درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www-scopus-com.ezproxy.utp.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078241733&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Impostor+phenomenon&st2=perfectionism&sid=b8d163a30449a40b51e484beebce8ea3&sot=b&sdt=b&sl=69&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Impostor+phenomenon%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28perfectionism%29%29&relpos=1&citeCnt=3&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.