اصطلاحات، کلمات و افعال ضروری در زبان آلمانی


baran01

ارسال های توصیه شده

با سلام خدمت دوستای گلم

ببخشید بابت تاخیر در انجام وظیفه

ادامه ی اعداد را در این پست گذاشتم امیدوارم موفق باشید

 

 

 

 

51474e8bb741d_15000.jpg

لینک به دیدگاه

با سلام خدمت تمام دوستان عزیز علاقمند به زبان المانی

 

در این درس اعداد 1 تا 15 را به شما آموزش می دهم امیدوارم با پشت کار و تلاش کافی با ما همراه باشید

 

 

Die Zahlen ( دی تساهِن) توجه کنید حرف Z در آلمانی "ت سِت " ابتدا به ساکن ، خوانده می شود . بنابراین به تلفظ Zahlen دقت کنید.

 

513606c148db1_115.png

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

در اینجا من تعدادی از کلمات سوالی پر کاربرد در زبان آلمانی را برای شما آورده‌ام.

 

کی؟ چه کسی؟

Wer

 

چی؟ چه چیزی؟

Was

vas

 

چرا؟

Warum

 

کی؟ چه وقتی؟

Wann

van

کجا؟

Wo

:vo

چطور؟ چگونه؟

Wie

:vi

چه کسی را؟ (acc.)

Wen

ve:n

به چه کسی؟ (dat.)

Wem

ve:m

از چه جهت؟

Wieso

:vi'zo

از کجا؟

Woher

 

به کجا؟

Wohin

vo'hɪn

کدام؟

Welch-

vεlç

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

اصطلاحاتی که در اینجا آورده شده تعدادی از ئر کاربرد‌ترین اصطلاحات زبان آلمانی است و یادگیری آنها ضروری است

Guten Morgen goot-en mor-gen

صبح بخیر

 

Guten Tag goot-en tahk

سلام/ روز بخیر

 

Guten Abend goot-en ah-bent

شب بخیر/ عصر بخیر

 

Gute Nacht goot-eh nakht

شب بخیر

 

Auf Wiedersehen owf vee-dair-zayn

خدا حافظ

 

Bitte bih-tuh

لطفا

 

Danke dahn-kuh

ممنونم

 

Bitte schön bih-tuh shurn

خواهش می‌کنم

 

Ja/Nein yah/nine

خیر/ بله

Herr/Frau/Fräulein hair/frow/froi-line

دوشیزه/ خانم / آقا

 

Wie geht es Ihnen? vee gayt es ee-nen

(حال شما چطور است؟ (رسمی

 

Wie geht's? vee gayts

(چالت چطوره؟ (غیر رسمی

Ich bin müde. ikh bin moo-duh

.من خسته هستم

 

Ich bin krank. ikh bin krahnk

.من مریض هستم

 

Ich habe Hunger. ikh hah-buh hoong-er

.من گرسنه هستم

 

Ich habe Durst. ikh hah-buh dirst

.من تشنه هستم

 

Gut/Es geht/So lala goot/ess gate/zo lahlah

خوبه / درسته

 

Schlecht/Nicht Gut shlekht/nisht goot

خوب نیست/ بد

 

Wie heißen Sie? vee hie-ssen zee

(اسم شما چیست؟ (رسمی

 

Wie heißt du? vee hiesst doo

(اسم تو چیست؟ (غیر رسمی

 

Ich heiße... ikh hie-ssuh

.اسم من ... است

 

Mein Name ist... mine nah-muh isst

.اسم من ... است

 

Woher kommen Sie? vo-hair koh-men zee

(شما اهل کجا هستید؟ (رسمی

 

Woher kommst du? vo-hair kohmst doo

(اهل کجایی؟ (غیر رسمی

 

Wo wohnen Sie? vo voh-nen zee

(کجا زندگی می‌کنید؟ (رسمی

 

Wo wohnst du? vo vohnst doo

(کجا زندگی می‌کنی؟ (غیر رسمی

 

Ich komme aus Iran.ikh koh-muh ows dane fair-ine-ik-ten shtat-en

.من ایرانی هستم

 

Ich wohne in... ikh voh-nuh in

.من در ... زندگی می‌کنم

 

Wie alt sind Sie? vee alt zint zee

(چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟ (رسمی

 

Wie alt bist du? vee alt bisst doo

(چند سالته؟ (غیر رسمی

 

Ich bin ____ Jahre alt. ikh bin ____ yaa-reh alt من ... سن دارم/ من ... ساله هستم.

 

Sprechen Sie Deutsch? shpreck-en zee doytch

آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ (رسمی)

 

Sprichst du Englisch? shprikhst doo eng-lish

(می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (غیر رسمی

 

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch frahn-tsur-zish, ee-tahl-yay-nish, spahn-ish, roos-ish, yah-pahn-ish

ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

 

Ich spreche... ikh shpreck-uh

.من می‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

 

Ich spreche kein... ikh shpreck-uh kine

.من نمی‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

Ich verstehe [nicht]. ikh fehr-stay-eh [nisht]

[من می‌فهمم [نمی‌فهمم

 

Ich weiß [nicht]. ikh vise [nisht]

[من می‌دانم [نمی‌دانم

 

Entschuldigen Sie ehnt-shool-dih-gun zee

.ببخشید

 

Es tut mir leid. ehs toot meer lite

.معذرت می‌خواهم

 

Bis später/bald biss shpay-ter/bahlt

.بعدا / به زودی می‌بینمت

 

Tschüs/Tschau tchews/chow

(خدا حافظ (غیر رسمی

 

Ich liebe dich. ikh leeb-uh dish

.دوستت دارم

 

Ich liebe Sie. ikh leeb-uh zee

. همه شما را دوست دارم

لینک به دیدگاه

در درس‌های گرامر تا حدودی با طریقه استفاده از کلمات سوالی آشنا شدید در اینجا من تعدادی از کلمات سوالی پر کاربرد در زبان آلمانی را برای شما آورده‌ام.

 

 

کی؟ چه کسی؟

Wer

:ve

چی؟ چه چیزی؟

Was

vas

چرا؟

Warum

va'rm

کی؟ چه وقتی؟

Wann

van

کجا؟

Wo

:vo

چطور؟ چگونه؟

Wie

:vi

چه کسی را؟ (acc.)

Wen

ve:n

به چه کسی؟ (dat.)

Wem

ve:m

از چه جهت؟

Wieso

:vi'zo

از کجا؟

Woher

:vo'he

به کجا؟

Wohin

vo'hɪn

کدام؟

Welch-

vεlç

لینک به دیدگاه

در این بخش از آموزش لغت‌دانی می‌خواهم به روزهای هفته بپردازم.

 

دوشنبه

Montag

'mo:nta:k

سه شنبه

Dienstag

'di:nsta:k

چهارشنبه

Mittwoch

'mɪtvɔx

پنج شنبه

Donnerstag

'dɔnsta:k

جمعه

Freitag

'fraita:k

شنبه

Samstag

'zamsta:k

یکشنبه

Sonntag

'zɔnta:k

روز

der Tag (e)

ta:k

صبح

der Morgen

'mɔrg

بعد از ظهر

der Nachmittag (e)

'na:xmɪta:k

اول شب

der Abend (e)

'a:bt

شب

die Nacht (e)

'naxt

امروز

heute

'hɔytə

فردا

morgen

'mɔrg

امشب

heute Abend

'hɔytə 'a:bt

دیروز

gestern

gεstn

دیشب

gestern abend

gεstn 'a:bt

هفته

die Woche (n)

'vɔ

آخر هفته

das Wochenende (n)

'vɔxεndə

روزانه

täglich

'tε:kliç

هفتگی

wöchenlich

'vɔxnəliç

 

برای مشخص کردن یک اتفاق در یکی از روزهای هفته (و آخرهفته) باید از حرف اضافه am قبل از آن روز استفاده کنید. و باید بدانید که همه روزهای هفته و ماه‌ها و فصل‌ها مذکر هستند بنابراین شکل این حرف اضافه تغییری نخواهد کرد. از واژهای jeden- هر (مثلا هر جمعه), nächsten- بعد (جمعه بعد),letzten- آخر (روز آخر) و vorigen- قبل, گذشته (هفته قبل) به وفور در مکالمات مربوط به روز و تاریخ استفاده می‌شود.

لینک به دیدگاه

در این قسمت درباره اسامی آلمانی مربوط به ما‌ه‌های سال و فصل‌های مختلف لغاتی را یادخواهید گرفت.

ژانویه

Januar

'jana:

فوریه

Februar

'fe:brua:

مارس

März

'mεrts

آوریل

April

a'prɪl

مه

Mai

'mai

ژوئن

Juni

'ju:ni

ژوئیه

Juli

'ju:li

اوت

August

au'gst

سپتامبر

September

zεp'tεmb

اکتبر

Oktober

ɔk'to:b

نوامبر

November

no'vεmb

دسامبر

Dezember

de'tsεmb

ماه

der Monat (e)

'mo:nat

سال

das Jahr (e)

'ja:

ماهیانه

monatlich

'mo:natlɪç

سالینه

jährlich

'jε:lɪç

زمستان

der Winter

'vɪnt

بهار

der Frühling

'fry:lɪŋ

تابستان

der Sommer

'zɔm

پاییز

der Herbst

hεrpst

 

برای اشاره به چیزی در یک ماه یا یک فصل خاص باید از حرف اضافه im استفاده کنید.

لینک به دیدگاه

در این بخش به معرفی برخی از اسامی مربوط به رنگها و اشکال هندسی مهم پرداخته می شود.

 

o'raŋʒə

orange

نارنجی

ro:za'

rosa

صورتی

vo'lεt

violett / lila

ارغوانی

blau

blau

آبی

'gεlp

gelb

زرد

ro:t

rot

قرمز

varts∫

schwarz

سیاه

brauən'

braun

قهوه‌ای

grau'

grau

طوسی

vais

weiß

سفید

gry:n'

grün

سبز

fi:εk'

das Viereck

مربع

kraizə'

der Kreis

دایره

draiεk'

das Dreieck

مثلث

re∫tek

das Rechteck

مستطیل

o'va:l

das Oval

بیضی

axtεk'

das Achteck

هشت گوش

vrfl'

der Würfel

مکعب

ku:gl'

die Kugel

کره

ke:gl'

der Kegel

مخروط

tsi'lɪnd

der Zylinder

استوانه

لینک به دیدگاه

ابتدا عذر خواهی کنم چون در هر پست ردیف‌ها به صورتی خاص چیده شده اما من هرکاری کردم نتواسنتم آن را درست در محلش قرار دهم.

 

در این بخش به بیان اسامی مربوط به خانواده و اقوام می‌پردازم. حروف چیده شده در پرانتز حالت جمع اسامی است.

 

'εltn

die Eltern

والدین

'mt, Plural 'mt

die Mutter (ü)

مادر

'fa:t, Plural 'fεt

der Vater (ä)

پدر

zo:n, Plural 'zø:nə

der Sohn (ö, e)

فرزند پسر

'tɔxt, Plural 'tœçt

die Tochter (ö)

فرزند دختر

'bru:d, Plural 'bry:d

der Bruder (ü)

برادر

'∫vεst

die Schwester (n)

خواهر

 

der Großvater (ä)

پدر بزرگ

 

die Großmutter (ü)

مادر بزرگ

'εŋkl

der Enkel (-)

نوه پسر

 

die Enkelin (nen)

نوه دختر

'nɪçtə

die Nichte (n)

دختر برادر يا خواهر و غيره

'nεfə

der Neffe (n)

پسر برادر يا خواهر و غيره

''fεt

der Vetter (n)

پسر عمو-خاله- دایی- عمه

ku'zi:nə

die Kusine (n)

دختر عمو-خاله- دایی- عمه

'ɔŋkl

der Onkel (-)

عمو یا دایی

'tantə

die Tante (n)

عمه یا خاله

'jŋə

der Junge (n)

پسر

'mε:tçən

das Mädchen (-)

دختر

'man, Plural 'mεn

der Mann (ä, er)

مرد

frau

die Frau (en)

زن

'frɔynt, Plural 'frɔyndə

der Freund (e)

دوست

لینک به دیدگاه

در این بخش به اسامی مربوط به برخی از شغل‌ها می‌پردازیم. اگر در مورد تلفظ‌ها مشکل دارید به زودی راهنمای استفاده از حروف فونتیک آماده خواهد شد.

 

معنی

مذکر

مونث

تلفظ

کارگر

Arbeiter

Arbeiterin

'arbait

نقشه‌کش

Architekt (en)

Architektin

arçi'tεkt

مکانیک خودرو

Automechaniker

Automechanikerin

autome'ça:nɪk

کتابخانه‌دار

Bibliothekar

Bibliothekarin

bibliote'ka:

گزارشگر تلويزيون

Fernsehreporter

Fernsehreporterin

'fεrnze:ə re'pɔrt

مهندس

Ingenieur

Ingenieurin

ɪnʒe'nø:

آشپز

Koch (ö, e)

Köchin

kox , Plural 'kœçə

خلبان

Pilot (en)

Pilotin

pi'lo:t

افسر پلیس

Polizist (en)

Polizistin

poli'tsɪst

کشیش

Priester

Priesterin

'pri:st

منشی

Sekretär

Sekretärin

zekre'tε:

مهماندار هواپیما

Flugbegleiter

Flugbegleiter (in)

flu:kbeglaɪt

راننده تاکسی

Taxifahrer

Taxifahrerin

'taksi'fa:r

وکیل

Anwalt (ä, e)

Anwältin

'anvalt, Plural 'anvεltə

پزشک

Arzt (e)

Ärztin

a:tst, Plural 'εtstə

کارمند بانک

Bankangestellte (n)

Bankangestellte (n)

Baŋk a:ngə'∫tεlte

راهنما

Dirigent

Dirigentin

diri'gεnt

آرایشگر

Friseur

Friseurin

fri'zø:

صندوقدار

Kassierer

Kassiererin

ka'si:r

پیشخدمت

Kellner

Kellnerin

'kεln

پرستار

Krankenpfleger

Krankenpflegerin

'kraŋk 'pfle:g

قاضی

Richter

Richterin

'rɪçt

نویسنده

Schriftsteller

Schriftstellerin

'∫rɪft∫tεl

فروشنده

Verkäufer

Verkäuferin

fε'kɔyf

در این بخش به اسامی مربوط به برخی از شغل‌ها می‌پردازیم. اگر در مورد تلفظ‌ها مشکل دارید به زودی راهنمای استفاده از حروف فونتیک آماده خواهد شد.

 

معنی

مذکر

مونث

تلفظ

کارگر

Arbeiter

Arbeiterin

'arbait

نقشه‌کش

Architekt (en)

Architektin

arçi'tεkt

مکانیک خودرو

Automechaniker

Automechanikerin

autome'ça:nɪk

کتابخانه‌دار

Bibliothekar

Bibliothekarin

bibliote'ka:

گزارشگر تلويزيون

Fernsehreporter

Fernsehreporterin

'fεrnze:ə re'pɔrt

مهندس

Ingenieur

Ingenieurin

ɪnʒe'nø:

آشپز

Koch (ö, e)

Köchin

kox , Plural 'kœçə

خلبان

Pilot (en)

Pilotin

pi'lo:t

افسر پلیس

Polizist (en)

Polizistin

poli'tsɪst

کشیش

Priester

Priesterin

'pri:st

منشی

Sekretär

Sekretärin

zekre'tε:

مهماندار هواپیما

Flugbegleiter

Flugbegleiter (in)

flu:kbeglaɪt

راننده تاکسی

Taxifahrer

Taxifahrerin

'taksi'fa:r

وکیل

Anwalt (ä, e)

Anwältin

'anvalt, Plural 'anvεltə

پزشک

Arzt (e)

Ärztin

a:tst, Plural 'εtstə

کارمند بانک

Bankangestellte (n)

Bankangestellte (n)

Baŋk a:ngə'∫tεlte

راهنما

Dirigent

Dirigentin

diri'gεnt

آرایشگر

Friseur

Friseurin

fri'zø:

صندوقدار

Kassierer

Kassiererin

ka'si:r

پیشخدمت

Kellner

Kellnerin

'kεln

پرستار

Krankenpfleger

Krankenpflegerin

'kraŋk 'pfle:g

قاضی

Richter

Richterin

'rɪçt

نویسنده

Schriftsteller

Schriftstellerin

'∫rɪft∫tεl

فروشنده

Verkäufer

Verkäuferin

fε'kɔyf

لینک به دیدگاه

در این بخش به تعدادی از افعال کاربردی در زبان آلمانی می‌پردازیم. افعال زیر همگی از جمله افعال با قائده هستند. برای صرف آنها می‌توانید از قوائد گرامر کمک بگیرید.

 

'antvɔrtən

جواب دادن, پاسخ دادن

antworten

'arbaitən

کار کردن

arbeiten

'blɪkən

نگاه کردن, خیره شدن

blicken

'brauxən

نیاز داشتن

brauchen

'daŋkən

تشکر کردن

danken

'fra:gən

سوال کردن, پرسیدن

fragen

'glaubən

اعتقاد داشتن

glauben

'kɔstən

ارزش داشتن, بها داشتن

kosten

lεrnən

یادگرفتن, آموختن

lernen

'li:bən

دوست داشتن

lieben

'maxən

درست کردن, ساختن, انجام دادن

machen

'mi:tən

کرایه کردن

mieten

'rauxən

سیگار کشیدن

rauchen

'raizən

مسافرت کردن

reisen

rezεr'vi:rən

رزرو کردن

reservieren

'za:gən

گفتن

sagen

∫ɪkən

فرستادن, ارسال کردن

schicken

'ze:ən

دیدن

sehen

∫pi:lən

بازی کردن, نواختن

spielen

'zənxən

جستن, گشتن

suchen

'tantsən

رقصیدن

tanzen

telefo'ni:rən

تلفن کردن

telefonieren

'vartən

صبر کردن, منتظر بودن

warten

'vo:nən

ساکن بودن, زندگی کردن

wohnen

tsaigən

نشان دادن

zeigen

لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.