درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www-scopus-com.pbidi.unam.mx:2443/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091005387&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=behaviour+therapy+on+aggression&st2=&sid=453cf77d811963df0c19a6e2776fa982&sot=b&sdt=b&sl=46&s=TITLE-ABS-KEY%28behaviour+therapy+on+aggression%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.