درخواست كتاب از oxford


mohamad654

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Climate Change and the People's Health
Author: Sharon Friel 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2019
Link: https://global.oup.com/academic/product/climate-change-and-the-peoples-health-9780190492731?cc=ro&lang=en&
DOI: 

توضیحات: please true pdf

لینک به دیدگاه