درخواست مقاله


اسماعیلی

ارسال های توصیه شده

Title: Preparation of Graphitic Oxide

Author: W.S. Hummers, R.E. Offeman

Journal or Ebook Name: Journal of the American Chemical Society

Volume, Issue, Year and Pages : 80 (1958),1339-1339

Link: http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01539a017

Title: Preparation of Graphitic Oxide

Author: W.S. Hummers, R.E. Offeman

Journal or Ebook Name: Journal of the American Chemical Society

Volume, Issue, Year and Pages : 80 (1958),1339-1339

Link: http://pubs.acs.org/...021/ja01539a017

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.