درخواست دانلود مقاله 2


ainbpr

ارسال های توصیه شده

Title: An ethnographic study of copy and paste programming practices in OOPL

Author: Miryung Kim

Journal or Ebook Name: Empirical Software Engineering, 2004. ISESE '04. Proceedings. 2004 International Symposium on

Volume, Issue, Year and Pages : 19-20 Aug. 2004

Link: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=1334896&contentType=Conference+Publications&searchWithin%3DSearch_Index_Terms%3A.QT.OOPL.QT.

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=1334896&contentType=Conference+Publications&searchWithin%3DSearch_Index_Terms%3A.QT.OOPL.QT.

لینک به دیدگاه

خدمت شما

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.