed (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E e-CPS: Now called RxTx This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-Data (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E-korean Studies = Han?gukhak teit?? peis? This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Requires browser that can display and input Korean fonts. e-Library (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-SIGÉOM This opens a pop-up window to share the URL for this database Early American Imprints, Series II, Shaw-Shoemaker, 1801-1819 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Part of the Archive of Americana collections, this database is a comprehensive set of American books, pamphlets and broadsides published in the early part of the 19th century. Early American imprints. Series 1, Evans (1639-1800) (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Arabic Printed Books From the British Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Canadiana Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Early Encounters in North America (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early English Books Online - See EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early European Books : Printed Sources to 1700 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Earthquake Engineering Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database East View This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EBL / Ebook Library (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebook Central (formerly EBL and ebrary) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBook Collection (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBound This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Scholars Portal Books Scholars Portal Books is a repository of locally-loaded eBooks and documents, most of them in the pubic domain and available for anyone to download and use. ebrary (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ECCO - See Eighteenth Century Collections Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Ecology Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EconLit (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Historical Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Intelligence Unit Country Reports Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIU Online archive of the Economist Intelligence Unit (EIU)’s quarterly country reports, from their beginning in 1952 up to 1995. Ediciones Universidad Catolica de Chili (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EdITLib This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Full Text (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Educational Administration Abstracts (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Egyptology Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database EHD - English Historical Documents This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eHRAF Archaeology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eHRAF World Cultures This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Collections Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. License information can be found here: License Terms of Use. Eighteenth Century Drama : Censorhip, Society and the Stage This link opens in a new window This link opens in a new window New This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Journals (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. EIU - See Economist Intelligence Unit This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eLearning Library (IEEE) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Hour long courses from presenters who are experts in their field. Courses include the presenters bios and course notes. Electronic Collections (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Electronics and Communications Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ELS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Citable reviews in the life sciences ELT Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eMarketer This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase Classic + Embase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBASE Classic 1947- 1973 (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase current 1996- (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBL-EBI This opens a pop-up window to share the URL for this database Emerald Insight This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Empire Online (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eNCPT This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia of Music in Canada - See Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineered Materials Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineering Village This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Drama (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Short Title Catalogue (British Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database Entertainment Industry Magazine Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIMA An archival research resource containing the essential primary sources for studying the history of the film and entertainment industries, from the era of vaudeville and silent movies through to 2000. Coverage: 1880-2000 more... Entomology Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EnviroNetBase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environment Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Engineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Technological and engineering aspects of air, water and soil quality, environmental safety, sustainability and energy production. Environmental Impact Statements (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Sciences and Pollution Management (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Now part of ProQuest Environmental Science Collection Epistemonikos This opens a pop-up window to share the URL for this database Collaborative, multilingual database of research evidence and knowledge translation products that are usually referred as "evidence", according to the meaning given in Evidence-Based Health Care. Epistemonikos was developed and is maintained by systematically searching electronic databases and other sources for relevant systematic reviews and broad syntheses of reviews. More information on their methods can be found at https://www.epistemonikos.org/about_us/methods. ERIC (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC - Education Resources Information Center (USDE) This opens a pop-up window to share the URL for this database Erudit This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Erudit (legacy platform) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eScholarship@McGill This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essential Evidence Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Clinical decision support system for physicians, nurses, and other healthcare professionals covering patient care. Essential Science Indicators (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnic NewsWatch (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnographic Video Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Contains Volumes I-III ETHXWeb (Bioethics Research Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database "Contains journal articles, book chapters, bills, laws, court decisions, reports, books, audiovisuals, and news articles relating to bioethics and professional ethics covering 1974-2009. Funding to maintain EthxWeb ceased in 2011." EUR-Lex This opens a pop-up window to share the URL for this database Eureka This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Newscan. Europa World Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES Online) This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bioinformatics Institute This opens a pop-up window to share the URL for this database European Center for Minority Issues (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Evidence Analysis Library (ADA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Expanded Academic ASAP (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database F Factiva This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database News articles from over 32,000 top news sources from around the world. Famili@ : banque de donne?es de la recherche sur la famille au Que?bec This opens a pop-up window to share the URL for this database FAOSTAT This opens a pop-up window to share the URL for this database FedStats (United States) This opens a pop-up window to share the URL for this database Feminist Press, The (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FIAF International Index to Film Periodicals Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film and Television Literature Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Index International (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Literature Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Films on Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database First Nations Child and Family Caring Society of Canada (FNCFCS) This opens a pop-up window to share the URL for this database First World War Personal Experiences (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Flipster This opens a pop-up window to share the URL for this database Food and Drug Administration (U.S.) - see US Food and Drug Administration This opens a pop-up window to share the URL for this database FOODnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Project Muse) This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign and International Law Resources Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports (1974 - 1996) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service electronic index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Office Files for the Middle East:(Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FRANCIS (Humanities and Social Sciences) This opens a pop-up window to share the URL for this database Freegal This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Frontier Life (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Borderlands, Settlement & Colonial Encounters. FSTA Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FTSS (Fiches techniques sur la sécurité des substances) (CCOHS) - see CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database G
 8. اکانت دانشگاه موناش اکانت اورجینال دانشگاه monash.edu.au - Monash university EZ access without Two Factor Authentication دیتابیس: https://guides.lib.monash.edu/az.php? 1442 Databases found A A+ education A+ Education, based on AEI : the Australian Education Index, is an indexing and full text database that provides access to journal articles from published material on all aspects of education in Australia. Subject coverage includes Aboriginal peoples, adult and continuing education, child development, children's literature, curriculum, education, English as a second language (ESL), information science and librarianship, information technology, literature, psychology, teaching and training, Torres Strait Islanders and vocational education.;"A+ Education is produced by the Cunningham Library at the Australian Council for Educational Research (ACER)." AAPG Datapages. Archives. Memoirs. A collection of over 100 monographs from the archives of the American Association of Petroleum Geologists. AAPG/Datapages This is the combined search-and-retrieval website for AAPG publications and related collections. Includes full-text and abstracts. ABI/Inform collection Launched in the early 1970s, ABI/INFORM remains the gold standard when it comes to business research databases. ABI/INFORM Complete’s content set includes important full‐text journals and much sought‐after titles from the business press as well as key trade publications, dissertations, conference proceedings, and market reports. ABI/INFORM Complete includes all content found in ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Dateline, and ABI/INFORM Trade and Industry. It also includes ABI/INFORM Archive, which offers a deep backfile of many of the most important business journals of the last century. ABI/INFORM dateline ABI/INFORM dateline contains citations and abstracts and selective full text for articles from over 280 U.S. local and regional business journals, newspapers and news magazines (230 titles have full text). It focuses on providing access to business information on large corporations, privately held companies, local start-ups, executive profiles, marketing, finance,and industry news not typically found in U.S. national news sources. ABI/INFORM global Database includes in-depth coverage for over 3,730 publications, with more than 2,670 available in full text. ABI/INFORM Global offers the latest business and financial information for researchers at all levels. With ABI/INFORM Global, users can find out about business conditions, management techniques, business trends, management practice and theory, corporate strategy and tactics, and competitive landscape.Included in ABI/INFORM Global is ABI/INFORM Archive.;"ABI/INFORM Global has expanded to include non-periodical content like: EIU ViewsWire -- Coverage of business and economic events from across the globe; ProQuest Business Dissertations -- Access to over 18,000 full-text doctoral dissertations and master's theses; Business Cases - over 5,200 documents available in ABI/INFORM from the following publishers: Ivey, Thunderbird, Idea Group, and Darden, and The Wall Street Journal, Eastern Edition, with full-text access to the premier business newspaper in North America, with backfile coverage to 1984.--Publisher product description." ABI/INFORM trade & industry "ABI/INFORM Trade & Industry includes in-depth coverage of companies, products, executives, trends, and other topics for more than 3,140 publications, with over 2,930 in full-text. With ABI/INFORM Trade & Industry, users can study and compare specific trades and industries, including telecommunications, computing, transportation, construction, petrochemicals, and many others."-- Publisher product description. ABS See: Australian Bureau of Statistics Academic earth The site offers 60 full courses and 2,395 total lectures (almost 1300 hours of video) from Yale, MIT, Harvard, Stanford, UC Berkeley, and Princeton that can be browsed by subject, university, or instructor through a user-friendly interface. Additionally, editors have compiled lectures from different speakers into Playlists such as "Understanding the Financial Crisis" and "First Day Of Freshman Year." The site also features a roster of famous guest lecturers on entrepreneurship and technology including Larry Page, Carol Bartz, Tim Draper, Elon Musk, and Guy Kawasaki.;"[Richard] Ludlow launched Academic Earth with the goal of building a user-friendly platform for educational video that would let anyone be able to freely access instruction from the scholars and guest lecturers at the leading academic universities.--Leena Rao, TechCrunch website." Academic OneFile A collection of peer-reviewed, full-text articles in HTML and PDF format from the world's leading journals and reference sources, with extensive coverage of the physical sciences, technology, medicine, social sciences, the arts, theology, literature, and other subject; intended primarily for academic researchers. It also contains hundreds of podcasts and transcripts from NPR, CNN, and the CBC, as well and the New York Times from 1985, the Times (London) from 1985 and the Financial Times from 1996. Access Engineering: see AccessEngineering Access restricted to 5 concurrent users only. Access to archival databases (AAD) "The Access to Archival Databases (AAD) System gives you online access to electronic records that are highly structured, such as in databases. The initial release of AAD contains material from more than 30 archival series of electronic records, which include over 350 data files totaling well over 50 million unique records. The series selected for AAD identify specific persons, geographic areas, organizations, or dates. Some of these series serve as indexes to accessioned archival records in non-electronic formats. AAD allows you to search for and retrieve specific records from selected series and data files over the Internet.";"Includes a link to search descriptions of NARA's non-electronic records through NARA's online catalogue, ARC." Access world news : research collection. This comprehensive news collection is ideal for exploring issues and events at the local, regional, national [Australian] and international level. Its diverse source types include print and online-only newspapers, blogs, newswires, journals, broadcast transcripts and videos. Use it to explore a specific event or to compare a wide variety of viewpoints on topics such as politics, business, health, sports, cultural activities and people. Content is easily searched and sorted through an intuitive, map-based interface. AccessBiomedical science AccessBiomedical Science from McGraw-Hill Education is a comprehensive online resource for students, faculty and researchers at the Masters or PhD level in Biomedical Science fields outside the usual medical track. Updated regularly, this specialized content covers the essential topics ranging from public health and pharmacology, to biomedical engineering, toxicology, neuroscience, bioinformatics, and more for easy reference, research, and review. Includes: online editions of leading references such as Principles of Neural Science, Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, Cassarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, and more ... AccessEngineering [Access restricted to 5 concurrent users only] AccessEngineering is a redesign of the premiere online engineering resource, formerly known as McGraw-Hill's Digital Engineering Library. AccessEngineering features content from a broad range of must-have McGraw-Hill engineering publications, including the latest editions of classics such as Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers. A selection of more than 250 engineering books is available. Focused around 14 major areas of engineering, it features a new taxonomy book Handbook for Mechanical Engineers.... AccessMedicine A repository of medical knowledge, the AccessMedicine site provides access to the Clinical Library, comprising titles which have various interactive features, and also to the LANGE Educational Library, made up of electronic text reproductions of selected print medical education titles (non-interactive). Also includes sections entitled Guidelines, Quick Access Medicine, LANGE Case Files and Laboratory Values. AccessPharmacy AccessPharmacy from McGraw-Hill Medical is designed to meet the changing demands of pharmacy education and practice today. Updated regularly and optimized for viewing on any device, this comprehensive, content-rich online pharmacy resource allows users to explore leading pharmacy references, search curriculum topics, research drugs and supplements. AccessPharmacy gives pharmacy students instant access to videos, games, Q&A, and leading pharmacy textbooks that will establish an important foundation for learning, and allows practicing pharmacists to get information instantly about drugs, herbs and supplements, and consult features and editorials concerning the vast array of current pharmacy publications. AccessScience AccessScience is an authoritative and dynamic online resource that contains incisively written, high-quality reference material that covers all major scientific disciplines. It offers links to primary research material, videos and exclusive animations, plus specially designed curriculum maps for teachers. It includes 8500 articles and Research Reviews covering all major scientific disciplines and encompassing the McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology and the McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology, 115,000-PLUS definitions from the McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, up to 3000 biographies of well-known scientific figures, and 18,000-PLUS downloadable images and animations illustrating key topics, in addition to videos, curriculum maps and an interactive citation generator. ACCOUNT Bibliographic database that indexes and abstracts articles from published and unpublished material on accounting and related business topics. Source documents include Australian journals, conference papers and academic research papers. Subject coverage includes accounting, auditing, taxation, insolvency, corporations law, superannuation, retirement planning, financial planning, practice management and human resources. Accounting, tax & banking collection Accounting, Tax & Banking Collection database contains essential publications for information about the financial services industry, including accounting, tax, banking, and industry trends.This database brings together global scholarly journals with other key resources for access to reliable information in this continuously evolving area of study. ACLS humanities e-book ACLS Humanities E-Book (HEB) is an online collection of around 5,000 books of high quality in the humanities. The database provides full-text and full-page-image access to titles in most humanities disciplines and in area studies. The books included have been recommended by scholars as significant contributions to their respective fields. Offered by the American Council of Learned Societies (ACLS) in collaboration with ten learned societies and nearly 80 contributing publishers. ACM digital library Covers full text journals and proceedings from the Association since the 1950s. It also includes works published by affiliated organisations. ACP journal club A journal that comprises structured abstracts of original research articles and systematic reviews from over 100 clinical journals. Content of articles selected is based on explicit criteria, followed by an assessment of its relevance to medical practice. Published by the American College of Physicians, articles reviewed focus on more common diseases and conditions. From 1995 to 2002, includes some content of the UK publication, Evidence Based Medicine. Also available as part of EBM Reviews. Full text links in the references allow you to explore the evidence in the primary source. Full text references link you to other full text documents within the database, as well as to bibliographic databases such as MEDLINE. Bi-directional linking allows you to link from MEDLINE to documents in the same collection or to journals available in Ovid Full Text. ACS publications Provides access to the electronic full text versions of more than 30 journals published (or co-published) by the American Chemical Society. ACS reagent chemicals The ACS Committee on Analytical Reagents sets purity specifications for almost 500 reagent chemicals and over 500 standard-grade reference materials. These specifiations have become the de facto standards for chemicals used in many high-purity applications. In addition to detailing these specifications, ACS Reagent Chemicals provides general physical properties and analytical uses for all reagent chemicals as well as guidelines for standard analytical methods. ACS symposium series "The ACS Symposium Series contains high-quality, peer-reviewed books developed from the ACS technical divisions' symposia. Each chapter is carefully authored by an expert in the field, and the collection of chapters edited by an internationally recognized leader in the field. The series covers a broad range of topics including agricultural and food chemistry, cellulose and renewable materials, chemical education, organic chemistry, polymer chemistry, materials, and many others."--Home page. ACSESS DL A complete collection of content published by the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America. This collection includes the full run of journals and hundreds of e-books published by all three societies, Annual Meeting presentations since 2005, magazines, and other related publications and documents. Acta sanctorum : the full text database The Acta Sanctorum Database is an electronic version of the complete printed text of Acta Sanctorum, from the edition published in sixty-eight volumes by the Société des Bollandistes in Antwerp and Brussels. It is a collection of documents examining the lives of saints, organised according to each saint's feast day, and runs from the two January volumes published in 1643 to the Propylaeum to December published in 1940. The Acta Sanctorum Database contains the entire Acta Sanctorum, including all prefatory material, original texts, critical apparatus and indices. Bibliotheca Hagiographica Latina reference numbers, essential references for scholars, are also included. Actes royaux français, 1256-1794 = [French Royal Acts, 1256-1794] Approximately 16,000 pamphlets covering this important period in French history are available in this collection. One of the largest collections of its kind, it offers a wealth of information on the legislative history and governance of France, as well as other aspects of French life. Dealing with the financial and political administration of France proper from the late 13th century to the end of the monarchy, nearly three-quarters of the pamphlets here are concentrated in the 18th century; a considerable number are of earlier origin ... Acumen : practice advice for architects. "Acumen aims to provide architects with the most relevant and up-to-date advisory material and news about managing an architectural practice and managing architectural projects. The collective input and experiences of architectural practitioners and other professionals gathered over many years has been distilled into a dynamic database of information that puts answers to everyday questions at your fingertips."--Welcome. Adam Matthew digital (AM Explorer) Adam Matthew Digital publishes digitised online primary source collections in the social sciences and humanities, from different historical eras. To search within or across specific collections licenced by Monash University Library select "use products held at my institution" from the drop down list. Advances in chemistry series Founded by the American Chemical Society in 1949, the Advances in Chemistry series was the predecessor to the ACS Symposium Series. This high-quality, peer-reviewed book series was instituted to provide the research community with an avenue to publish content and special topics that was beyond the scope of the Society's existing journals. There are over 250 books from the Advances in Chemistry Book Series available at this site. AED - Australasian education directory A comprehensive guide to educational institutions and related organisations, listing over 700 organisations. AED covers organisations in Australia and New Zealand and includes a Subject Index for Associations. Entries include full addresses, telephone and facsimile numbers, email addresses, homepage addresses, regional information where applicable, names and position titles of key personnel. Approximately 50 new records are added each year and other records are modified as required. AEI : Australian Education Index. Australian Education Index (AEI), produced by the Cunningham Library at the Australian Council for Educational Research (ACER), is a bibliographic database that indexes and abstracts documents from printed and electronic sources at all levels of education and related fields. Source documents include journal articles, monographs, research reports, theses, conference papers, legislation, parliamentary debates, newspaper articles, tests and web. Full text links in the references allow you to explore the evidence in the primary source. Full text references link you to other full text documents within the database, as well as to bibliographic databases such as MEDLINE. Bi-directional linking allows you to link from MEDLINE to documents in the same collection or to journals available in Ovid Full Text. AEI-ATSIS : Australian education index : Aboriginal and Torres Strait Islander subset. This bibliographic database is a subset of the Australian Education Index (AEI). It provides access to Australian literature in education and training relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Source documents include journal articles, books, government reports, government papers, research reports, theses and conference papers. Specific subject coverage includes learning, psychology, social and cultural influences, language, literacy, teaching strategies, schools, teacher training, and professional development. AEM : arts & entertainment management database. Arts & Entertainment Management Database (AEM), produced by the Faculty of Management, Deakin University, is a bibliographic database that indexes articles from published and unpublished material on arts and entertainment management. Subject coverage includes the arts and entertainment environment, cultural planning, finance, funding, law, marketing, project/venue management, research, and technology related to the arts and entertainment industry. Coverage: 1982 to Dec. 2000. AESIS : Australia's national geosciences, minerals and petroleum reference database. AESIS covered Australian-generated published and unpublished documented materials over the full range of the geosciences, minerals and petroleum and related areas. From 1979 AESIS also covered material published on continental Australia by non-Australian sources. AESIS commenced in 1976, but coverage goes back to 1975 and much earlier, especially for open-file reports and theses. Retrospective coverage for published material was also undertaken through special projects for the GSA, ASEG, AusIMM, Geoscience Australia and the various Australian Royal Societies. With approximately 200,000 references AESIS continues to be a valuable source to over 30 years contribution to geoscience literature by Australian authors. Afghanistan and the U.S., 1945-1963 : records of the U.S. State Department Central Classified Files. This collection of U.S. State Department Central Classified Files relating to internal and foreign affairs contain a wide range of materials from U.S. diplomats about Afghanistan in the period 1945 to 1963, including: special reports on political and military affairs; studies and statistics on socioeconomic matters; interviews and minutes of meetings with foreign government officials; court proceedings and other legal documents It consists of thousands of pages arranged topically and chronologically on crucial subjects, such as: political parties and elections; unrest and revolution; human rights; government; administration; fiscal and monetary issues; labor; housing; police and crime; public health; national defense; foreign policymaking; wars and alliances; education; religion; culture; trade; industry; foreign relations; natural resources. AFI catalog : American Film Institute catalog The AFI Catalog is a national filmography documenting the history of American cinema. Cataloguing currently covers the years 1893-1974 comprehensively, with additional records covering selected major films from 1975 onwards. Drawing on the expertise of specialist staff at the American Film Institute (AFI), it is a key resource for any educational institution, library, or film organization that is involved with the research, study and teaching of film. Search via key word, film title, character name, cast and crew production, release information, subject, genre, and songs. Plot summaries are included in most entries. AFPD : Australian Federal Police digest. Bibliographic database that indexes and abstracts articles from published and unpublished materials on policing, criminology and related fields. Source documents include selected Australian and overseas journals, conference papers, and book chapters. AfricaBib.org The site consists of two bibliographic databases covering Africana periodical literature (Bibliography of Africana Periodical Literature Database) and African Women's literature (African Women's Database). Also available is a comprehensive bibliography on women travelers and explorers to Africa (Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa: 1763-2004: A Comprehensive English Language Bibliography). African American Communities Contains pamphlets, newspapers and periodicals, correspondence, official records, photographs, and in-depth oral histories focusing on African American culture, social conditions, and identity in Atlanta, Chicago, St. Louis, New York, and towns and cities in North Carolina. Includes papers of Austin T. Walden, Herbert T. Jenkins, Thomas J. Pearsall, James B. McMillan, Algernon Lee Butler, and the Chicago Urban League papers, c1916-1985. Also includes the civil rights magazine The Messenger for the years 1925-1928 and materials relating to the Pruitt-Igoe and other housing projects. African newspapers : from the World newspaper archive in partnership with the Center for Research Libraries. African Newspapers, 1800-1922 provides more than 40 fully searchable African newspapers published in the 19th and 20th centuries. Featuring English- and foreign-language titles from Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Uganda and Zimbabwe, African Newspapers offers unparalleled coverage of the issues and events that shaped the continent and its peoples between 1800 and 1922. This collection includes such key publications as the East African Standard, Mombasa Times & Uganda Argus (Kenya), Leselinyana la Lesutho (Lesotho), Central African Times (Malawi), Beira Post (Mozambique), Lagos Standard (Nigeria), Mafeking Mail and Protectorate Guardian (South Africa), Sierra Leone Weekly News (Sierra Leone), Uganda Herald (Uganda), Buluwayo Chronicle (Zimbabwe) and nearly two dozen others. Age, The (Melbourne) The daily newspaper, the Age, has the latest local news on Melbourne, in addition to national news from Australia, world news, business news and breaking news stories. AgeLine AgeLine focuses exclusively on the population aged 50+ and issues of aging. AgeLine is the premier source for the literature of social gerontology and includes aging-related content from the health sciences, psychology, sociology, social work, economics, and public policy. AgeLine also includes information for professionals working in aging-related fields and for consumers. Original abstracts are generated for every citation, with index terms drawn from AgeLine's Thesaurus of Aging Terminology. AgeLine indexes over 200 journals, books, book chapters, and reports. AGIS plus text AGIS Plus Text is an indexing and full text database that provides access to journal articles on all aspects of law. Source documents include Australian, New Zealand and Pacific law journals, and selected articles from major law journals from the United States, Canada and the United Kingdom. Subject coverage includes all aspects of law including administrative law, banking, companies and securities, constitutional law, copyright law, criminal law, environmental law, family law, human rights, international law, legal aid, and trade practices. Over 140 peer reviewed journals are indexed. AGRICOLA Provides access to two separate bibliographic databases of the United States National Agricultural Library (NAL) and its cooperators: online public access catalogue (books, reports, conference proceedings, FAO and USDA publications, serials, patents and audiovisual material); and, journal article citation index (journal articles, book chapters, short reports and reprints). The databases encompass all aspects of agriculture and allied disciplines, including animal and veterinary sciences, entomology, plant sciences, forestry, aquaculture and fisheries, farming and farming systems, agricultural economics, extension and education, food and human nutrition, and earth and environmental sciences. AGU digital library The AGU Digital Library is a comprehensive collection of more than 100 years of earth and space science research. As of the library's launch in January 2008, all journals published by AGU, and in the case of one journal, by its predecessors, are available, except for International Journal of Geomagnetism and Aeronomy. Book titles and the newspaper, Eos, will be added as ready. The library contains articles from journals dating back to 1896. Lectures/interviews on streaming video are also available. AHB : Australian heritage bibliography. Bibliographic database that indexes and abstracts material on Australia's natural and cultural environment. Subjects include aboriginal rock art sites and historic buildings and structures. AHRR : Australian historic records register. Database of paper-based records held in private hands in Australia. Source documents include letters, diaries, photographs, financial records, posters, sketches, recipe books, catalogues, minute books, registers and other material. It provides insight into life in Australia from settlement to 1988. Completed publication in 1988. AIAA eJournal archive AIAA is the world's largest professional society devoted to the progress of engineering and science in aviation, space, and defence. This searchable archive comprises AIAA's flagship journals from 1963 to the present. AIAA electronic library The AIAA Electronic Library contains more than four decades of technical information and documents on aerospace technology, engineering, science and the most important developments and research in air and space history. Searchable through the AIAA Electronic Library are: all the meeting papers from all the AIAA conference proceedings from 1963 onwards, AIAA jourrnals contents and the IAC Archive. AIAA meeting papers Every year, AIAA publishes about 6,000 papers from 20 to 30 technical conferences. Covering every aspect of aerospace, they represent the most important - and most complete - source of recent research results and innovative thinking in everything from engineering and science to policy and standards. This is a searchable full text database of all nonclassified papers presented at the American Institute of Aeronautics & Astronautics meetings, from 1963 to the present. Contains author, title, paper number, and conference date and location information for papers presented at AIAA meetings. AIATSIS : indigenous studies bibliography This bibliographic database indexes published and unpublished material on Australian Indigenous studies. Source documents include journal articles, newspapers, pamphlets, government reports, conference papers, book chapters, books, discussion and working papers, and statistical documents. All records relate to Australian Indigenous studies, and are in English with some in Australian Indigenous languages. The broad topic areas cover languages, cultures, anthropology, archaeology, health, education, arts, oral histories, history, legal issues such as native title, criminal justice, land rights, customary law and its recognition, women's issues, youth issues, government policies and programs. AIMMAT : AIM management & training database. Bibliographic database that indexes articles in the management, training and related fields. Source documents are predominantly Australian journals with some New Zealand and South East Asian titles included. Subject coverage includes management, training, human resources, communication and marketing, organizational change, competency based training, total quality management, workplace relations, enterprise bargaining, customer service, employee communication and business ethics. Case studies are also included. Airiti books Airiti Books provides access to Chinese ebooks primarily published in Taiwan, Hong Kong, and Macau. It covers subjects such as philosophy, religion, natural sciences, applied sciences, social sciences, history, geography, language and linguistics, and literature and arts. Airiti library The Airiti library includes CEPS Chinese Electronic Journals, CETD Chinese Electronic Dissertations, Conference Proceedings and e-Books. The Chinese Electronic Journals Database includes academic journals published in Taiwan and China, and also quality academic journals in Chinese or English that were published in the U.S.A., Hong Kong and Malaysia, commencing in 1991 (formerly known as: The TEPS journals, Taiwan Electronic Periodical Service). CETD Chinese Electronic Dissertations comprises Chinese language PhD and Masters theses from 49 universities and colleges located in Taiwan or overseas, published since 2004. Conference Proceedings are collected from various Taiwanese universities or scholarly associations, beginning in 1991. Finally, airiti Books comprises over 60,000 titles from major Taiwan book publishers, with more than 80% of books published after 2000. AIS electronic library (AISeL) "With over 30,000 articles, the AIS eLibrary is one of the most comprehensive and extensive electronic libraries in the field of information systems. In addition to providing access to ten highly regarded journals, the AIS eLibrary also allows members to peruse our conference proceedings."--Publisher description. Alexander Street Press This portal provides access to many of Monash University library's Alexander Street Press collections on a single cross-searchable platform. Video, audio, and text covering a wide variety of subject matters are included. In addition to contemporary sources, this database contains significant amounts of primary sources. Users can also select to search a single collection by using the dropdown menu at the top of the homepage. Additional tools let users make custom clips, create playlists, see synchronized scrolling transcripts, share clips and playlists, view and copy clips and playlists already created, see a visual table of contents of the video for easy navigation, and other tools. Alexander Street Press business & economics See: Business & economics ALISA : : Australian library & information science abstracts. Bibliographic database that indexes and abstracts articles from Australian published and unpublished material on library and information science, children's literature and archives. Completed publication in 2005. Alloy phase diagram database Fully searchable database containing binary and ternary alloy phase diagrams with associated crystal and reaction data. Alternative press index Alternative Press Index (API) is a bibliographic database of journal, newspaper, and magazine articles from over 300 international alternative, radical, and left periodicals. Born of the New Left, the API was launched in 1969 to provide access to the emerging theories and practices of radical social change. API coverage is both international and interdisciplinary. Coverage begins in 1991. With over 344,000 records, the API is considered the most comprehensive and up-to-date guide to alternative sources of information available. Alternative press index archive Alternative Press Index: Archive (APIA) is a bibliographic database of journal, newspaper, and magazine articles from over 700 international alternative, radical, and left periodicals that cover the period of 1969 through 1990. Born of the New Left, the API was launched in 1969 to provide access to the emerging theories and practices of radical social change. APIA coverage is both international and interdisciplinary. With over 474,000 records, the APIA is an invaluable companion to the Alternative Press Index, which is considered the most comprehensive and up-to-date guide to alternative sources of information available. Aluka : building a digital library of scholarly resources from and about Africa. Aluka is an international, collaborative initiative building an online digital library of scholarly resources from and about Africa ... The Aluka website includes a wide variety of high-quality scholarly materials contributed by Aluka's partners, ranging from archival documents, periodicals, books, reports, manuscripts, and reference works, to three-dimensional models, maps, oral histories, plant specimens, photographs, and slides. AM explorer Allows users to search across Adam Matthew's primary source products for the social sciences and humanities. Amazon.com Sales catalog including more than one million titles. Searchable by author, title, and subject keyword. AMED : allied and complementary medicine. A bibliographic database of journal articles on allied and alternatives to conventional medicine. Subjects covered include: complementary medicine, physiotherapy, occupational therapy, rehabilitation, podiatry, and palliative care. America in protest : records of anti-Vietnam war organizations, The Vietnam Veterans Against the War This publication consists of FBI reports dealing with every aspect of antiwar work carried out by the The Vietnam Veterans Against the War. The collection also includes surveillance on a variety of other antiwar groups and individuals, with an emphasis on student groups and Communist organizations. America's historical newspapers. Development of colonial societies (1730 to 1753) Provides access to cover-to-cover reproductions of hundreds of historic newspapers from the North American Colonial period, 1730 - 1753. America's historical newspapers. Early colonial era (1690 to 1729) Provides access to cover-to-cover reproductions of hundreds of historic newspapers from the early Colonial period of North America, 1690 to 1729. American bibliography of Slavic and East European studies ABSEES database provides information on East-Central Europe and the former Soviet Union. Some of the many subjects covered include: anthropology, culture & the arts, economics, education, and geography. Sources indexed include journals, books, dissertations, online resources and selected government publications published in the U.S. and Canada. Coverage for ABSEES ranges from 1989-present. American Civil War : letters and diaries. The American Civil War : Letters and Diaries knits together more than 1,000 sources of diaries, letters, and memoirs to provide fast access to thousands of views on almost every aspect of the war, including what was happening at home. The writings of politicians, generals, slaves, landowners, farmers, seaman, wives, and even spies are included. The letters and diaries are by the famous and the unknown, giving not only both the Northern and Southern perspectives, but those of foreign observers also. The materials originate from all regions of the country and are from people who played a variety of roles. American doctoral dissertations American Doctoral Dissertations provides electronic access to the only comprehensive record of dissertations accepted by American universities during that time period, the print index Doctoral Dissertations Accepted by American Universities. It contains more than 172,000 theses and dissertations in total from 1902 to the present ... Newly enhanced with an additional 80,000 citations for theses and dissertations, the new citations include a link to access the full text, when available, via the Institutional Repository where the thesis or dissertation is housed such as OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University American drama, 1714-1915 Containing more than 1,500 dramatic works from the colonial period to the beginning of the twentieth century, American Drama 1714-1915 provides literary researchers and historians with a comprehensive survey of American dramaturgy from its origins up to the era of sensational melodrama and manners comedy exemplified by the work of such playwrights as David Belasco, Rachel Crothers, Clyde Fitch and William Vaughn Moody. The collection is fully cross-searchable by keyword and according to such criteria as genre, date and place of first performance, nationality and ethnicity.
 9. اکانت دانشگاه موناش اکانت اورجینال دانشگاه monash.edu.au - Monash university EZ access without Two Factor Authentication دیتابیس: https://guides.lib.monash.edu/az.php? 1442 Databases found A A+ education A+ Education, based on AEI : the Australian Education Index, is an indexing and full text database that provides access to journal articles from published material on all aspects of education in Australia. Subject coverage includes Aboriginal peoples, adult and continuing education, child development, children's literature, curriculum, education, English as a second language (ESL), information science and librarianship, information technology, literature, psychology, teaching and training, Torres Strait Islanders and vocational education.;"A+ Education is produced by the Cunningham Library at the Australian Council for Educational Research (ACER)." AAPG Datapages. Archives. Memoirs. A collection of over 100 monographs from the archives of the American Association of Petroleum Geologists. AAPG/Datapages This is the combined search-and-retrieval website for AAPG publications and related collections. Includes full-text and abstracts. ABI/Inform collection Launched in the early 1970s, ABI/INFORM remains the gold standard when it comes to business research databases. ABI/INFORM Complete’s content set includes important full‐text journals and much sought‐after titles from the business press as well as key trade publications, dissertations, conference proceedings, and market reports. ABI/INFORM Complete includes all content found in ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Dateline, and ABI/INFORM Trade and Industry. It also includes ABI/INFORM Archive, which offers a deep backfile of many of the most important business journals of the last century. ABI/INFORM dateline ABI/INFORM dateline contains citations and abstracts and selective full text for articles from over 280 U.S. local and regional business journals, newspapers and news magazines (230 titles have full text). It focuses on providing access to business information on large corporations, privately held companies, local start-ups, executive profiles, marketing, finance,and industry news not typically found in U.S. national news sources. ABI/INFORM global Database includes in-depth coverage for over 3,730 publications, with more than 2,670 available in full text. ABI/INFORM Global offers the latest business and financial information for researchers at all levels. With ABI/INFORM Global, users can find out about business conditions, management techniques, business trends, management practice and theory, corporate strategy and tactics, and competitive landscape.Included in ABI/INFORM Global is ABI/INFORM Archive.;"ABI/INFORM Global has expanded to include non-periodical content like: EIU ViewsWire -- Coverage of business and economic events from across the globe; ProQuest Business Dissertations -- Access to over 18,000 full-text doctoral dissertations and master's theses; Business Cases - over 5,200 documents available in ABI/INFORM from the following publishers: Ivey, Thunderbird, Idea Group, and Darden, and The Wall Street Journal, Eastern Edition, with full-text access to the premier business newspaper in North America, with backfile coverage to 1984.--Publisher product description." ABI/INFORM trade & industry "ABI/INFORM Trade & Industry includes in-depth coverage of companies, products, executives, trends, and other topics for more than 3,140 publications, with over 2,930 in full-text. With ABI/INFORM Trade & Industry, users can study and compare specific trades and industries, including telecommunications, computing, transportation, construction, petrochemicals, and many others."-- Publisher product description. ABS See: Australian Bureau of Statistics Academic earth The site offers 60 full courses and 2,395 total lectures (almost 1300 hours of video) from Yale, MIT, Harvard, Stanford, UC Berkeley, and Princeton that can be browsed by subject, university, or instructor through a user-friendly interface. Additionally, editors have compiled lectures from different speakers into Playlists such as "Understanding the Financial Crisis" and "First Day Of Freshman Year." The site also features a roster of famous guest lecturers on entrepreneurship and technology including Larry Page, Carol Bartz, Tim Draper, Elon Musk, and Guy Kawasaki.;"[Richard] Ludlow launched Academic Earth with the goal of building a user-friendly platform for educational video that would let anyone be able to freely access instruction from the scholars and guest lecturers at the leading academic universities.--Leena Rao, TechCrunch website." Academic OneFile A collection of peer-reviewed, full-text articles in HTML and PDF format from the world's leading journals and reference sources, with extensive coverage of the physical sciences, technology, medicine, social sciences, the arts, theology, literature, and other subject; intended primarily for academic researchers. It also contains hundreds of podcasts and transcripts from NPR, CNN, and the CBC, as well and the New York Times from 1985, the Times (London) from 1985 and the Financial Times from 1996. Access Engineering: see AccessEngineering Access restricted to 5 concurrent users only. Access to archival databases (AAD) "The Access to Archival Databases (AAD) System gives you online access to electronic records that are highly structured, such as in databases. The initial release of AAD contains material from more than 30 archival series of electronic records, which include over 350 data files totaling well over 50 million unique records. The series selected for AAD identify specific persons, geographic areas, organizations, or dates. Some of these series serve as indexes to accessioned archival records in non-electronic formats. AAD allows you to search for and retrieve specific records from selected series and data files over the Internet.";"Includes a link to search descriptions of NARA's non-electronic records through NARA's online catalogue, ARC." Access world news : research collection. This comprehensive news collection is ideal for exploring issues and events at the local, regional, national [Australian] and international level. Its diverse source types include print and online-only newspapers, blogs, newswires, journals, broadcast transcripts and videos. Use it to explore a specific event or to compare a wide variety of viewpoints on topics such as politics, business, health, sports, cultural activities and people. Content is easily searched and sorted through an intuitive, map-based interface. AccessBiomedical science AccessBiomedical Science from McGraw-Hill Education is a comprehensive online resource for students, faculty and researchers at the Masters or PhD level in Biomedical Science fields outside the usual medical track. Updated regularly, this specialized content covers the essential topics ranging from public health and pharmacology, to biomedical engineering, toxicology, neuroscience, bioinformatics, and more for easy reference, research, and review. Includes: online editions of leading references such as Principles of Neural Science, Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, Cassarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, and more ... AccessEngineering [Access restricted to 5 concurrent users only] AccessEngineering is a redesign of the premiere online engineering resource, formerly known as McGraw-Hill's Digital Engineering Library. AccessEngineering features content from a broad range of must-have McGraw-Hill engineering publications, including the latest editions of classics such as Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers. A selection of more than 250 engineering books is available. Focused around 14 major areas of engineering, it features a new taxonomy book Handbook for Mechanical Engineers.... AccessMedicine A repository of medical knowledge, the AccessMedicine site provides access to the Clinical Library, comprising titles which have various interactive features, and also to the LANGE Educational Library, made up of electronic text reproductions of selected print medical education titles (non-interactive). Also includes sections entitled Guidelines, Quick Access Medicine, LANGE Case Files and Laboratory Values. AccessPharmacy AccessPharmacy from McGraw-Hill Medical is designed to meet the changing demands of pharmacy education and practice today. Updated regularly and optimized for viewing on any device, this comprehensive, content-rich online pharmacy resource allows users to explore leading pharmacy references, search curriculum topics, research drugs and supplements. AccessPharmacy gives pharmacy students instant access to videos, games, Q&A, and leading pharmacy textbooks that will establish an important foundation for learning, and allows practicing pharmacists to get information instantly about drugs, herbs and supplements, and consult features and editorials concerning the vast array of current pharmacy publications. AccessScience AccessScience is an authoritative and dynamic online resource that contains incisively written, high-quality reference material that covers all major scientific disciplines. It offers links to primary research material, videos and exclusive animations, plus specially designed curriculum maps for teachers. It includes 8500 articles and Research Reviews covering all major scientific disciplines and encompassing the McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology and the McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology, 115,000-PLUS definitions from the McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, up to 3000 biographies of well-known scientific figures, and 18,000-PLUS downloadable images and animations illustrating key topics, in addition to videos, curriculum maps and an interactive citation generator. ACCOUNT Bibliographic database that indexes and abstracts articles from published and unpublished material on accounting and related business topics. Source documents include Australian journals, conference papers and academic research papers. Subject coverage includes accounting, auditing, taxation, insolvency, corporations law, superannuation, retirement planning, financial planning, practice management and human resources. Accounting, tax & banking collection Accounting, Tax & Banking Collection database contains essential publications for information about the financial services industry, including accounting, tax, banking, and industry trends.This database brings together global scholarly journals with other key resources for access to reliable information in this continuously evolving area of study. ACLS humanities e-book ACLS Humanities E-Book (HEB) is an online collection of around 5,000 books of high quality in the humanities. The database provides full-text and full-page-image access to titles in most humanities disciplines and in area studies. The books included have been recommended by scholars as significant contributions to their respective fields. Offered by the American Council of Learned Societies (ACLS) in collaboration with ten learned societies and nearly 80 contributing publishers. ACM digital library Covers full text journals and proceedings from the Association since the 1950s. It also includes works published by affiliated organisations. ACP journal club A journal that comprises structured abstracts of original research articles and systematic reviews from over 100 clinical journals. Content of articles selected is based on explicit criteria, followed by an assessment of its relevance to medical practice. Published by the American College of Physicians, articles reviewed focus on more common diseases and conditions. From 1995 to 2002, includes some content of the UK publication, Evidence Based Medicine. Also available as part of EBM Reviews. Full text links in the references allow you to explore the evidence in the primary source. Full text references link you to other full text documents within the database, as well as to bibliographic databases such as MEDLINE. Bi-directional linking allows you to link from MEDLINE to documents in the same collection or to journals available in Ovid Full Text. ACS publications Provides access to the electronic full text versions of more than 30 journals published (or co-published) by the American Chemical Society. ACS reagent chemicals The ACS Committee on Analytical Reagents sets purity specifications for almost 500 reagent chemicals and over 500 standard-grade reference materials. These specifiations have become the de facto standards for chemicals used in many high-purity applications. In addition to detailing these specifications, ACS Reagent Chemicals provides general physical properties and analytical uses for all reagent chemicals as well as guidelines for standard analytical methods. ACS symposium series "The ACS Symposium Series contains high-quality, peer-reviewed books developed from the ACS technical divisions' symposia. Each chapter is carefully authored by an expert in the field, and the collection of chapters edited by an internationally recognized leader in the field. The series covers a broad range of topics including agricultural and food chemistry, cellulose and renewable materials, chemical education, organic chemistry, polymer chemistry, materials, and many others."--Home page. ACSESS DL A complete collection of content published by the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America. This collection includes the full run of journals and hundreds of e-books published by all three societies, Annual Meeting presentations since 2005, magazines, and other related publications and documents. Acta sanctorum : the full text database The Acta Sanctorum Database is an electronic version of the complete printed text of Acta Sanctorum, from the edition published in sixty-eight volumes by the Société des Bollandistes in Antwerp and Brussels. It is a collection of documents examining the lives of saints, organised according to each saint's feast day, and runs from the two January volumes published in 1643 to the Propylaeum to December published in 1940. The Acta Sanctorum Database contains the entire Acta Sanctorum, including all prefatory material, original texts, critical apparatus and indices. Bibliotheca Hagiographica Latina reference numbers, essential references for scholars, are also included. Actes royaux français, 1256-1794 = [French Royal Acts, 1256-1794] Approximately 16,000 pamphlets covering this important period in French history are available in this collection. One of the largest collections of its kind, it offers a wealth of information on the legislative history and governance of France, as well as other aspects of French life. Dealing with the financial and political administration of France proper from the late 13th century to the end of the monarchy, nearly three-quarters of the pamphlets here are concentrated in the 18th century; a considerable number are of earlier origin ... Acumen : practice advice for architects. "Acumen aims to provide architects with the most relevant and up-to-date advisory material and news about managing an architectural practice and managing architectural projects. The collective input and experiences of architectural practitioners and other professionals gathered over many years has been distilled into a dynamic database of information that puts answers to everyday questions at your fingertips."--Welcome. Adam Matthew digital (AM Explorer) Adam Matthew Digital publishes digitised online primary source collections in the social sciences and humanities, from different historical eras. To search within or across specific collections licenced by Monash University Library select "use products held at my institution" from the drop down list. Advances in chemistry series Founded by the American Chemical Society in 1949, the Advances in Chemistry series was the predecessor to the ACS Symposium Series. This high-quality, peer-reviewed book series was instituted to provide the research community with an avenue to publish content and special topics that was beyond the scope of the Society's existing journals. There are over 250 books from the Advances in Chemistry Book Series available at this site. AED - Australasian education directory A comprehensive guide to educational institutions and related organisations, listing over 700 organisations. AED covers organisations in Australia and New Zealand and includes a Subject Index for Associations. Entries include full addresses, telephone and facsimile numbers, email addresses, homepage addresses, regional information where applicable, names and position titles of key personnel. Approximately 50 new records are added each year and other records are modified as required. AEI : Australian Education Index. Australian Education Index (AEI), produced by the Cunningham Library at the Australian Council for Educational Research (ACER), is a bibliographic database that indexes and abstracts documents from printed and electronic sources at all levels of education and related fields. Source documents include journal articles, monographs, research reports, theses, conference papers, legislation, parliamentary debates, newspaper articles, tests and web. Full text links in the references allow you to explore the evidence in the primary source. Full text references link you to other full text documents within the database, as well as to bibliographic databases such as MEDLINE. Bi-directional linking allows you to link from MEDLINE to documents in the same collection or to journals available in Ovid Full Text. AEI-ATSIS : Australian education index : Aboriginal and Torres Strait Islander subset. This bibliographic database is a subset of the Australian Education Index (AEI). It provides access to Australian literature in education and training relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Source documents include journal articles, books, government reports, government papers, research reports, theses and conference papers. Specific subject coverage includes learning, psychology, social and cultural influences, language, literacy, teaching strategies, schools, teacher training, and professional development. AEM : arts & entertainment management database. Arts & Entertainment Management Database (AEM), produced by the Faculty of Management, Deakin University, is a bibliographic database that indexes articles from published and unpublished material on arts and entertainment management. Subject coverage includes the arts and entertainment environment, cultural planning, finance, funding, law, marketing, project/venue management, research, and technology related to the arts and entertainment industry. Coverage: 1982 to Dec. 2000. AESIS : Australia's national geosciences, minerals and petroleum reference database. AESIS covered Australian-generated published and unpublished documented materials over the full range of the geosciences, minerals and petroleum and related areas. From 1979 AESIS also covered material published on continental Australia by non-Australian sources. AESIS commenced in 1976, but coverage goes back to 1975 and much earlier, especially for open-file reports and theses. Retrospective coverage for published material was also undertaken through special projects for the GSA, ASEG, AusIMM, Geoscience Australia and the various Australian Royal Societies. With approximately 200,000 references AESIS continues to be a valuable source to over 30 years contribution to geoscience literature by Australian authors. Afghanistan and the U.S., 1945-1963 : records of the U.S. State Department Central Classified Files. This collection of U.S. State Department Central Classified Files relating to internal and foreign affairs contain a wide range of materials from U.S. diplomats about Afghanistan in the period 1945 to 1963, including: special reports on political and military affairs; studies and statistics on socioeconomic matters; interviews and minutes of meetings with foreign government officials; court proceedings and other legal documents It consists of thousands of pages arranged topically and chronologically on crucial subjects, such as: political parties and elections; unrest and revolution; human rights; government; administration; fiscal and monetary issues; labor; housing; police and crime; public health; national defense; foreign policymaking; wars and alliances; education; religion; culture; trade; industry; foreign relations; natural resources. AFI catalog : American Film Institute catalog The AFI Catalog is a national filmography documenting the history of American cinema. Cataloguing currently covers the years 1893-1974 comprehensively, with additional records covering selected major films from 1975 onwards. Drawing on the expertise of specialist staff at the American Film Institute (AFI), it is a key resource for any educational institution, library, or film organization that is involved with the research, study and teaching of film. Search via key word, film title, character name, cast and crew production, release information, subject, genre, and songs. Plot summaries are included in most entries. AFPD : Australian Federal Police digest. Bibliographic database that indexes and abstracts articles from published and unpublished materials on policing, criminology and related fields. Source documents include selected Australian and overseas journals, conference papers, and book chapters. AfricaBib.org The site consists of two bibliographic databases covering Africana periodical literature (Bibliography of Africana Periodical Literature Database) and African Women's literature (African Women's Database). Also available is a comprehensive bibliography on women travelers and explorers to Africa (Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa: 1763-2004: A Comprehensive English Language Bibliography). African American Communities Contains pamphlets, newspapers and periodicals, correspondence, official records, photographs, and in-depth oral histories focusing on African American culture, social conditions, and identity in Atlanta, Chicago, St. Louis, New York, and towns and cities in North Carolina. Includes papers of Austin T. Walden, Herbert T. Jenkins, Thomas J. Pearsall, James B. McMillan, Algernon Lee Butler, and the Chicago Urban League papers, c1916-1985. Also includes the civil rights magazine The Messenger for the years 1925-1928 and materials relating to the Pruitt-Igoe and other housing projects. African newspapers : from the World newspaper archive in partnership with the Center for Research Libraries. African Newspapers, 1800-1922 provides more than 40 fully searchable African newspapers published in the 19th and 20th centuries. Featuring English- and foreign-language titles from Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Uganda and Zimbabwe, African Newspapers offers unparalleled coverage of the issues and events that shaped the continent and its peoples between 1800 and 1922. This collection includes such key publications as the East African Standard, Mombasa Times & Uganda Argus (Kenya), Leselinyana la Lesutho (Lesotho), Central African Times (Malawi), Beira Post (Mozambique), Lagos Standard (Nigeria), Mafeking Mail and Protectorate Guardian (South Africa), Sierra Leone Weekly News (Sierra Leone), Uganda Herald (Uganda), Buluwayo Chronicle (Zimbabwe) and nearly two dozen others. Age, The (Melbourne) The daily newspaper, the Age, has the latest local news on Melbourne, in addition to national news from Australia, world news, business news and breaking news stories. AgeLine AgeLine focuses exclusively on the population aged 50+ and issues of aging. AgeLine is the premier source for the literature of social gerontology and includes aging-related content from the health sciences, psychology, sociology, social work, economics, and public policy. AgeLine also includes information for professionals working in aging-related fields and for consumers. Original abstracts are generated for every citation, with index terms drawn from AgeLine's Thesaurus of Aging Terminology. AgeLine indexes over 200 journals, books, book chapters, and reports. AGIS plus text AGIS Plus Text is an indexing and full text database that provides access to journal articles on all aspects of law. Source documents include Australian, New Zealand and Pacific law journals, and selected articles from major law journals from the United States, Canada and the United Kingdom. Subject coverage includes all aspects of law including administrative law, banking, companies and securities, constitutional law, copyright law, criminal law, environmental law, family law, human rights, international law, legal aid, and trade practices. Over 140 peer reviewed journals are indexed. AGRICOLA Provides access to two separate bibliographic databases of the United States National Agricultural Library (NAL) and its cooperators: online public access catalogue (books, reports, conference proceedings, FAO and USDA publications, serials, patents and audiovisual material); and, journal article citation index (journal articles, book chapters, short reports and reprints). The databases encompass all aspects of agriculture and allied disciplines, including animal and veterinary sciences, entomology, plant sciences, forestry, aquaculture and fisheries, farming and farming systems, agricultural economics, extension and education, food and human nutrition, and earth and environmental sciences. AGU digital library The AGU Digital Library is a comprehensive collection of more than 100 years of earth and space science research. As of the library's launch in January 2008, all journals published by AGU, and in the case of one journal, by its predecessors, are available, except for International Journal of Geomagnetism and Aeronomy. Book titles and the newspaper, Eos, will be added as ready. The library contains articles from journals dating back to 1896. Lectures/interviews on streaming video are also available. AHB : Australian heritage bibliography. Bibliographic database that indexes and abstracts material on Australia's natural and cultural environment. Subjects include aboriginal rock art sites and historic buildings and structures. AHRR : Australian historic records register. Database of paper-based records held in private hands in Australia. Source documents include letters, diaries, photographs, financial records, posters, sketches, recipe books, catalogues, minute books, registers and other material. It provides insight into life in Australia from settlement to 1988. Completed publication in 1988. AIAA eJournal archive AIAA is the world's largest professional society devoted to the progress of engineering and science in aviation, space, and defence. This searchable archive comprises AIAA's flagship journals from 1963 to the present. AIAA electronic library The AIAA Electronic Library contains more than four decades of technical information and documents on aerospace technology, engineering, science and the most important developments and research in air and space history. Searchable through the AIAA Electronic Library are: all the meeting papers from all the AIAA conference proceedings from 1963 onwards, AIAA jourrnals contents and the IAC Archive. AIAA meeting papers Every year, AIAA publishes about 6,000 papers from 20 to 30 technical conferences. Covering every aspect of aerospace, they represent the most important - and most complete - source of recent research results and innovative thinking in everything from engineering and science to policy and standards. This is a searchable full text database of all nonclassified papers presented at the American Institute of Aeronautics & Astronautics meetings, from 1963 to the present. Contains author, title, paper number, and conference date and location information for papers presented at AIAA meetings. AIATSIS : indigenous studies bibliography This bibliographic database indexes published and unpublished material on Australian Indigenous studies. Source documents include journal articles, newspapers, pamphlets, government reports, conference papers, book chapters, books, discussion and working papers, and statistical documents. All records relate to Australian Indigenous studies, and are in English with some in Australian Indigenous languages. The broad topic areas cover languages, cultures, anthropology, archaeology, health, education, arts, oral histories, history, legal issues such as native title, criminal justice, land rights, customary law and its recognition, women's issues, youth issues, government policies and programs. AIMMAT : AIM management & training database. Bibliographic database that indexes articles in the management, training and related fields. Source documents are predominantly Australian journals with some New Zealand and South East Asian titles included. Subject coverage includes management, training, human resources, communication and marketing, organizational change, competency based training, total quality management, workplace relations, enterprise bargaining, customer service, employee communication and business ethics. Case studies are also included. Airiti books Airiti Books provides access to Chinese ebooks primarily published in Taiwan, Hong Kong, and Macau. It covers subjects such as philosophy, religion, natural sciences, applied sciences, social sciences, history, geography, language and linguistics, and literature and arts. Airiti library The Airiti library includes CEPS Chinese Electronic Journals, CETD Chinese Electronic Dissertations, Conference Proceedings and e-Books. The Chinese Electronic Journals Database includes academic journals published in Taiwan and China, and also quality academic journals in Chinese or English that were published in the U.S.A., Hong Kong and Malaysia, commencing in 1991 (formerly known as: The TEPS journals, Taiwan Electronic Periodical Service). CETD Chinese Electronic Dissertations comprises Chinese language PhD and Masters theses from 49 universities and colleges located in Taiwan or overseas, published since 2004. Conference Proceedings are collected from various Taiwanese universities or scholarly associations, beginning in 1991. Finally, airiti Books comprises over 60,000 titles from major Taiwan book publishers, with more than 80% of books published after 2000. AIS electronic library (AISeL) "With over 30,000 articles, the AIS eLibrary is one of the most comprehensive and extensive electronic libraries in the field of information systems. In addition to providing access to ten highly regarded journals, the AIS eLibrary also allows members to peruse our conference proceedings."--Publisher description. Alexander Street Press This portal provides access to many of Monash University library's Alexander Street Press collections on a single cross-searchable platform. Video, audio, and text covering a wide variety of subject matters are included. In addition to contemporary sources, this database contains significant amounts of primary sources. Users can also select to search a single collection by using the dropdown menu at the top of the homepage. Additional tools let users make custom clips, create playlists, see synchronized scrolling transcripts, share clips and playlists, view and copy clips and playlists already created, see a visual table of contents of the video for easy navigation, and other tools. Alexander Street Press business & economics See: Business & economics ALISA : : Australian library & information science abstracts. Bibliographic database that indexes and abstracts articles from Australian published and unpublished material on library and information science, children's literature and archives. Completed publication in 2005. Alloy phase diagram database Fully searchable database containing binary and ternary alloy phase diagrams with associated crystal and reaction data. Alternative press index Alternative Press Index (API) is a bibliographic database of journal, newspaper, and magazine articles from over 300 international alternative, radical, and left periodicals. Born of the New Left, the API was launched in 1969 to provide access to the emerging theories and practices of radical social change. API coverage is both international and interdisciplinary. Coverage begins in 1991. With over 344,000 records, the API is considered the most comprehensive and up-to-date guide to alternative sources of information available. Alternative press index archive Alternative Press Index: Archive (APIA) is a bibliographic database of journal, newspaper, and magazine articles from over 700 international alternative, radical, and left periodicals that cover the period of 1969 through 1990. Born of the New Left, the API was launched in 1969 to provide access to the emerging theories and practices of radical social change. APIA coverage is both international and interdisciplinary. With over 474,000 records, the APIA is an invaluable companion to the Alternative Press Index, which is considered the most comprehensive and up-to-date guide to alternative sources of information available. Aluka : building a digital library of scholarly resources from and about Africa. Aluka is an international, collaborative initiative building an online digital library of scholarly resources from and about Africa ... The Aluka website includes a wide variety of high-quality scholarly materials contributed by Aluka's partners, ranging from archival documents, periodicals, books, reports, manuscripts, and reference works, to three-dimensional models, maps, oral histories, plant specimens, photographs, and slides. AM explorer Allows users to search across Adam Matthew's primary source products for the social sciences and humanities. Amazon.com Sales catalog including more than one million titles. Searchable by author, title, and subject keyword. AMED : allied and complementary medicine. A bibliographic database of journal articles on allied and alternatives to conventional medicine. Subjects covered include: complementary medicine, physiotherapy, occupational therapy, rehabilitation, podiatry, and palliative care. America in protest : records of anti-Vietnam war organizations, The Vietnam Veterans Against the War This publication consists of FBI reports dealing with every aspect of antiwar work carried out by the The Vietnam Veterans Against the War. The collection also includes surveillance on a variety of other antiwar groups and individuals, with an emphasis on student groups and Communist organizations. America's historical newspapers. Development of colonial societies (1730 to 1753) Provides access to cover-to-cover reproductions of hundreds of historic newspapers from the North American Colonial period, 1730 - 1753. America's historical newspapers. Early colonial era (1690 to 1729) Provides access to cover-to-cover reproductions of hundreds of historic newspapers from the early Colonial period of North America, 1690 to 1729. American bibliography of Slavic and East European studies ABSEES database provides information on East-Central Europe and the former Soviet Union. Some of the many subjects covered include: anthropology, culture & the arts, economics, education, and geography. Sources indexed include journals, books, dissertations, online resources and selected government publications published in the U.S. and Canada. Coverage for ABSEES ranges from 1989-present. American Civil War : letters and diaries. The American Civil War : Letters and Diaries knits together more than 1,000 sources of diaries, letters, and memoirs to provide fast access to thousands of views on almost every aspect of the war, including what was happening at home. The writings of politicians, generals, slaves, landowners, farmers, seaman, wives, and even spies are included. The letters and diaries are by the famous and the unknown, giving not only both the Northern and Southern perspectives, but those of foreign observers also. The materials originate from all regions of the country and are from people who played a variety of roles. American doctoral dissertations American Doctoral Dissertations provides electronic access to the only comprehensive record of dissertations accepted by American universities during that time period, the print index Doctoral Dissertations Accepted by American Universities. It contains more than 172,000 theses and dissertations in total from 1902 to the present ... Newly enhanced with an additional 80,000 citations for theses and dissertations, the new citations include a link to access the full text, when available, via the Institutional Repository where the thesis or dissertation is housed such as OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University American drama, 1714-1915 Containing more than 1,500 dramatic works from the colonial period to the beginning of the twentieth century, American Drama 1714-1915 provides literary researchers and historians with a comprehensive survey of American dramaturgy from its origins up to the era of sensational melodrama and manners comedy exemplified by the work of such playwrights as David Belasco, Rachel Crothers, Clyde Fitch and William Vaughn Moody. The collection is fully cross-searchable by keyword and according to such criteria as genre, date and place of first performance, nationality and ethnicity.
 10. اکانت دانشگاه مک گیل کانادا با دسترسی عالی به منابع علمی بخشی از دیتابیس A ABELL Online - See Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Archive (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Searchable database provides access to citations, abstracts, full text, and page images from top business journals from their inception (earliest 1905) through 1985. ABI/INFORM Collection (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from key trade publications, scholarly journals, conference proceedings, market reports, etc. ABI/INFORM Dateline (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Global (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ABI/INFORM Trade and Industry (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AbleData This opens a pop-up window to share the URL for this database ABSEES - See American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Abstracts in New Technology and Engineering (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Academic Search Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A scholarly, multidisciplinary database providing indexing and abstracts for over 10,000 publications, including monographs, reports, conference proceedings, and others. AccessEmergency Medicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessMedicine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessPediatrics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Resource delivering textbooks, multimedia, interactive self-assessment, a pediatric drug database, and practice tools.Texts include Rudolph’s Pediatrics, Current Diagnosis and Treatment: Pediatrics, Neonatology, Symptom-Based Diagnosis in Pediatrics, and the Pediatric Practice series. Accessss Federated Search This opens a pop-up window to share the URL for this database Individual registration required AccessSurgery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AccessUN This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1945-2014 ACLS Humanities E-Books This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ACM Digital Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. ACS Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Acta Sanctorum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of Classic Protestant Texts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad Fontes - See Digital Library of the Catholic Reformation This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AdSpender - See Ad$pender This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aerospace Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AFI Catalog This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: American Film Institute Catalog more... Africa Development Indicators This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Africa-Wide Information This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database African Books Collective (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AgeInfo - Resources for Gerontologists This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AGRICOLA This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database 1979 to present AGRIS This opens a pop-up window to share the URL for this database Algology Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alt-PressWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Alternative-Press Watch This database provides full-text articles for publications of the alternative and independent presses, from 1970 to current. Alternative Press Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aluminium Industry Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AMED (Allied and Complementary Medicine) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database America's Historical Newspapers (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Over a thousand U.S. historical newspapers published between 1690 and 1922, including titles from all 50 states. America: History and Life This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Provides historical coverage of the United States and Canada from prehistory to the present. Includes information abstracted from over 2,000 journals published worldwide. American Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Doctoral Dissertations This opens a pop-up window to share the URL for this database American Fiction, 1774-1920 (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Film Scripts Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Humanities Index - See Humanities International Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American National Biography Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Periodicals (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Periodicals published 1740-1940. American School of Classical Studies at Athens (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American Schools of Oriental Research (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American University in Cairo Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database American West (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Original manuscripts, maps, ephemeral material, and rare printed sources from the Graff Collection about the American West. Amsterdam University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anatomy.TV This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ancestry Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Behavior Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Animal Health and Production Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annee Philologique This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Bibliography of English Language and Literature 1920- (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Annual Reviews This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Fieldwork Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropological Index Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Anthropology Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database AnthroSource This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database APOS Clinical Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Science and Technology Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aqualine (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arab World Research Source This link opens in a new window Trial This opens a pop-up window to share the URL for this database A full-text database for students and researchers of Arabic Studies, Middle Eastern Studies and Islamic Studies, offering academic journals, magazines, trade publications, conference papers and industry profiles that are published in or pertain specifically to the Arab World. Archives of Human Sexuality and Identity. LGBTQ history and culture since 1940. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Archives Unbound (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Arctic and Antarctic Regions (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ARD - Anthropology Review Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Aristoteles Latinus Database New This opens a pop-up window to share the URL for this database Arkhivy Rossii This opens a pop-up window to share the URL for this database Art and Architecture Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage: 1895 - 2005 Art Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Index Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Art Museum Image Gallery This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ARTbibliographies modern This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is the only specialist bibliography available for the study of modern and contemporary art. ARTFL Project This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ArticleFirst (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts & Humanities (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts and Humanities Citation Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Arts Premium Collection This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: ProQuest Arts Premium Collection Cross-searchable databases including ARTBibliographies Modern (ABM), Design and Applied Arts Index (DAAI), International Bibliography of Art (IBA), Arts and Humanities Full Text (A & H FT), American Film Institute Catalog (AFI), FIAF Plus, Film Index International (FII), International Index to Music Periodicals Full Text (IIMP FT), and International Index to Performing Arts Full Text (IIPA FT). more... ARTstor This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database For viewing on a mobile device or tablet, users must create an ARTstor account on the ARTstor website. License information can be found here: License Terms of Use. arxiv.org This opens a pop-up window to share the URL for this database ASFA (ProQuest Aquatic Science Collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian American Drama (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Asian Business Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ASTIS - See Arctic Science and Technology Information System This opens a pop-up window to share the URL for this database Astrophysics Data System (ADS) This opens a pop-up window to share the URL for this database ATF Australia (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Athabasca University Press (Scholars Portal) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ATLA Historical Monographs Collection Series 1 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Historical Monographs Collection Series 2 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database more... ATLA Religion Database with ATLASerials This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Australian Dictionary of Biography This opens a pop-up window to share the URL for this database Austrian Academy of Sciences Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Autochtonia This opens a pop-up window to share the URL for this database Avery Index to Architectural Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database B Bacteriology Abstracts (Microbiology B) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Balance of Payments Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Barkhuis (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Base : Bielefeld Academic Search Engine This opens a pop-up window to share the URL for this database Basic Economics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bates' Visual Guide to Physical Examination This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Baylor University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BELIT (bioethics literature database) This opens a pop-up window to share the URL for this database Bioethics database developed by the German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE, Bonn) and operated in co-operation with the Information and Documentation Centre on Ethics in Medicine (IDEM, Göttingen), the International Centre for Ethics in the Sciences and Humanities (IZEW, Tübingen), the Bioethics Research Library at Georgetown University (Kennedy Institute of Ethics (KIE), Washington, DC) and the Centre de documentation en éthique (CDE, Comité consultatif national d'éthique, Paris). Provides access to records from the integrated German, American and French databases. Contains references to monographs, grey literature, legal documents, journal articles, newspaper articles and book contributions. Database access via ETHICSWEB or producer’s website. English or German interface available. Berghahn Books (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie de la littérature française - Rancoeur This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft - BDSL Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie d’histoire littéraire française - Klapp This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Asian Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of British and Irish History (BBIH) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Bibliography of Native North Americans This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 1 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biochemistry Abstracts 3 (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Past and Present (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biography Index Retrospective: 1946-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biological and Agricultural Index Plus (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database BioMed Central This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biology and medicine journal articles, current reports, and meeting abstracts. BioOne This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. bioRxiv This opens a pop-up window to share the URL for this database Preprint server for biology BIOSIS Previews (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biosis Previews Archive (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Biotechnology and BioEngineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Drama - 1850 to the Present (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Black Thought and Culture (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Blackwell Reference Online (Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Plus (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Digest Retrospective: 1903-1982 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Book Review Index Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books In Print (Global edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books24x7 (e-book collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Books@Ovid This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Medical and nursing books covering behavioral and social sciences, clinical medicine, health professions, life and biomedical sciences, patient education, and pharmacology. Boydell & Brewer (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brandeis University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Brazilian and Portuguese history and culture. The Oliveira Lima Library. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Global Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Online - see Encylopdia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Britannica Spanish Reference Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Academy This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British and Irish Women's Letters and Diaries (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Humanities Index (BHI) - see Humanities Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Nursing Database (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database British Periodicals provides access to the searchable full text of British periodicals from the late seventeenth to the early twentieth century . Brookings Institution Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse BrowZine This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Browse the Library's scholarly journals and set up a bookshelf of your favourite titles. The app version is available from the Mobile Apps guide here. Business (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly ProQuest Commerce Business Abstracts With Full Text (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Searching Inteface (EBSCO) This opens a pop-up window to share the URL for this database Business Source Complete This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Comprehensive database of articles from scholarly and trade journals, working papers, as well as market reports and industry reports. C CAB Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Abstracts Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CAB eBooks This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebooks on agriculture and the applied life sciences. Cairn.Info This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Calgary Institute for Humanities This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Companions are a series of authoritative guides, written by leading experts, offering accessible introductions to major writers, artists, philosophers, topics, and periods. Cambridge Core This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Cambridge Books Online, Cambridge Journals Access to all of Cambridge's e-books and e-journals Cambridge Dictionary of Philosophy (Credo) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cambridge Histories This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database A reference collection spanning 350 volumes in 10 subject areas. Cambridge Journals Online (Cambridge Core) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CAMIO (Catalog of Art Museum Images Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Campbell Library of Systematic Reviews This opens a pop-up window to share the URL for this database Canada's Early Women Writers This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Almanac and Directory This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Census Analyser This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) Web Information Service This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Centre on Substance Abuse Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Environmental Resource Guide This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Farm Financial Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Foreign Relations Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Literary Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Centre/Centre De Musique Canadienne This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Music Periodical Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Newsstream This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Canadian Newsstand Complete Canadian Reference Centre This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Canadian Research Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Caninuit This opens a pop-up window to share the URL for this database CANSIM multidimensional @ CHASS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Career and Technical Education (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Career Insider - See Vault Career Intelligence This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Carnegie Endowment for International Peace (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Catholic University of America Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse CBCA (Canadian Business & Current Affairs Database) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "French language material safety data sheets (MSDSs)." CCOHS Web Information Service - see Canadian Centre for Occupational Health and Safety This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database "Searchable collections include Material Safety Data Sheets (MDSS), CHEMINFO (Health and safety information on pure chemicals), CHEMpendium™ (CHEMINFO, CESARS, CHRIS, DSL/NDSL, HSDB, NJHS Fact Sheets, NIOSH Pocket Guide, Transport TDG, Transport 49CFR), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(R) (RTECS), MSDS Management Service, OSH References (OSHLINE, NIOSHTIC, NIOSHTIC-2, HSELINE, CISILO, Canadiana), and Canadian enviroOSH Legislation plus Standards." Center for Literary Publishing This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research in Security Prices (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Center for Research Libraries (CRL) catalog This opens a pop-up window to share the URL for this database Central and Eastern European Online Library - CEEOL This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Central European University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Also available through Project Muse Centre d'Accès à l'Information Juridique (CAIJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Ceramic Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Click on 'For IP User Only' Chatham House Online Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ChemicalWatch This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMINFO This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CHEMpendium This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Child Welfare Information Gateway This opens a pop-up window to share the URL for this database Children's Literature Comprehensive Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China : Trade, Politics and Culture 1793-1980 This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China Academic Journals This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: China Knowledge Resource Integrated Database China Data - Free Mapping Online This opens a pop-up window to share the URL for this database Free maps from US and China census data and business data, from University of Michigan Spatial Data Center and China Data Center China Data Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database China from Empire to Republic This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Missionary, Sinology and Literary Periodicals 1817-1949 Chinese Ancient Texts - See CHANT (Chinese Ancient Texts) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chinese University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Chronicling America This opens a pop-up window to share the URL for this database Digitized historic American newspapers from 1789-1924 and the U.S. Newspaper Directory, 1690-present. CIAO (Columbia International Affairs Online) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CINAHL Plus with Full Text This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CiNii NII Scholarly and Academic Information Navigator This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CIRRIE Database of International Rehabilitation Research This opens a pop-up window to share the URL for this database CiteSeerX This opens a pop-up window to share the URL for this database Civil Engineering Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Music Library This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Classical Scores Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to Volumes I-IV. License information can be found here: License Terms of Use. ClinicalKey This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ClinVar (NCBI) This opens a pop-up window to share the URL for this database CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines Database (CPGs) This opens a pop-up window to share the URL for this database Cochrane Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Code of Federal Regulations (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Collected Courses Online (Brill) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database College of Physicians and Surgeons Obituary Database This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Columbia University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ComDisDome (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Commodity Price Statistics On-Line (UNCTAD) This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Communication and Mass Media Complete (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compact Memory: Internetarchiv Juedischer Periodika This opens a pop-up window to share the URL for this database A virtual archive of Jewish historical magazines and newspapers in German speaking countries from the 18th century until 1938, when these were banned by the Nazis. Compendex (Engineering Village) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Compendex provides references to published literature (such as journal articles and conference papers) on all aspects of engineering. Compustat (WRDS) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer and Information Systems Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Computer Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Conference Board of Canada e-library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Consolidated Statutes and Regulations of Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Contemporary Authors (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Contemporary Literary Criticism Select - See Literature Resource Center This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Copper Technical Reference Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Core Historical Literature of Agriculture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cork University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Cornell University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Corporate Affiliations This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database (VPN REQUIRED FOR WIFI OR OFF-CAMPUS ACCESS) Corrosion Abstracts This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database COS Conference Papers Index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Counseling and Therapy in Video This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Country Studies - See Library of Congress Country Studies This opens a pop-up window to share the URL for this database CPI.Q (Canadian Periodicals Index Quarterly) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. CRCnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Access to the following collections: BIOSCIENCEnetBASE ENVIROnetBASE FOODnetBASE NUTRITIONnetBASE Credo Reference This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime and Justice Statistics (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database Crime, Punishment, and Popular Culture This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criminal Spectrum This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Criterion On Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Use VPN for off-campus access Crop Protection Compendium This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Biography Illustrated (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Index to Statistics (ASA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Bioinformatics This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Current Protocols in Pharmacology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database CWI : Contemporary Women's Issues. This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database D Dalloz.fr This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Daniels' orchestral music online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database An orchestral music finder tool and a resource for orchestral librarians, libraries, planners, musicologists, conductors, and artistic directors. more... DARE - Database of Abstracts of Reviews of Effects This opens a pop-up window to share the URL for this database This database is no longer being updated. Dartmouth College Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Database of Promoting Health Effectiveness Reviews - DoPHER This opens a pop-up window to share the URL for this database Database on Gender and the Empowerment of Women in the Arab Region This opens a pop-up window to share the URL for this database DealScan (Wharton) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Declassified documents reference system : DDRS This opens a pop-up window to share the URL for this database Defining Gender, 1450-1910 (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Derwent Innovations Index (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Descriptions of Fungi and Bacteria (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Design and Applied Arts Index (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database dèsLibris This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Coverage includes subscription e-books and excludes Ulysses Travel Guides & the Irwin Law Collection. Dictionary of American Regional English This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DARE Dictionary of British History (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Canadian Biography / Dictionnaire biographique du Canada This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Economics (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Literary Biography Complete Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Dictionary of Old English A to H This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DOE The Dictionary of Old English (DOE) defines the vocabulary of the first six centuries (600 - 1150 A.D.) of the English language, and complements the Middle English Dictionary (which covers the period 1100 - 1500 A.D.) and the Oxford English Dictionary (which documents the development of the English language to the present). Dictionary of Psychology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of Sociology (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionary of the Social Sciences (Oxford) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Dictionnaire vivant de la langue française (DVLF) This opens a pop-up window to share the URL for this database Un dictionnaire expérimental de langue française qui offre une alternative interactive et orientée vers la communauté aux méthodes traditionnelles de lexicographie française. An experimental French Language dictionary that offers an interactive and community-oriented alternative to traditional methods of French lexicography. more... Digital Karl Barth Library (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of Classic Protestant Texts (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital Library of the Catholic Reformation (Alexander Street Press) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Digital National Security Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: DNSA From the nongovernmental National Security Archive, this resource consists of declassified government documents covering U.S. policy toward critical world events – from 1945 to the present. Dimensions Series Census 1996 (Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DIPPR Project 801 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Open Access Journals (DOAJ) This opens a pop-up window to share the URL for this database Directory of Trade Statistics (IMF) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Diseases (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Distribution Maps of Plant Pests (CABI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DoctrinalPlus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DRAM: Database of Recorded American Music This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drama Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Drug Product Database (Health Canada) This opens a pop-up window to share the URL for this database DSM Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database This includes access to the DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Duke University Press (e-Duke collection) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duke University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Duquesne University Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database DynaMed (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E e-CPS: Now called RxTx This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-Data (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database E-korean Studies = Han?gukhak teit?? peis? This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Requires browser that can display and input Korean fonts. e-Library (Conference Board of Canada) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database e-SIGÉOM This opens a pop-up window to share the URL for this database Early American Imprints, Series II, Shaw-Shoemaker, 1801-1819 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Part of the Archive of Americana collections, this database is a comprehensive set of American books, pamphlets and broadsides published in the early part of the 19th century. Early American imprints. Series 1, Evans (1639-1800) (Readex) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Arabic Printed Books From the British Library This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early Canadiana Online This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Early Encounters in North America (Alexander Street Press) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early English Books Online - See EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Early European Books : Printed Sources to 1700 This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Earthquake Engineering Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database East View This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EBL / Ebook Library (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ebook Central (formerly EBL and ebrary) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBook Collection (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eBound This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: Scholars Portal Books Scholars Portal Books is a repository of locally-loaded eBooks and documents, most of them in the pubic domain and available for anyone to download and use. ebrary (now Ebook Central) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ECCO - See Eighteenth Century Collections Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. Ecology Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EconLit (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Historical Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Economist Intelligence Unit Country Reports Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIU Online archive of the Economist Intelligence Unit (EIU)’s quarterly country reports, from their beginning in 1952 up to 1995. Ediciones Universidad Catolica de Chili (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Edinburgh University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EdITLib This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Full Text (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson) (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Educational Administration Abstracts (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EEBO Early English Books Online (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Egyptology Resources This opens a pop-up window to share the URL for this database EHD - English Historical Documents This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eHRAF Archaeology This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eHRAF World Cultures This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Collections Online (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database McGill has text mining rights for Gale Databases for our researchers. Please contact a librarian for more information. License information can be found here: License Terms of Use. Eighteenth Century Drama : Censorhip, Society and the Stage This link opens in a new window This link opens in a new window New This opens a pop-up window to share the URL for this database Eighteenth Century Journals (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. EIU - See Economist Intelligence Unit This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eLearning Library (IEEE) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Hour long courses from presenters who are experts in their field. Courses include the presenters bios and course notes. Electronic Collections (OCLC) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Electronics and Communications Abstracts (CSA) (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ELS This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Citable reviews in the life sciences ELT Press (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eMarketer This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase Classic + Embase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBASE Classic 1947- 1973 (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Embase current 1996- (Ovid) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EMBL-EBI This opens a pop-up window to share the URL for this database Emerald Insight This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Empire Online (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. eNCPT This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia Britannica (Academic Edition) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Encyclopedia of Music in Canada - See Canadian Encyclopedia This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineered Materials Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Engineering Village This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Drama (Chadwyck-Healey) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database English Short Title Catalogue (British Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database Entertainment Industry Magazine Archive This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Alternative Name(s) & Keywords: EIMA An archival research resource containing the essential primary sources for studying the history of the film and entertainment industries, from the era of vaudeville and silent movies through to 2000. Coverage: 1880-2000 more... Entomology Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database EnviroNetBase This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environment Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Engineering Abstracts (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Technological and engineering aspects of air, water and soil quality, environmental safety, sustainability and energy production. Environmental Impact Statements (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Environmental Sciences and Pollution Management (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Now part of ProQuest Environmental Science Collection Epistemonikos This opens a pop-up window to share the URL for this database Collaborative, multilingual database of research evidence and knowledge translation products that are usually referred as "evidence", according to the meaning given in Evidence-Based Health Care. Epistemonikos was developed and is maintained by systematically searching electronic databases and other sources for relevant systematic reviews and broad syntheses of reviews. More information on their methods can be found at https://www.epistemonikos.org/about_us/methods. ERIC (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database ERIC - Education Resources Information Center (USDE) This opens a pop-up window to share the URL for this database Erudit This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Erudit (legacy platform) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database eScholarship@McGill This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Index (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essay and General Literature Retrospective (H.W. Wilson) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Essential Evidence Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Clinical decision support system for physicians, nurses, and other healthcare professionals covering patient care. Essential Science Indicators (ISI) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnic NewsWatch (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Ethnographic Video Online This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Contains Volumes I-III ETHXWeb (Bioethics Research Library) This opens a pop-up window to share the URL for this database "Contains journal articles, book chapters, bills, laws, court decisions, reports, books, audiovisuals, and news articles relating to bioethics and professional ethics covering 1974-2009. Funding to maintain EthxWeb ceased in 2011." EUR-Lex This opens a pop-up window to share the URL for this database Eureka This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Formerly Newscan. Europa World Plus This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES Online) This opens a pop-up window to share the URL for this database European Bioinformatics Institute This opens a pop-up window to share the URL for this database European Center for Minority Issues (HEIN) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Evidence Analysis Library (ADA) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Expanded Academic ASAP (Gale) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database F Factiva This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database News articles from over 32,000 top news sources from around the world. Famili@ : banque de donne?es de la recherche sur la famille au Que?bec This opens a pop-up window to share the URL for this database FAOSTAT This opens a pop-up window to share the URL for this database FedStats (United States) This opens a pop-up window to share the URL for this database Feminist Press, The (Project Muse) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FIAF International Index to Film Periodicals Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film and Television Literature Index (EBSCO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Index International (ProQuest) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Film Literature Index This opens a pop-up window to share the URL for this database Films on Demand This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database First Nations Child and Family Caring Society of Canada (FNCFCS) This opens a pop-up window to share the URL for this database First World War Personal Experiences (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database License information can be found here: License Terms of Use. Flipster This opens a pop-up window to share the URL for this database Food and Drug Administration (U.S.) - see US Food and Drug Administration This opens a pop-up window to share the URL for this database FOODnetBASE This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (JSTOR) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Oxford/UPSO) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Fordham University Press (Project Muse) This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign and International Law Resources Database This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports (1974 - 1996) This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Broadcast Information Service electronic index This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Foreign Office Files for the Middle East:(Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FRANCIS (Humanities and Social Sciences) This opens a pop-up window to share the URL for this database Freegal This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Frontier Life (Adam Matthew) This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database Borderlands, Settlement & Colonial Encounters. FSTA Direct This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database FTSS (Fiches techniques sur la sécurité des substances) (CCOHS) - see CCHST FTSS Recherche This link opens in a new window This link opens in a new window This opens a pop-up window to share the URL for this database G