آخرین اخبار در رابطه با سرطان از بیمارستان جانز هاپکینز


ارسال های توصیه شده

[color=#454545][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][background=rgb(245, 245, 245)]

[color=#777777][size=2]
Sat, Nov 26, 2011 at 9:48 AM[/size][/color][color=#777777][size=2]
Nov 26, 2011[/size][/color]
[size=1]
[url="http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=eie9dm7rnhk0v#"]Message starred[/url][/size][color=#777777]
from arezoo javanbakht to you [/color]
[b] [url="http://mail.yahoo.com/"]آخرين اخبار درباره سرطان از بيمارستان جانز هاپكينز[/url][/b]

[url="http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=eie9dm7rnhk0v#"]Show Details[/url]
[list]

[/list] [list]

[/list] [/background][/size][/font][/color][color=#454545][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][indent]
[indent]

[color=#000000][font=tahoma, 'new york', times, serif][size=4]
[indent] [size=4]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font=tahoma, 'new york', times, serif][size=5]

[size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]

[indent]


[size=4]
[size=4]
[size=3]


[font='bookman old style', 'new york', times, serif][size=2]
[size=2]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[size=3]


[size=3]
[size=3]


[size=4]
[size=4]
[size=3]
[font="Arial"][size="2"] [/size][/font]
[font=arial, helvetica, sans-serif][size=3]
[size=3]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]

[indent]

[font=arial, helvetica, sans-serif][size=3]
[size=3]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font='Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif][size=2]

[font="comic sans ms"][color="#007f40"] [/color][/font] [size=2]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]
[font="Arial"][size="2"] [/size][/font][color=#0000BF][font=tahoma, times, serif][size=6][b][color=#C00000]جانز هاپکينز[/color][/b][/size][/font][/color]

[font=verdana, helvetica, sans-serif][size=4]
[size=4]
[font=times, serif][size=3]


[font=arial, helvetica, sans-serif][size=5]
[size=5]
[font=times, serif][size=3]


[font=tahoma, times, serif][size=5]
[size=5]
[font=times, serif][size=3]
[font=arial, helvetica, sans-serif][size=3]
[size=3]
[font=times, serif][size=3]
[indent]


[font=tahoma, times, serif][size=5]هر شخص داراي سلول هاي سرطاني در بدن خود است .[/size][/font]
[size=3]
[size=3]
[size=3][size=4]
[size=4]
[size=3]


[font=arial, helvetica, sans-serif][size=5]
[size=5]
[font=times, serif][size=3]


[size=7]

[font=tahoma, times, serif][right][size=5]اين سلول هاي سرطاني در آزمايشهاي استاندارد خود را نشان نمي دهند تا آنکه به مقدار چند ميليارد سلول افزايش يابند. زماني که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي کنند که ديگر در بدن آنها سلول سرطاني وجود ندارد ، اين حالت فقط بدان معناست که آزمايشها ديگر قادر به رديابي و پيدا کردن سلولهاي سرطاني نيست زيرا آن سلول ها به مقدار قابل رد يابي شدن در بدن وجود ندارند.[/size][size=1] [/size][size=1][size="7"][color=#1F497D]=============[/color] [/size][/size][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][size=5]سلولهاي سرطاني بين شش تا[/size] [size=5] ده مرتبه در دوره زندگي يک انسان پيدا مي شوند.[/size]
[color=#1F497D]=============[/color] [/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][size=5]زماني که سيستم ايمني انسان قوي باشد سلولهاي سرطاني از[color=#1F497D] [/color] بين مي روند و از ايجاد تومور سرطاني جلوگيري مي شود.[/size]
[color=#1F497D]=========[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]زماني که شخص بيماري سرطان دارد نشانه آنست که وي داراي کاستيهاي تغذيه اي شده است . اين کاستي ممکن است منشاء ژنتيک ،محيطي ، غذا ها و عواملي درشيوه زندگي باشد.[/size]
[color=#1F497D]=========[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][size=5] براي غلبه بر کاستي هاي متعدد تغذيه اي ، تغيير در رژيم غذايي شامل اضافه کردن بعضي[/size] [size=5]مخلفات غذا يي ، سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند.[/size]
[color=#1F497D]=================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][size=5] شيمي درماني ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوري سلول هاي سرطان است که سريع رشد مي کند ، سلول هاي سالم بدن درمغز استخوان و ديواره روده ها و غيره را که سريع رشد مي کند نيز از بين مي برد و مي تواند سبب ضايعه عضو بدن مثل کبد ، کليه[/size]
[size=5] ها و قلب و ريه ها و غيره شود..[/size][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][color=#1F497D]=================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][size=5] پرتوگيري ضمن آنكه سلولهاي سرطاني را نابود مي کند سلولهاي سالم را نيز مي سوزاند، ضايع مي کند وباعث تخريب آنها مي[/size] [size=5]شود.[/size]
[color=#1F497D]==================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]درمان اوليه با شيمي درماني و پرتو درماني غالبا[/size] [size=5] اندازه تومور را کاهش مي دهد. با اينوصف شيمي درماني و پرتودرماني درازمدت به نابودي بيشتر تومور منتج نمي شود.[/size]
[color=#1F497D]==================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]زماني که بدن تحت تاثير مسمو ميت ناشي از شيمي درماني و[/size]
[size=5] پرتودرماني قرار مي گيرد سيستم ايمني در معرض خطر و نابودي واقع مي شود بنا براين شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و پيچيدگيهاي ناشي از آن از دست بدهد..[/size]
[color=#1F497D]===============[/color]
[size=5]شيمي درماني و پرتو درماني مي تواند باعث جهش ژنتيکي سلولهاي سرطاني گردد و مقاوم و پايدار شود ونابود کردن آنها مشکل خواهد شد. جراحي مي تواند باعث گسترش سلول هاي سرطاني به ديگر نقاط بدن[/size] [size=5]شود. [/size]
[color=#1F497D]============[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]يک راه موثر مبارزه با سرطان نرساندن غذا به سلولهاي سرطاني است ..[color=#1F497D] [/color] عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نياز سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است.[/size][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right][color=#1F497D]==============[/color] [/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]سلولهاي سرطاني از چه موادي تغذيه مي شوند[/size]
[color=red][size=5] قند[/size][/color][size=5] تغذيه کننده سرطان است. با [color=#339966]قطع مصرف قند[/color] يک عامل مهم تامين غذا براي[/size][size=5] سلولهاي سرطاني قطع مي شود .[/size]
[size=5] جانشين هاي قند نظير[/size]
[size=5] [/size][size=5]NutraSweet[/size][size=5] ، [/size][size=5]Equal[/size][size=5] ، [/size][size=5]Spoonful[/size][size=5] و غيره با [/size][size=5]A[/size][size=5] [/size][size=5]spartame[/size][size=5] ساخته مي شود و زيان آوراست. يک جانشين طبيعي بهتر [color=#339966]عسل مانوکا[/color] يا ملاس ناشي از قند سازي است ليکن مقدار مصرف آن بايد بسياراندک باشد. نمک سفره داراي افزودني شيميايي است که رنگ آنرا سفيد کند..[/size]
[size=5] جانشين بهتر [color=red]نمک[/color] سفره [color=#339966]نمک حاصل ازآب دريا[/color] و يا [/size][size=5]Brag's aminos[/size][size=5]است.[/size]
[color=#1F497D]===========[/color]
[size=5]سلولهاي سرطاني در محيط اسيدي مقاوم و پايدار مي شوند.. رژيم مبتني بر [color=red]گوشت قرمز[/color] اسيدي مي شود و بهترين آنست که [color=#339966]ماهي[/color] خورده شود و بجاي مصرف [color=red]گوشت گاو و خوک[/color] مقدار[color=#1F497D] [/color]کمي[/size][color=#1F497D] [/color][size=5] [color=#339966]گوشت جوجه[/color]مرجح است. گوشت قرمزهمچنين محتوي آنتي بيوتيک هاي دامي ، هرمون هاي رشد و انگل است که تماما بخصوص براي اشخاص مبتلا به سرطان آسيب رسان است .[/size]
[color=#1F497D]===============[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]رژيم با 80% [color=#339966]سبزيجات تازه و آب ميوه و بنشن ، دانه هاي نباتي ، آجيل ها و مقداري ميوه[/color] بدن را در محيط[color=#1F497D] [/color] قليايي قرار مي دهد. ازغذاهاي پخته شده شامل بنشن ،حدود 20% مي تواند به بدن برسد. آنزيم هاي زنده در آب سبزيجات تازه به آساني جذب مي شود و ظرف 15 دقيقه به سطوح سلولي مي رسد تا سلولهاي سالم را رشد کافي دهد و تقويت کند... براي بدست آوردن آنزيم هاي زنده بمنظور ساختن سلول هاي سالم کوشش کنيد آب سبزيجات تازه ( بسياري از سبزيجات از جمله جوانه لوبيا ) مصرف کنيد و دو تا سه مرتبه[/size][color=#1F497D] [/color][size=5] در روز مقداري سبزيجات خام بخوريد.[/size]
[size=5] آنزيم ها در حرارت 104 درجه[/size] [size=5]فارنهايت (يا 40 درجه سانتيگراد) ازبين مي روند.[/size]
[color=#1F497D]=============[/color]
[size=5] از خوردن [color=red]قهوه ، چاي وشکلات[/color] که داراي کافئين زياد است پرهيز کنيد.[color=#339966]چاي سبز[/color] جانشيني بهتر و داراي خواص ضد سرطان است. بهترين نوشيدني[color=#339966] آب[/color] است.براي جلوگيري از ورود توکسين هاي معروف(مواد سمي ) و فلزات سنگين در آبهاي لوله کشي به بدن ، مصرف آب تصفيه شده يا فيلتر شده مناسب است. ا ز خوردن آبهاي تقطير شده پرهيز کنيد.[/size]
[color=#1F497D]==============[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]هضم پروتئين گوشت قرمز سخت است و نياز به مقدار زيادي آنزيم گوارشي دارد. گوشت هضم نشده که در روده ها باقي بماند فاسد مي شود و مسموميت ايجاد مي کند.[/size]
[color=#1F497D]===================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]ديواره هاي سلول سرطاني داراي پوشش پروتئين خشن است[color=#1F497D].[/color] [color=#1F497D] [/color]با[/size][size=5] صرفنظر کردن از خوردن گوشت يا کمتر خوردن آن آنزيم بيشتري براي حمله به ديواره هاي پروتئيني سلول سرطان آزاد مي شود و به بدن امکان مي دهد سلول هاي سرطاني را از بين ببرد..[/size]
[color=#1F497D]===================[/color][/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]بعضي مکمل ها : [/size][size=5]IP6[/size][size=5],[/size]
[size=5] [/size][color=#339966][size=5]Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals[/size][/color][color=#339966][size=5], [/size][/color][color=#339966][size=5]EF A s[/size][/color]
[size=5] [/size][size=5]etc[/size][size=5]...)) سيستم ايمني را بهبود[/size] [size=5] مي بخشند تا سلولهاي مبارزه کننده و کشنده خود بدن را براي از بين بردن سلول سرطاني تقويت کنند. مکمل هاي ديگرنظير ويتامين اي[/size] [size=5] ([/size][size=5]E[/size][size=5]) توان برنامه ريزي کشتن[/size] [size=5]سلول يعني روش معمولي خلاصي يافتن از سلول هاي آسيب ديده ، غير ضروري و غير لازم بدن را دارند[/size]
===================[/right][/font]
[font=tahoma, times, serif][right] [size=5]سرطان بيماري جسم و روح و روان است. داشتن روحيه مثبت و[/size][size=5] پيکار جو به شخص مبارزه کننده با سرطان کمک مي کند که به بقاي خود ادامه دهد. خشم و عدم بخشش و تند خويي بدن را در برابر محيط پر تنش وترشرويي قرار مي دهد. بياموزيد که روحيه اي توام با عشق و بخشندگي داشته باشيد. بياموزيد که همواره حالت آرامش و دلي آرام داشته باشيد و از زندگي لذت ببريد[/size].
====================
[size=5]سلول هاي سرطاني درمحيط حاوي اکسيژن توان ماندن ندارند. [color=#339966]ورزش روزانه وتنفس عميق[/color] باعث مي شود که اکسيژن به لايه هاي سلولي برسد . [color=#339966]اکسيژن درماني[/color] روش ديگرِي براي از بين بردن سلول هاي سرطاني است.[/size]
[color=#1F497D]=================[/color] [/right][/font]
[center][font=tahoma, times, serif] [/font][color=red][font=tahoma, times, serif][size=5] [color=#C00000][b]اين مقاله را بايد براي همه [/b][/color][/size][/font][/color][color=#C00000][font=tahoma, times, serif][size=5][b]ارسال کنيد[/b][/size][/font][/color][/center]
[/size] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/indent] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/indent] [/size][/font][/color] [/indent] [/indent][/size][/font][/color]
لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.