درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2018&q=call+option&hl=en&as_sdt=0,5#:~:text=A%20new%20higher%20order%20compact%20finite%20difference%20method%20for%20generalised%20Black%E2%80%93Scholes%20partial%20differential%20equation%3A%20European%20call%20option
DOI: https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2018&q=call+option&hl=en&as_sdt=0,5#:~:text=A%20new%20higher%20order%20compact%20finite%20difference%20method%20for%20generalised%20Black%E2%80%93Scholes%20partial%20differential%20equation%3A%20European%20call%20option
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.