درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117363261&origin=inward&txGid=3c1cb037b437660ec7cef8bb6086f8ca&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
DOI: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117363261&origin=inward&txGid=3c1cb037b437660ec7cef8bb6086f8ca&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.