ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Wiley

IEEE

ACM

JSTOR

Royal Society of the Chemistry

ACS

ASME

ACSE

AIP

API

Worldcat

Ebrary

MetaPress

Safary Books

Emerald

ProQuest

Ebscohost

Web of Knowledge

برای استفاده از این IP مطابق شکل آپلود شده از Firefox استفاده و در بخش Manual proxy configuration در قسمت SOCKS Host عدد IP و Port را وارد و گزینه SOCKS v5 را هم انتخاب کنید.

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

SOCK v5.jpg

لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Wiley

IEEE

ACM

JSTOR

Royal Society of the Chemistry

ACS

ASME

ACSE

AIP

API

Worldcat

Ebrary

MetaPress

Safary Books

Emerald

ProQuest

Ebscohost

Web of Knowledge

برای استفاده از این IP مطابق شکل آپلود شده از Firefox استفاده و در بخش Manual proxy configuration در قسمت SOCKS Host عدد IP و Port را وارد و گزینه SOCKS v5 را هم انتخاب کنید.

 

post-4022-0-71428900-1370400100_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Wiley

IEEE

ACM

JSTOR

Royal Society of the Chemistry

ACS

ASME

ACSE

AIP

API

Worldcat

Ebrary

MetaPress

Safary Books

Emerald

ProQuest

Ebscohost

Web of Knowledge

برای استفاده از این IP مطابق شکل آپلود شده از Firefox استفاده و در بخش Manual proxy configuration در قسمت SOCKS Host عدد IP و Port را وارد و گزینه SOCKS v5 را هم انتخاب کنید.

 

post-4022-0-71428900-1370400100_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Wiley

IEEE

ACM

JSTOR

Royal Society of the Chemistry

ACS

ASME

ACSE

AIP

API

Worldcat

Ebrary

MetaPress

Safary Books

Emerald

ProQuest

Ebscohost

Web of Knowledge

برای استفاده از این IP مطابق شکل آپلود شده از Firefox استفاده و در بخش Manual proxy configuration در قسمت SOCKS Host عدد IP و Port را وارد و گزینه SOCKS v5 را هم انتخاب کنید.

 

post-4022-0-71428900-1370400100_thumb.jpg

!
لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

Taylor & Francis

Wiley

IEEE

ACM

JSTOR

Royal Society of the Chemistry

ACS

ASME

ACSE

AIP

API

Worldcat

Ebrary

MetaPress

Safary Books

Emerald

ProQuest

Ebscohost

Web of Knowledge

برای استفاده از این IP مطابق شکل آپلود شده از Firefox استفاده و در بخش Manual proxy configuration در قسمت SOCKS Host عدد IP و Port را وارد و گزینه SOCKS v5 را هم انتخاب کنید.

 

post-4022-0-71428900-1370400100_thumb.jpg

tanku
لینک به دیدگاه
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.