درخواست فوری دانلود مقاله


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Interaction of cationic polypeptides with electroactive polypyrrole/poly(styrenesulfonate) and poly(N-methylpyrrole)/poly(styrenesulfonate) films

Author: Lynette A. Prezyna , Yong Jian Qiu , John R. Reynolds , Gary E. Wnek

Journal or Ebook Name: Macromolecules

Volume, Issue, Year and Pages : 1991, 24 (19), pp 5283–5287

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma00019a010?prevSearch=poly%2Bmethylpyrrole&searchHistoryKey=

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.