درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58738614/Social-Network-Theory-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1657439305&Signature=VTEHXmPhlaanKO-2Up1SqgEVKwfAybhS5OPq67nKaezHJdZi-w0bd-sK8W7vHih2UT44Ay7DnvxA7LzZQov4f42WXN4C6xWSiJwoEASIuar4SwjvjvB3Xl0YP7d0cYDl-Azpd~YrdYJfLD3qbkioHKoaP~c55-JB78bz-7Dj-aQ25gb6jVZGHMNSyAAKegjIeDDVVtqyuHfYWze3caGlQ-VX3DSpl2D6~u9uiLnJD0VXYTK7rmXc-18UVD3GxM6P9rG9rlpd-ZUr7Ae5YSjyuNT3bJr~Owi5Wy8~-Bi0UpUp7LNXEQi8fN4xJVT8D~fiilAeFvUItLrcgrHmmCIp0Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
DOI: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58738614/Social-Network-Theory-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1657439305&Signature=VTEHXmPhlaanKO-2Up1SqgEVKwfAybhS5OPq67nKaezHJdZi-w0bd-sK8W7vHih2UT44Ay7DnvxA7LzZQov4f42WXN4C6xWSiJwoEASIuar4SwjvjvB3Xl0YP7d0cYDl-Azpd~YrdYJfLD3qbkioHKoaP~c55-JB78bz-7Dj-aQ25gb6jVZGHMNSyAAKegjIeDDVVtqyuHfYWze3caGlQ-VX3DSpl2D6~u9uiLnJD0VXYTK7rmXc-18UVD3GxM6P9rG9rlpd-ZUr7Ae5YSjyuNT3bJr~Owi5Wy8~-Bi0UpUp7LNXEQi8fN4xJVT8D~fiilAeFvUItLrcgrHmmCIp0Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.