درخواست کتاب 3


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes

Author: David White, James Drummond and Clay Fuqua

Journal or Ebook Name: Oxford University Press

Volume, Issue, Year and Pages : 4 edition (December 2, 2011)

Link: http://www.oup.com/us/catalog/he/subject/BiologyLifeSciences/MolecularandCellularBiology/MicrobiologyProkaryotes/?&sf=toc&ci=9780195393040

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.