درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www-scopus-com.pbidi.unam.mx:2443/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086922648&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Predictive+Analytics+and+sale&nlo=&nlr=&nls=&sid=db2e0c6e79a0df7d85ffe284b17e1bae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscoexactkeywords%2c%22Sales%22%2ct%2c%22Predictive+Analytics%22%2ct%2c%22Forecasting%22%2ct&sl=34&s=KEY%28Predictive+Analytics+and+sale%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.