درخواست مقاله


chlorella

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Enhanced extraction of lipids from microalgae with eco-friendly mixture of methanol and ethyl acetate for biodiesel production
Author: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876107016305491#!
Journal or Ebook Name:ournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 71, February 2017, Pages 323-329
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876107016305491
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtice.2016.12.039

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.