درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www-scopus-com.proxy.unimib.it/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028052366&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Process&st2=digital+marketing&nlo=&nlr=&nls=&sid=d421c936b8040ece6d1a337198e9aa03&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2c%22cp%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22BUSI%22%2ct%2c%22ECON%22%2ct%2c%22SOCI%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=88&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Process%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28banking%29%29&relpos=8&citeCnt=34&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
DOI: https://www-scopus-com.proxy.unimib.it/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028052366&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Process&st2=digital+marketing&nlo=&nlr=&nls=&sid=d421c936b8040ece6d1a337198e9aa03&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2c%22cp%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22BUSI%22%2ct%2c%22ECON%22%2ct%2c%22SOCI%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=88&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Process%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28banking%29%29&relpos=8&citeCnt=34&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.