درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www-scopus-com.kenli.nbu.bg:8093/record/display.uri?eid=2-s2.0-0029866309&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22leishmania+RNA+virus%22+or+%22Leishmaniavirus%22+or+%22LRV%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=fe13715223bcad5dabefe2c2db39892e&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubjabbr%2c%22IMMU%22%2ct%2c%22MEDI%22%2ct%2c%22BIOC%22%2ct%2c%22AGRI%22%2ct&sl=59&s=TITLE%28%22leishmania+RNA+virus%22+or+%22Leishmaniavirus%22+or+%22LRV%22%29&relpos=51&citeCnt=29&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
DOI: 10.4269/ajtmh.1996.54.425
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.