مجموعه گرامر های دروس 9-16کتاب Interchange intro


ارسال های توصیه شده

Unit 9 Broccoli is good for you

 

L0U9.jpg

some and any

نکته: کلمهsome برای تعداد نامشخصی از اسمهای قابل شمارش مانند کتاب و مداد و ..... و برای مقادیر نا مشخصی اسم غیر قابل شمارش بکار می رود

درجملات منفی به جای some از کلمه any استفاده می شود

some وany هر دو در جمله پرسشی به کار می روند

some به معنای تعدادی و any به معنای هیچ می باشد

for example:

I have some books.

من تعدادی کتاب دارم

I have some money.

من مقداری پول دارم

تذكر1 : در جمـــلات منفي مي توانيم تركيب not any را حذف كرده و بجاي آنــــها كلمـه ي no را قـرار دهيم . no نيز همــانند some و any هم قبل از اسمهاي قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار مي رود

تذكر2 : no در جملات مثبت بكار مي رود ولي به جمله مفهوم منفي مي بخشد .

for example:

There are not any pens on the table.

وجود ندارند خودکارهای روی میز

There are no pens on the table.

وجود ندارند خودکارهای روی میز

I did not drink any milk.

من شیری ننوشیدم

I drank no milk.

من شیری ننوشیدم

پرسش

do you need some pencils?

آیا شما تعدادی مداد نیاز دارید

do you need any pencils?

آیا شما تعدادی مداد نیاز دارید

جمله مثبت

I need some pencils

من تعدادی مداد نیاز دارم

جمله منفی

I don't need any pencils

من به مدادها نیازی ندارم

adverbs of frequency

قیدهای تکرار

always همیشه

usually معمولاً

often اغلب

sometimes بعضی وقتها

seldom بندرت

nevre هرگز

قیدهای تکرار یک کلمه ای در جملات پرسشی نیز قبل از فعل اصلی می آیند. در مورد جملاتی که در آنها مشتقاتbe آمده است نیز هنگام سوالی کردن تنها کافی است فعل را به اول جمله بیاوریم وبقیه جمله را همانطور که هست ذکر کنیم

کلمه ever به معنای هیچوقت فقط در جملات پرسشی می آید ودر جملات خبری مثبت نمی آید محل آن هم مثل قیود تکراریک کلمه بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی است

ever یک قید عمومی است

مثال:

سوالی کردن با فعل to be یعنی (am /is are)

mehdiisalwaystired جمله خبری

مهدی همیشه خسته است

جمله پرسشیis mehdi always tired?

آیا همیشه مهدی خسته است

در جملاتی که فعل کمکی وجود نداشته باشد از فعل کمکی do یا does استفاده می کنیم

مثال:

mehdialwaysstudiesin the morning جمله خبری

مهدی هر صبح مطالعه می کند

does mehdi alwaysstudy in the morning?

آیا مهدی هر روز صبح مطالعه می کند

توضح: همیشه بعد از استفاده از فعل کمکیdoes فعل اصلی بصورت شکل ساده بکار می رود

لینک به دیدگاه

 • 92710180469121219302.jpg

Someone’s telling u that

 

Someone’s telling u that:

That's impossible!

U can’t do it!

Get rid of that!

Just give up!

BUT

This sentence has only 4 words but it has such a great impact on ur spirit that makes u enable to overcome all of those fake believes…

“Nothing Is Impossible Because

Impossible itself says that

.....I......M......POSSIBLE

لینک به دیدگاه

Unit 10 I can't ice-skate very well

 

L0U10.jpg

 • ورزشهایی که در آنها از توپ استفاده می شود از play
 • در ورزشهایی که آخرشing استفاده می شود ازgoاستفاده می کنیم
 • و در ورزشهایی مانند کاراته و یا وشو و............ از doاستفاده می کنیم

simple present wh- questions

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

در بعضی جا ها do هم فعل کمکی است هم فعل اصلی

( بقیه جمله+ فعل اصلی+ فاعل + فعل کمکی + کلمه پرسشی)

what sports do you play?

تو چه ورزشهایی انجام می دهی

I play football and I go swimming

من فوتبال بازی می کنم و شنا می روم

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود

can for ability

can - بمعنای قادر بودن است یعنی فاعل توانایی انجام کار را دارد

گاهی نیز به معنای آن است که فاعل اجازه ای انجام کاری را دارد

نکته هنگام سوالی کردن وجواب دادن و منفی کردن فعل اصلی نیز بصورت ساده در سوم شخص بکار می رود

ودر شکل منفی بصورتcan't

can not=can't

Ican'twrite poetry

من نمی توانم شعر بنویسم

ودر هنگام سوالی کردن به اول جمله می آید و جمله سوالی می شود

Icanwrite poetryجمله خبری

من می توانم شعر بنویسم

جمله پرسشی can I write poetry?

آیا من می توانم شعر بنویسم

لینک به دیدگاه

Unit 11 What are you going to do

L0U11.jpg

the future with be going to

این الگو زمانی بکار می رود که فاعل قصد انجام فعل را در زمان آینده دارد

و در مواردی که وقوع فعل صد در صد است

 • فرمول
 • ( قید زمان + فعل اصلی +going to + فعل کمکیbe + فاعل)

I am going to read tomorrow.

من فردا می خوانم

she is going to study next session

او جلسه آینده مطالعه خواهد کرد

mehdi and vahid are going to go to party tonight

مهدی و وحید امشب به میهمانی می روند

my brother is going to have party next month

برادرم ماه آینده میهمانی دارد

طرز ساختن فرم سوالی بلی- خیر وپرسش با کلمات پرسشی

جمله خبری mehdi is going to read a book tonight

مهدی شب کتاب خواهد خواند

پرسشی is mehdi going to read a book tonight?

آیا مهدی امشب کتاب خواهد خواند

پرسش با کلمه پرسشی what is mehdi going to read tonight?

مهدی چه چیز خواهد خواند امشب

در پاسخهای کوتاه به سوالاتی که بصورت بلی- خیر می باشند کافی است فقط مشتق be را ذکر کنیم وذکر فعل اصلی صحیح نیست

مثال:

are you going to buy a book next week?

آیا هفته آینده تو کتاب خواهی خرید؟

yes, I am

بله

در منفی از not استفاده می کنیم

no , I'm not

نخیر

در زبان انگلیسی برای گفتن روزهای تقویم

first - second -third -4th or fourth - 5th or fifth - 6th or sixth- ,.........

تا سومین روز از first - second -third

وبعد از آن به آخر عداد th اضافه میکنند

لینک به دیدگاه

Unit 12 What's the matter

L0U12.jpg

 

 

have + noun ; feel + adjective

تعریف اسم (noun) :کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص یا اشیاء و

 

غیره بکار می رود

have +اسم

 

برای مثال

 

Ihaveabook

 

من یک کتاب دارم

 

Ihaveaheadache

 

من سر درد دارم

 

Ihavetheflu

 

من انفلوانزا دارم

 

تعریف صفت

 

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود

 

feel + صفت

 

برای مثال

 

I feel better

 

من احساس خوبی دارم

 

I feel sick

 

من احساس مریضی می کنم

adjective

+

fine (well)

خوب

happy

شادی

good (better)

خوب

great

خوب

terrific

فوق العاده

-

sick

مریض

sad

ناراحت

bad

بد

awful

بد

terible

بد جوری

لینک به دیدگاه

Unit 13 You can't miss it

L0U13.jpg

preposition of place

حروف اضافه

onبه معنی در

on the corner of یعنی در گوشه

across fromیعنی در روبروی

next toیعنی در کنار

betweenیعنی مابین

کاربرد در جملات انگلیسی

برای مثال

there is a restaurant on bahman street

وجود دارد یک رستوران در خیابان بهمن

it's on the corner of bahman and beheshti

آن هست درنبش (خیابان) بهمن و بهشتی

it's across from the park

آن هست روبروی پارک

it's next to the bank

آن هست کنار(بغل) بانک

the library is on the bahman street,

between first and second avenues

کتابخانه هست در خیابان بهمن

مابین خیابان اول و دوم

giving directions

دادن آدرس در انگلیسی

در این قسمت از کلمه پرسشی how استفاده می کنیم وبا همان ساختار

فعل اصلی+ فاعل+ فعل کمکیdo or does +کلمه پرسشی

how do I get to public library?

من چطور بروم به کتابخانه عمومی؟

و هنگام جواب دادن از

go down or walk down

هر دو به معنی برو سمت پایین

go up or walk up

هر دو به معنی برو سمت بالا

برای مثال

how do I get to public library?

من چطور بروم به کتابخانه عمومی؟

walk up fifth avenue to 49th street

برو بالا از پنجمین خیابان تا چهل نهمین خیابان

turn left at 49th street

در چهل نهمین خیابان بپیچید سمت چپ

it's on the right

آن هست سمت راست

how do I get to a musem?

چطور من می توانم به موزه بروم؟

go down fourth avenue to fifth street

برو پایین از چهلمین خیابان تا پنجمین خیابان

turn right at fifth street

بپچید سمت راست در چهلمین خیابان

it's on the left

آن هست سمت چپ

بعضی از لغات کار بردی برای این درس

squareیعنی میدان

highway یعنی بزرگ راه

alley کوچه

blind alley کوچه بن بست

center مرکز

bridge پل

superhighway اتوبان

avenue خیابان اصلی

streetخیابان

go straight مستقیم بروید

the right handorright side دست راست

the left handorleft side دست چپ

turn to the right سمت راست بروید

turn to the left سمت چپ بروید

give way راه دادن

لینک به دیدگاه

Unit 14 Did you have fun

L0U14.jpg

زمان گذشته ساده

طرز ساختن زمان گذشته ساده بدینقرار است

زمان گذشته فعل+ فاعل

مثال

I studied

I watched

she visited

افعال باقاعده regular verb فرم گذشته و اسم مفعول یا قسم سوم این افعال با افزودنed به آخر آنها ساخته می شود

مثال

work- worked- worked

study - studied - studied

watch - watched - watched

نکته در افعالی که در آخر آنها حرف y وجود دارد هنگام افزودن ed اگرحرف ماقبل آخر بی صدا باشد y به i تبدیل می شود ولی اگر حرف ماقبل آخرصدادار باشد y تغیر نمی کند

study - studied

play - played

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

افعال بی قاعده irregular verbs فرم گذشته و اسم مفعول این افعال تابع قاعده و قانونی نیست وباید آنها را ازبر کرد

eat - ate -eaten

be ( am /is / are) - was ,were - been

do - did - done

go - went - gone

 

 

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از کلمه didدر ابتدای جمله استفاده می کنیم و فعل را بصورت ساده استفاده می کنیم

(بقیه جمله + فعل بصورت ساده+ فاعل+ did )

برای مثال

mehdi worked here yesterday

مهدی دیروز اینجا کار می کرد

did mehdi work here yesterday?

آیا مهدی دیروز اینجا کار می کرد؟

منفی کردن زمان گذشته ساده

بقیه جمله + فعل اصلی + didn't + فاعل

mehdicamehere yesterday

مهدی دیروز اینجا آمد

mehdididn'tcomehere yesterday

مهدی دیروز اینجا نیامد

در هنگام پاسخ کوتاه دادن به سوال از این طریق استفاده می کنیم

did you like tehran?

آیا تهران را دوست داشتید؟

yes, I did

بله

no , I didn't

نخیر

did you eve visit tabriz?

آیا تبریز را دیدید؟

yes , I did

بله

no , I didn't

نخیر

لینک به دیدگاه

Unit 15 Where were you bornL0U15.jpg

 • - was و wereفرم گذشته فعل beهستند
 • 2 - was را برای اول شخص مفرد وسوم شخص مفرد و wereرا برای بقیه اشخاص به کار می برند

مثال

I was busy

you were busy

he was busy

we were busy

you were busy

they were busy

برای سوالی کردن این جملات کافی است جای was و wereرا با فاعل عوض کنیم

mehdi was busy

مهدی مشغول بود

was mehdi busy?

آیا مهدی مشغول بود؟

we were busy

ما مشغول بودیم

were we busy?

آیا ما مشغول بودیم؟

برای منفی کردن از not استفاده می کنیم

wasn't = was not

weren't = were not

برای مثال

Iwasborn in iran

من در ایران بدنیا آمده ام

I wasn't born in the U.S

من در آمریکا بدنیا نیامدم

we were born in the same year

ما در یک سال بدنیا آمده ایم

we weren't born in the same country

ما در یک کشور بدنیا نیامده ایم

she was seventeen

او هفده سال داشت

she wasn't in college

او در کالج نبود

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود

theywereyoung in 1978

آنها در سال 1978 جوان بودند

were they young in 1978?

آیا آنها در سال1978 جوان بودند؟

when were they young?

کی آنها جوان بودند؟

where were you born?

توکجا بدنیا آمده ای؟

I was born in iran

من در ایران بدنیا آمده ام

what city were you born?

کدام شهر بدنیا آمده ای؟

I was born in tabriz

من در تبریز بدنیا آمده ام

years

1906 ( nineteen oh six)

1917 (nineteen seventeen)

1999 (nineteen ninety- nine)

2000 ( two thousand)

2010 (twenty ten)

2006 (twenty oh six)

wh - questions with did , was , were

where did you grow up?

بزرگ شده کجا هستی؟

I grew up in iran

من بزرگ شده ایران هستم

when didyou come to japan?

کی به ژاپن آمده ای؟

I came to japan in 1985

من سال 1985 به ژاپن آمده ام

why did you become a hairstylist ?

چرا شما آرایشگر شدید؟

because I needed the money

چون پول نیاز داشتم

how old were you in 1985?

در سال 1985 چند ساله بودی ؟

I was eighteen

من هجده ساله بودم

what was your major in college ?

رشته تو در کالج چه بود؟

it was art

آن هنر بود

how was college?

کالج چطوری بود؟

it was great

آن خیلی خوب بود

لینک به دیدگاه

Unit 16 Can she call you later?L0U16.jpg

subject pronouns = object pronouns

I = me

you = you

he = him

she = her

it = it

you = you

they = them

me به من یا مرا

you به شما شما را

hem به او او را

her به او او را

it به آن آنرا

us به ما ما را

them به آنها آنهارا

برای مثال

just give me the number

فقط شماره را به من بدهید

I don't have it

من آن را ندارم

can she call you later?

آیا او می تواند بعداً به شما زنگ بزند؟

give her a call later

من بعداً تماس می گیرم

can I give him a message?

من می توان یک پیام به او بدهم؟

please leave us a message

لطفاً برای ما پیام بگذارید

please ask hem to call me later

لطفاً به او بگویید بعداً با من تماس بگیرد

verb + to + verb ; would

I'd = I would

همیشه ما بین دو فعل از to استفاده می کنیم

برای مثال

I want to see a movie

من می خواهم یک فیلم ببینم

I like to play football

من می خواهم فوتبال بازی کنم

I have to study

من بایستی مطالعه کنم

I need to stay

من باید بمانم

I have to go

من باید بروم

accept an invitation

do you like to go out with me tonight?

آیا دوست داریدامشب با هم برویم بیرون؟

yes , I'd love to

بله من دوست دارم

does she like to see a movie with us?

آیا او دوست دارد ببیند فیلم با ما؟

yes, she likes to

بله او دوست دارد

refuseing an invitation and making excuse

 

do you wat to have dinner with me friday?

آیا تو دوست داری روز جمعه با هم نا هار را بخوریم

I'm sorry. I can't .I have to study

من متاسفم. من نمی توانم. من باید مطالعه کنم

sorry. I need to stay home with my brother

متاسفم. من باید خانه بمونم با برادرم

لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.