درخواست دانلود مقاله


amini1988

ارسال های توصیه شده

Title: Mining class outliers: concepts, algorithms and applications in CRM

Author: Zengyou He, Xiaofei Xu, Joshua Zhexue Huang, Shengchun Deng

Journal or Ebook Name: sciencedirect,Expert Systems with Applications

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 27, Issue 4, November 2004, Pages 681-697

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-271156483&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f4d07416333057f06fc0b6fe1c5c6f64&searchtype=a

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.