درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075271996&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=corporate+game+learning&nlo=&nlr=&nls=&sid=5d8c5a7b7ca1d49e910821b52d488e04&sot=b&sdt=b&sl=38&s=TITLE-ABS-KEY%28corporate+game+learning%29&relpos=27&citeCnt=1&searchTerm=
DOI: 10.34190/GBL.19.107
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.