درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Human amniotic membrane-derived epithelial stem cells display anticancer activity in BALB/c female nude mice bearing disseminated breast cancer xenografts

Author: Kang NH, Yi BR, Lim SY, Hwang KA, Baek YS, Kang KS, Choi KC

Journal or Ebook Name: Int J Oncol

Volume, Issue, Year and Pages : 2012 Jun;40(6):2022-8. doi: 10.3892/ijo.2012.1372. Epub 2012 Feb 14

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344679

Other link (optional): http://www.spandidos-publications.com.pros.lib.unimi.it/ijo/40/6/2022

سلام

به مقاله ای با مشخصات فوق نیاز دارم

ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.