درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www-scopus-com.proxy.unimib.it/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029676382&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=trends&st2=digital+marketing&searchTerms=banking%3f%21%22*%24&sid=a1d420fd93e99b0c39f67f06be74398e&sot=b&sdt=b&sl=87&s=%28TITLE-ABS-KEY%28trends%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28banking%29%29&relpos=9&citeCnt=7&searchTerm=
DOI: https://www-scopus-com.proxy.unimib.it/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029676382&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=trends&st2=digital+marketing&searchTerms=banking%3f%21%22*%24&sid=a1d420fd93e99b0c39f67f06be74398e&sot=b&sdt=b&sl=87&s=%28TITLE-ABS-KEY%28trends%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28banking%29%29&relpos=9&citeCnt=7&searchTerm=
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.