درخواست دانلود مقاله


amini1988

ارسال های توصیه شده

Title: A unified model for detecting efficient and inefficient outliers in data envelopment analysis

Author: Wen-Chih Chen, Andrew L. Johnson

 

Journal or Ebook Name: ScienceDirect,Computers & Operations Research

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 37, Issue 2, February 2010, Pages 417-425

 

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-267625642&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4b48d90f341cbc237ddc4c79b80661cf&searchtype=a

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.