درخواست مقاله


shamim

ارسال های توصیه شده

Title: Palladium catalyzed synthesis of annelated indoles

Author: Alan P. Kozikowski, Dawei Ma

Journal or Ebook Name: Tetrahedron Letters

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 32, Issue 28, 8 July 1991, Pages 3317-3320

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-219276414&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000060128&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265218&md5=b5940f7e8d840a12f5d08ca03766f22b&searchtype=a

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.