درخواست مقاله


shamim

ارسال های توصیه شده

Title: Palladium-catalyzed cross-coupling of pyrrolyl anions with organic halides

Author: Lucio Filippini, Marilena Gusmeroli, Raul Riva

Journal or Ebook Name: Tetrahedron Letters

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 33, Issue 13, 24 March 1992, Pages 1755-1758

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-219287358&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000060128&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3265218&md5=0fd156b310009a34b7792a079a893a78&searchtype=a

لینک به دیدگاه

خدمت شما دوست عزیز، @};-

کاهش سرعت اینترنت سبب تاخیر شد. عذرخواهی :)]]

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.