درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0972687X&AN=121362088&h=2UcjnLdStv7HvSFg7O2vzghohJV7JyTt41Fua93LJFw8eAJXP%2b2Y1QzXvYALe%2bL209GHdpGJwsltdtZ7DZZWnQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0972687X%26AN%3d121362088
DOI: https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0972687X&AN=121362088&h=2UcjnLdStv7HvSFg7O2vzghohJV7JyTt41Fua93LJFw8eAJXP%2b2Y1QzXvYALe%2bL209GHdpGJwsltdtZ7DZZWnQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0972687X%26AN%3d121362088
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.