درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105556208&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=digital+marketing+in+covid19&sid=e2b9958735b439b296a6ad4fd51df81e&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing+in+covid19%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=
DOI: https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2153/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105556208&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=digital+marketing+in+covid19&sid=e2b9958735b439b296a6ad4fd51df81e&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE-ABS-KEY%28digital+marketing+in+covid19%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.