درخواست مقاله


mahjuri_s

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Dietary cadmium exposure, risks to human health and mitigation strategies
Author: 
Journal or Ebook Name: Critical Reviews in Environmental Science and Technology
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10643389.2022.2099192
DOI: 10.1080/10643389.2022.2099192

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.