درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.applthermaleng.2018.04.018?_sg%5B0%5D=SHUzDU7K45Kccx_MnN743JvQWycFIiE87INzNfW6dCcxyyQ_0Mk397gNnX3AbPCMVUz_4G1FzTq74ASxdQJK2PYJ4w.dKblnQcJ8RV0hvmiclsEn9OXfM61S9kt1rTiEDHEm8NdERECsa40XISk6W4wKvhzQHHf956GvamIgV6KTp_RrQ
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.