درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84860506820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=&st2=&sid=3a9135e2923181137510690a7fd36727&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Two+component+velocity+measurements+of+turbulent+flow+in+a+ribbed-wall+flow+channel%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: در scopus فقط چکیده این مقاله وجود دارد، سپاسگزار میشوم اگر اصل مقاله تهیه و به بنده ارسال شود.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.