درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://wir.ue.wroc.pl/info/book/WUTe4a33fd134f2482d8e4d5da6c08fe19f/Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BResearch%2BChallenges%2Bin%2BInformation%2BScience.%2BProceedings%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2BEkonomiczny%2Bwe%2BWroc%25C5%2582awiu?r=publication&ps=20&tab=&lang=pl
DOI: https://wir.ue.wroc.pl/info/book/WUTe4a33fd134f2482d8e4d5da6c08fe19f/Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BResearch%2BChallenges%2Bin%2BInformation%2BScience.%2BProceedings%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2BEkonomiczny%2Bwe%2BWroc%25C5%2582awiu?r=publication&ps=20&tab=&lang=pl
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.