درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://ezpro.fa.ru:2602/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032619109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22Digital+marketing+channels%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=c1d28ad2fcd3ca448929dd8d53f43783&sot=b&sdt=cl&cluster=scosrctype%2c%22j%22%2ct%2c%22p%22%2ct%2bscoaffilctry%2c%22United+Kingdom%22%2ct%2c%22Indonesia%22%2ct%2c%22India%22%2ct%2c%22China%22%2ct%2c%22United+States%22%2ct%2c%22Brazil%22%2ct%2c%22Finland%22%2ct%2c%22Hungary%22%2ct%2c%22Israel%22%2ct%2c%22Italy%22%2ct%2c%22Jordan%22%2ct%2c%22Latvia%22%2ct%2c%22Netherlands%22%2ct%2c%22Portugal%22%2ct%2c%22Romania%22%2ct%2c%22South+Korea%22%2ct%2c%22Tunisia%22%2ct&sessionSearchId=c1d28ad2fcd3ca448929dd8d53f43783&relpos=22&citeCnt=0
DOI: https://ezpro.fa.ru:2602/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032619109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22Digital+marketing+channels%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=c1d28ad2fcd3ca448929dd8d53f43783&sot=b&sdt=cl&cluster=scosrctype%2c%22j%22%2ct%2c%22p%22%2ct%2bscoaffilctry%2c%22United+Kingdom%22%2ct%2c%22Indonesia%22%2ct%2c%22India%22%2ct%2c%22China%22%2ct%2c%22United+States%22%2ct%2c%22Brazil%22%2ct%2c%22Finland%22%2ct%2c%22Hungary%22%2ct%2c%22Israel%22%2ct%2c%22Italy%22%2ct%2c%22Jordan%22%2ct%2c%22Latvia%22%2ct%2c%22Netherlands%22%2ct%2c%22Portugal%22%2ct%2c%22Romania%22%2ct%2c%22South+Korea%22%2ct%2c%22Tunisia%22%2ct&sessionSearchId=c1d28ad2fcd3ca448929dd8d53f43783&relpos=22&citeCnt=0
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.