درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cUVPKd5-NToC&oi=fnd&pg=PP7&dq=M.+Lundstrom+and+J.+Guo,+Nanoscale+Transistors:+Device+Physics,+Modeling+and+Simulation,+Springer+Science+%26+Business+Media,+2006.&ots=fcYaB4pGK2&sig=FrJkr340CFP7jNRZ7xvDU4qllHE#v=onepage&q=M.%20Lundstrom%20and%20J.%20Guo%2C%20Nanoscale%20Transistors%3A%20Device%20Physics%2C%20Modeling%20and%20Simulation%2C%20Springer%20Science%20%26%20Business%20Media%2C%202006.&f=false
DOI: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cUVPKd5-NToC&oi=fnd&pg=PP7&dq=M.+Lundstrom+and+J.+Guo,+Nanoscale+Transistors:+Device+Physics,+Modeling+and+Simulation,+Springer+Science+%26+Business+Media,+2006.&ots=fcYaB4pGK2&sig=FrJkr340CFP7jNRZ7xvDU4qllHE#v=onepage&q=M.%20Lundstrom%20and%20J.%20Guo%2C%20Nanoscale%20Transistors%3A%20Device%20Physics%2C%20Modeling%20and%20Simulation%2C%20Springer%20Science%20%26%20Business%20Media%2C%202006.&f=false
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.