مجموعه گرامر های دروس 8-1کتاب Interchange intro


ارسال های توصیه شده

دوستای عزیزممممممم جسارت بنده روو بپذیریددد میدونم اکثرا اینجا تحصیل کرده هستند و با زبان اشناااا ولی از اونجایی که خواستم کار اصولی و از پایه باشه و نظر اکثریت رو جلب کنه همچین جسارتی کردم با هم از پایه یاد میگیریم سعی میکنم هر شب دو الی سه درس رو بزارم چون اوایل راحته و اکثر دوستان این مباحث براشون خیلی راحته ولی کم کم که سخت تر شد کند تر پیش میریم خوشحال میشم اگه همه با هم همکاری کنیم و اگه نقطه نظر یا پیشنهادی دارید بفرمایید تا مفید تر واقع باشه با تشکر.

.

New interchange: English for international communication

By Jack C. Richards

Unit 1 It's nice to meet you.

 

 

 

L0U1.jpg

تعریف فاعل در انگلیسی

یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد.

تعریف فعل

یعنی عملی که انجام می شود.

تعریف صفت

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود.

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره «صفت ملكي» مي باشد. «صفت ملكي» كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد و مالكيت را بيان مي كند

صفات ملکی

در ترجمه " کتاب ِ‌من " من اسمی است که در مورد کتاب توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید :

 

کتاب ِ‌ من کتاب ِ‌ ما

کتاب ِ‌ تو کتاب ِ‌ شما

کتاب ِ‌ او کتاب ِ‌ آنها

 

ترجمه این صفات ملکی به شرح زیر است :

My our

Your Your

Her / his / its their

مثال :

My book our book

Your book your book

نكته ها :

 

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد

I -> my (مال من )

You -> your (مال شما)

He -> his (مال او)

She -> her (مال او)

 

 

صيغه هاي جمع

We -> our (مال ما)

You -> your (مال شما)

They -> their (مال آنها)

اين صفات ملكي قبل از اسم مي آيند و مالكيت آن شيء را بر انسان بيان مي كنند. مانند:

My car اتومبيل من

Her watch ساعت او

Our teacher معلم ما

Their house خانه آنها

تعریف ضمایر فاعلی: ضمایر فاعلی به جای اسم می نشیند واز تکرار مکرر آن جلوگیری می کنند

1-ضمایر فاعلی : I ,you, he/she /it ,we ,you ,they

جمع

مفرد

we

I

اول شخص

you

you

دوم شخص

they

he, she, it

سوم شخص

 

۲- فعل کمکی (to be(am, is ,are

در زبان انگلیسی فعل کمکی (to be(am, is ,are در زمان حال ساده (was, were ) در گذشته و(been) در اسم مفعول استفاده می شود اینها فعل های کمکی هستند وگاهی هم بعنوان فعل اصلی استفاده می شوند .

فرم مخفف(Contraction)

I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's

We are = we're

You are = you're

They are = they're

John is busy = john's busy

توضیح: فرم مخفف بیشتر در محاوره ونوشته های غیر رسمی استفاده می شود و فرم کامل در نوشته های رسمی

در زبان انگلیسی قبل از اسم آقایان از .Mrاستفاده می شود وبرای خانم ها یی که ازدواج نکرده انداز Miss وبرای خانم هایی که ازدواج کرده اند . Mrsاستفاده می شود

For example

Mr.Hamid

Miss Lisa

Mrs.Morgan

لینک به دیدگاه

L0U2.jpg

 

Unit 2 What's this?

 

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

An + vowel sound

A + consonant sound

For example:

This is a book.

This is an English book.

This is a notebook.

This is an eraser.

توضیح . همانطور که می بینید به اولین حرف اشیا نگاه می کنیم و قبل از آن از اگر vowel بود از an و در غیر این صورت از a استفاده می کنیم.

this/It ,these/ they

همیشه درمفرد از

this/It

ودر جمع از

these/ they

For example:

this is a car

این ماشینه

it's a car.

این ماشینه

در جمع

these are cars

اینها ماشینه

they are cars.

اینها ماشینه

در جمع از are و در مفرد از is استفاده میشود.

It's = It is

they'er = they are

کلمه پرسشی what که به معنی (چه) یا (چه چیزی) بوده وبرای پرسش در مورد اشیاء به کار می رود.اگر همراه یک اسم باشد به معنی کدام می باشد.مانند

what car

کدام ماشین

در مفرد از

what's = what is

For example:

what's this?=what is this

این چیست؟ یا این چیه؟

it's an english book.

این یک کتاب انگلیسی هست.

what's this

این چیست؟

this is a car

این یک ماشین هست

در جمع از

what're=what are

For example:

what are these?

what are they?

اینها چیست؟ یا اینها چیه؟

these are books or they're books

اینها کتاب هستند

فرمول در مفرد

? this+ فعل کمکی(is) + کلمه پرسشی

what + is + this?

فرمول در جمع

?these or they+ فعل کمکی(are)+کلمه پرسشی

what+ are+these or they?

سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are

برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل کمکیto be بکار رفته است کافی است این فعل راپیش از فاعل ذکر کنیم. به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم بدیهی است که در پایان جمله علامت سوال می گذاریم

For example:

The book is yellow

کتاب زرد است

 

Is the book yellow?

آیا کتاب زرد است؟

در اینجا is بعنوان فعل جمله و the book بعنوان فاعل جمله

The table is new

میز تازه است

Is the table new?

آیا میز تازه است؟

نکته: هنگامی که اینگونه پرسشها رو بکار می بریم, شنونده مجبور است پاسخ بلی یا خیر بدهد.

For example:

Is the pen new

آیا خودکار تاره است؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

Is this your wallet

آیا این کیف شماست؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

تعریف اسم (noun) : کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص یا اشیاء و غیره بکار می رود در جملات بالاthe book, the table, the pen, و اسم انسانها و اشیاء و حیوانات وغیره.....................

کلمه پرسشی where به معنی کجا می باشد و برای پرسش در مورد مکان به کار

می رود.

هنگام سوای کردن با افعال (to be ( am/ is are

بصورت زیر بکار می رود

در مفرد where is

در جمع where are

For example:

where is my pen?

مداد من کجاست؟

where is your book?

کتاب شما کجاست؟

where are my keys?

کلیدهای من کجاست؟

where are your earrings?

گوشواره های شما کجاست؟

در این نوع پرسش ها باید جواب کامل بدهیم واز(prepositions) که حرف اضافه می باشند استفاده می کنیم

داخل in

روی on

در جلو in front of

در کنار next to

behind در عقب

در زیر under

For example:

where is my unbrella?

چتر من کجاست؟

it's on the table.

آن روی میز است

where are my books?

کتاب های من کجاست؟

they are in your briefcase.

آنها داخل کیف شماست

where is your cell phone?

it's next to television.

آن کنار تلوزیون است

where are your shoes?

کفش های شما کجاست؟

they are in front of my car.

آنها جلو ماشینم هستند

where is my pen?

مداد من کجاست؟

it's under the table.

آن زیر میز هست

where are her boots?

چکمه های او(مونث) کجاست؟

they are in behind yard.

آنها پشت حیاط هستند

لینک به دیدگاه

مارال عزیزم چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کردی خانم :x

خسته نباشی

جای دو دوست خوبم خانم پاکزادمنش و ماریای عزیزم سبز که بیان و تشویقتون کنند

خیلی خوب

انشاا... که موفق باشی استاد اعظم.

لینک به دیدگاه

مارال عزیزم چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کردی خانم :x

خسته نباشی

جای دو دوست خوبم خانم پاکزادمنش و ماریای عزیزم سبز که بیان و تشویقتون کنند

خیلی خوب

انشاا... که موفق باشی استاد اعظم.

شرمندمممممممممممم نکنیددد من شاگرددددد همگییییییی از جمله شمااااا و اساتیدی چون خانوم پاکزاد منشمممم در حده خودم خواستم ی قدم کوچیک بردارم از تشویقتون هم یک دنیااااا ممنونم :)]]@};- @};-

لینک به دیدگاه

شرمندمممممممممممم نکنیددد من شاگرددددد همگییییییی از جمله شمااااا و اساتیدی چون خانوم پاکزاد منشمممم در حده خودم خواستم ی قدم کوچیک بردارم از تشویقتون هم یک دنیااااا ممنونم :)]]@};- @};-

شما شرمنده می کنید که وقتتون نیک برای بجه های این انجمن میزارید. امیدورام همه با خوندن و تکرار ابن مطالب و یادگیری بتونند جواب زحمت شما و بدهند.

سپاس فراوان عزیزم

لینک به دیدگاه

ممنونم مارال عزیز... @};-

بابت زحمتی که می کشی و وقتی که داری اختصاص میدی... @};-

امیدوارم که دوستان قدر زحمت های شما رو بدونند و با تلاش و انگیزه تاپیکهای شما رو دنبال کنند...

کار شما کار ارزشمندیه @};-

خدا قوت =D>

لینک به دیدگاه

L0U3.jpg

Unit 3 Where are you from?

 

 

همانطور که در درس ۲ گفتم

سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are

برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل کمکیto be بکار رفته است کافی است این فعل راپیش از فاعل ذکر کنیم. به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم بدیهی است که در پایان جمله علامت سوال می گذاریم

مثال برای درس ۳

For example:

you are from Dezful.

شما اهل دزفول هستید

are you from Dezful?

آیا شما اهل دزفول هستید؟

yes, I am from Dezful.

بله من اهل دزفول هستم

no , I am not from Dezful.

نه من اهل دزفول نیستم

در جمله بالا فعل کمکیare بعنوان فعل اصلی و you بعنوان ضمیر فاعلی استفاده شده . هنگام جواب دادن باید از ضمیر فاعلی مناسب استفاده کنیم چون ازدوم شخص مفرد استفاده شده واز طرف مقابل باید از I استفاده کنه برای جواب دادن

she is from tehran.

او اهل تهرانه

is she from tehran?

آیا او اهل تهرانه؟

yes , she is from tehran.

بله اون اها تهرانه

no, she is not from tehran.

نه او اهل تهران نیست

درجمله بالا is بعنوان فعل اصلی و she ضمیر سو م شخص مفرد برای مونث استفاده شده

Mehdi is from Tabriz.

مهدی اهل تبریز است

is mehdi from Tabriz?

آیا مهدی اهل تبریز است؟

Yes, he is from Tabriz.

بله مهدی اهل تبریز است

No, he is not from Tabriz.

نه مهدی اهل تبریز نیست

در جمله بالا مهدی سوم شخص مفرد است و is بهنوان فعل اصلی بکار رفته ودر جواب از ضمیر فاعلی مناسبhe مذکر استفاده شده

they are from iran.

آنها اهل ایران هستند

are they from iran?

آیا آنها اهل ایران هستند؟

Yes, they are from iran.

بله آنها اهل ایران هستند

No, they are not from iran

نه آنها اهل ایران نیستند

در جمله بالا they به معنی آنها ضمیر فاعلی می باشد. are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته

Mehdi and mohsen are from Tabriz.

مهدی و محسن اهل تبریز هستند

are they from Tabriz?

آیا آنها اهل تبریز هستند؟

یا

are mehdi and mohsen from Tabriz?

آیا مهدی و محسن اهل تبریز هستند؟

we are from Japan.

ما اهل ژاپن هستیم

are we from Japan?

آیا ما اهل ژاپن هستیم؟

Yes, we are from Japan.

بله ما اهل ژاپن هستیم

در جمله بالا we به معنی ما و ضمیر فاعلی و are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته است

دوستان گل خودم انگلیسی رو نمی توانید در عرض مدت کم یاد بگیرید

چون تکرار وتمرین است که مهارت های شمارو بالا می بره من به تمام

دوستان قول می دم اگه با گرامر ومکالمه های که به عزیزان تو این وب

آموزش میدم رو دنبال کنند در عرض یک سال می تونند خوب مکالمه

کنند

فرمول سوالی کردن با کلمه های پرسشی

سوالی فرمول

where + to be,( is , are) +ضمیر فاعلی (you , she/he/they)+from?

جواب

ضمیرفاعلی + to be + مکان و کشور و شهر

Where are you from?

اهل کجا هستی؟

I'm from Iran.

من اهل ایران هستم

I'm Iranian.

من ایرانی هستم

Where is she from?

او(مونث) اهل کجاست؟

She's from Seoul.

اواهل سئول هست

Where is he from?

او(مذکر )اهل کجاست

He's from Italy

اواهل ایتالیا هست

Where is your father from?

پدر شما اهل کجاست؟

He is from Pusan.

او اهل پوسان هست

Where is your mother from?

مادرت اهل کجاست؟

She's from Brazil.

 

او اهل برزیل هست

لینک به دیدگاه

Unit 4 I'm not wearing boots!

 

 

L0U4.jpg

 

چنانکه در درس یک گفتیم صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم

می آید ومالکیت را بیان می کند

 

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد

I -> my (مال من )

You -> your (مال شما)

He -> his (مال او)

She -> her (مال او)

 

 

صيغه هاي جمع

We -> our (مال ما)

You -> your (مال شما)

They -> their (مال آنها)

 

 

 

For example:

 

my books کتابهای من

your booksکتابهای شما

his books (کتابهای او( مذکر

herbooks( کتابهای او( مونث

our booksکتابهای ما

your booksکتابهای شما

their booksکتابهای آنها

 

where is my car?

ماشین من کجاست؟

the book is in my hand.

کتاب در دست من است

her book is interesting.

کتاب ایشان (مونث )جالبه

his car is new.

ماشین ایشان( مذکر) نو است

 

نکته هنگام استفاده از اسمها ازs مالکیت استفاده می کنیم

 

 

For example:

 

Mehdi's hands

دستهای مهدی

Liz's car

ماشین لیزا

Mohsen's books

کتابهای محسن

is this Mehdi's cat?

آیا این گربه مهدی هست؟

دوستان گلم همیشه با ساختن جمله های ساده مهارت خود رابالا ببرید

Colors

 

 

whatare your favorite colors?

رنگ های مورد علاقه شما چیست؟

Myfavorite colors are blue and pink.

رنگ های مورد علاقه من آبی وصورتی هستند

 

در جمله بالاwhat به معنی چه یا چه چیز می باشد وکلمه پرسشی می باشد

و are به معنی هستند وفعل کمکی ودر ایجا بعنوان فعل اصلی بکار رفته است

your وmy صفات ملکی می باشند

 

whatis her favorite color?

رنگ مورد علاقه او (مونث) چیست؟

her favorite color is red.

رنگ مورد علاقه او مونث قرمز هست

 

در جمله بالاwhat کلمه پرسشی می باشد is فعل کمکی( در اینجا فعل اصلی)

وher صفت ملکی برای مونث می باشد

 

what's your father favorite color?

رنگ مورد علا قه پدر شما چیست؟

his favorite color is green.

رنگ مورد علاقه ایشان سبز است

در جمله بالا

what's =whatis

your و his صفات ملکی می باشد

زمان حال استمراری : 1-برای بیان اعمالی که هم اکنون در حال انجام می باشد

 

Iam watering the flowers now.

من اکنون گلها رو آب می دهم

some oneis coming.

یک نفر داره میاد

 

 

2-برای بیان تکرار های غیر عمدی( تکرار های عمدی مربوط به زمان حال ساده اند)

 

Iam always losing my pencil.

من همیشه مدادم رو گم می کنم

 

3- برای بیان آینده نزدیک از حال استمراری وحال ساده استفاده می کنیم

 

Iam going to Tabriz tomorrow.

من فردا تبریز میرم

زمان حال استمراری :

فرمول :

اسم مصدر(فعل+am/is/are+(ing/+ فاعل یا( ضمایر فاعلی)

طرز منفی وسوال کردن زمان حال استمراری :

برای منفی کردن این زمان کافی است کلمه not را به مشتقات(Be( am/is/are

اضافه نماییم.

وبرای سوالی کردن آن کافی است جای مشتقات(Be( am/is/are را با فاعل عوض کنیم

 

 

For example:

سوالی کردن

youare watching a movie now.

شما حالا فیلم تماشا می کنید

areyou watching a movie now?

آیا شما فیلم تماشا می کند حالا؟

 

منفی کردن

I am watching a movie now

حالا من فیلم تماشا می کنم

Iam not watching a movie now

من حالا فیلم تماشا نمی کنم

 

I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's

We are = we're

You are = you're

They are = they're

I am not = I'm not

you are not = your're not = you are n't

he is not = he's not = he is n't

she is not = she's not = she is n't

we are not = we're not = we are n't

لینک به دیدگاه

ممنونم عالی بود توی زمان حال یکم مشکل داشتم مرسی معلم عزیز @};- @};- @};-

ممنون و تشکرررررررررررر از دلگرمی شماااااااااا :)]]@};-

لینک به دیدگاه

Unit 5 What are you doing?

L0U5.jpg

برای ساختن سوال با کلمه پرسشی در زمان حال استمراری یکی از

کلمات پرسشی را در ابتداای جمله می آوریم پس از آن مشتق

(Be(am/is/are و سپس فاعل یا ضمایر فاعلی و بعد

فعل اصلی را می آوریم وکلمه مورد پرسش را از جمله حذف می کنیم

 

 

 

 

For example:

mehdi is studing grammar.

مهدی گرامر می خواند

is mehdi studing grammar?

آیا مهدی گرامر می خواند؟

whatis mehdi studing?

چه چیز مهدی می خواند؟

what are you doing?

چه کار می کنید؟

I'm going to work.

من می روم سر کار

what's mehdi doing?

مهدی چه کار می کند؟

he is working.

او کار می کند

mary is drinking tea

مری چای می نوشد

is mary drinking tea?

آیا مری چای می نوشد؟

what's mary drinking?

مری جه چیز می نوشد؟

cat is drinking milk.

گربه شیر می خورد

is cat drinking milk?

آیا گربه شیر می خورد

what's cat drinking?

گربه چه می نوشد؟

who is mehdi telephoneing?

مهدی به چه کسی تلفن می کند

mehdi is telephoning Mr. hamid

مهدی به حمید تلفن می کند

where is mehdi working?

مهدی کجا کار می کند؟

mehdi is working in the company

مهدی در شرکت کار می کند

who is mehdi helping?

مهدی به چه کسی کمک می کند

mehi is helping mary

مهدی به مری کمک می کند

where is hamid studying?

حمید کجا مطالعه می کند؟

Hamid is studying in the library.

حمید در کتاب خانه مطالعه می کند

what are mehdi and mary doing?

مهدی و مری چه کار می کنند؟

they are haveing lunch.

آنها نهار می خورند

who are eating lunch?

چه کسانی نهار می خورند؟

mehdi and mary are eating lunch.

 

 

what time is it?axe-sub-ir_mot_bush_%20%281%29.gif

 

 

 

 

It's forty five after twelve P.M OR

چهل و پنج دقیقه گذشته از دوازده

It's twelve- forty five P.M

دوازده چهل وپنج دقیقه

 

 

در زبان انگلیسی بعد از 12 شب ازA.M وبعداز 12 ظهر از P.M استفاده می کنند

خود 12 شب را بعنوان Mid night

و12 بعد از ظهر را بعنوان Noon

چرا از A.M یا از P.M استفاده می کنند؟

فرض کنید ساعت یک است

it's one o'clock A.M

یعنی ساعت یک شب است

it's one o'clock P.M

یعنی ساعت یک بعد از ظهر میباشد

For example:

It's five o'clock in the morning

it's five o'clock A.M

ساعت 5 صبح است

It's seven o'clock in the morning.

it's seven o'clock A.M

ساعت 7 صبح است

It's twelve o'clock

it's noon.

ساعت 12 ظهر است

it's four o'clock in the afternoon.

it's four P.M

ساعت 4 بعد از ظهر است

It's seven in the evening

it's seven P.M

ساعت 7 عصر است

it's twelve o'clock at night.

it's midnight

ساعت 12 شب است

it's one -thirty P.M

It's half after one p.m

it's half past one p.m

it's thirty after or past one p.m

ساعت یک نیم بعد از ظهر است

it's one -oh- five p.m

it's five( minutes) after one p.m

پنج دقیقه گذشته از یک

لینک به دیدگاه

Be true to your word, and to the promises you make. Be like a strong tree to which people cling when a river is in flood

روی حرف ها و قول های خود بایستید و صداقت خود را در عمل نشان دهید.مانند درخت محکمی باشید که مردم حتی در طغیان رودخانه بدان می اویزند و خود را نجات می دهند

 

 

74790543203508105063.jpg

 

لینک به دیدگاه

Unit 6 My sister works downtown.

 

L0U6.jpg

 

 

در زمان حال ساده بعد از فاعل یا ضمایر فاعلی فعل را بصورت ساده می آوریم

 

mehdi plays football

مهدی فوتبال بازی می کند

he plays football.

اوفوتبال بازی می کند

و برای سوالی کردن ازdo یا does استفاده می کنیم

مثال :

does mehdi play football?

آیا مهدی فوتبال بازی می کند؟

does he play football?

آیا او فوتبال بازی می کند؟

توضیح در سوم شخص مفرد یا غایب ازdoes و در بقیه از do استفاده می کنیم

ضمناً در سوم شخص مفرد از s یا es در آخر فعل استفاده می کنیم ولی هنگامی که جمله را سوالی می کنیم از does استفاده می کنیم s یا es از فعل حذف می شود

 

for example:

I work near here

من نزدیک اینجا کار می کنم

you work near here

شما نزدیک اینجا کار می کنید

she works near hear

او(مونث )در نزدیک اینجا کار می کند

he works near here

او (مذکر )در اینجا کار می کند

we work near here

ما نزدیک اینجا کار می کنیم

they work near hear

آنها نزدیک اینجا کار می کنند

 

 

سوالی کردن

do they work near here?

آیا آنها اینجا کار می کنند؟

does he work near here?

آیا او مذکر اینجا کار مکند؟

does mehdi work near here?

آیا مهدی نزدیک اینجا کار می کند؟

 

 

منفی کردن

در منفی کردن ازdon't یا ازdoesn't استفاده می کنیم

do not=don't

does not= doesn't

 

for example:

they don't work near here

آنها نزدیک اینجا کار نمی کنند

he doesn't work near here

او نزدیک اینجا کار نمی کند

mehdi doesn't work near here

مهدی نزدیک اینجا کار نمی کند

 

 

 

جمله درست کردن با افعال بی قاعده

I have

من دارم

you have

او دارد

she/ he/ it/ has

او یا آن دارد

we have

ما داریم

they have

آنها دارند

I have a book

من کتاب دارم

you have a book

شما کتاب دارید

she has a book

او مونث کتاب دارد

we have books

ما کتاب داریم

they have books

آنها کتاب دارند

I go to school

من می روم مدسه

you go to school

شما مدرسه می روید

he goes to school

او مذکر می رود مدرسه

mina goes to school

مینا می رود به مدرسه

my brother goes to school

برادر من می رود مدرسه

they go to school

آنها به مدرسه می روند

I do homework every day

من تکالیفم را هر روز انجام می دهم

you do your homework every day

شما تکالیفتان را هر روز انجام می دهید

she does home work every day

او مونث هرروز تکالیف انجام می دهد

they do their homework every day

آنها هر روز تکالیفشان را انجام می دهند

my sisters do their homework every day

خواهرهای من هر روز تکالیفشان را انجام می دهند

 

 

 

برای گفتن زمان

time expressions

early زود

late دیر

every day هر روز

on saturday درشنبه

on sunday در یک شنبه

on monday در دوشنبه

on tuesday در سه شنبه

on wednesday در چهار شنبه

on thursday در پنج شنبه

on friday در جمعه

on weekdays در روزهای هفته

on weekends در روز های آخر هفته

 

 

در زبان انگلیسی شنبه ویک شنبه weekends

و از دوشنبه تا جمعه weekdays

در بالا on به معنی در است

in the morning در صبح

in the afternoon در بعد از ظهر

in the evening در عصر

 

 

در بالا in به معنی در است

at nine o'clock در ساعت نه

at noon درساعت دوازده ظهر

at night در شب

at midnight در ساعت دوازده شب

 

 

در بالا at به معنی در است

لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.