درخواست مقاله


boomerang

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Preparing and Applying Silver Nanoparticles in Conductive Ink and Inkjet Painting 
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2021/00000021/00000012/art00019;jsessionid=16edthfw6bso6.x-ic-live-03
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.