درخواست دانلود مقاله


amini1988

ارسال های توصیه شده

Title: On-line outlier detection and data cleaning

Author: Hancong Liu, Sirish Shah, Wei Jiang

 

Journal or Ebook Name: ScienceDirect,Computers & Chemical Engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 28, Issue 9, 15 August 2004, Pages 1635-1647

 

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-267625642&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4b48d90f341cbc237ddc4c79b80661cf&searchtype=a

 

 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.