درخواست مقاله


shamim

ارسال های توصیه شده

Title: Synthesis of latonduine derivatives via intramolecular Heck reaction

Author: Aurélien Putey, Lionel Joucla, Laurent Picot, Thierry Besson, Benoît Joseph

Journal or Ebook Name: Tetrahedron

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 63, Issue 4, 22 January 2007, Pages 867-879

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-219280127&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000060128&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265218&md5=dbef72c8d15437c95238d7ca2dc6ad51&searchtype=a

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.