درخواست مقاله5


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Sliding mode aeroelastic control of supersonic 2-D flapped lifting surfaces

Author: S Na, P Marzocca, L Librescu, KS Bong

Journal or Ebook Name: 48TH AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC STRUCTURES, STRUCTURAL DYNAMICS, AND MATERIALS CONFERENCE

Volume, Issue, Year and Pages : 2007

Link: http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2007-2349

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.