درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097770618&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=game+for+onboarding+employee&st2=&sid=03c5a6d4b0a6e3a9f5730fb2ef748abc&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE-ABS-KEY%28game+for+onboarding+employee%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
DOI: 10.34190/GBL.20.004
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.