درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Effectiveness of the automatic weaning protocol (smartcare) compared with non-automated protocols
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01126690/full?highlightAbstract=effectiveness%7Cautomatic%7Cautomat%7Cnon%7Cwean%7Cweaning%7Csmartcare%7Cthe%7Cwith%7Cautomated%7Cprotocol%7Cautom%7Cof%7Ceffect%7Csmartcar%7Cprotocols%7Ccompared%7Ccompar
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.