درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02767783&AN=148572777&h=Vi5GpYVBzUP6S88SHBn36iNg%2f3IWeiUt1lygsnA4uQwQkd9nBEebmV%2bpoeUiW6RHzxYNzrLpdIhvrcyPLFYIzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02767783%26AN%3d148572777
DOI: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02767783&AN=148572777&h=Vi5GpYVBzUP6S88SHBn36iNg%2f3IWeiUt1lygsnA4uQwQkd9nBEebmV%2bpoeUiW6RHzxYNzrLpdIhvrcyPLFYIzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02767783%26AN%3d148572777
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
5 ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02767783&AN=148572777&h=Vi5GpYVBzUP6S88SHBn36iNg%2f3IWeiUt1lygsnA4uQwQkd9nBEebmV%2bpoeUiW6RHzxYNzrLpdIhvrcyPLFYIzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02767783%26AN%3d148572777
DOI: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02767783&AN=148572777&h=Vi5GpYVBzUP6S88SHBn36iNg%2f3IWeiUt1lygsnA4uQwQkd9nBEebmV%2bpoeUiW6RHzxYNzrLpdIhvrcyPLFYIzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02767783%26AN%3d148572777
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.